Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"
Научни интереси: търговско право, правен режим на договора за строителство, гражданско право, облигационно право