Мирослав Митьов Димитров

Доц. д-р Мирослав Митьов Димитров

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 738
Кабинет: 204К
Консултации: Онлайн консултации: Сряда: 14:00ч. - 15:00ч. и от 16:30ч.- 18:30ч.

2020 Друго

НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 216
Наименование: "Законодателно проучване на тема: Проучване и анализ на законодателството на държави-членки на ЕС /Германия, Австрия, Белгия, Чехия, Унгария, Испания, Холандия, Финландия, Хърватска и Италия/ по основните етапи на инвестиционния процес"
Ръководител: доц. д-р Мирослав Димитров
Колектив: 10 студента от юридическите факултети в Бъгария
Описание: Установяване и анализ на правната уредба на инвестиционното проектиране, извършване на строителство и въвеждане на построени обекти в експлоатация в държави от ЕС.
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 11
Вх. №: 492/31.10.2019
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 216
Наименование: "Законодателно проучване на тема: Проучване и анализ на законодателството на държави-членки на ЕС /Германия, Австрия, Белгия, Чехия, Унгария, Испания, Холандия, Финландия, Хърватска и Италия/ по основните етапи на инвестиционния процес"
Ръководител: доц. д-р Мирослав Димитров
Колектив: 10 студента от юридическите факултети в Бъгария
Описание: Установяване и анализ на правната уредба на инвестиционното проектиране, извършване на строителство и въвеждане на построени обекти в експлоатация в държави от ЕС.
Начало (година): 2018
Начало (месец): 5
Край (година): 2019
Край (месец): 11
Забележка: Възложител на проекта - Народно събрание на Република България

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Увеличаване на капитала на акционерно дружество"
Автор/и: д-р Таня Бузева
Доказателство: СУ "Св. Кл. Охридски", Юридически факултет
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиян Таков"
Място на провеждане: СУ "Св. Кл. Охридски"
Организатор: катедра "Гражданскоправни науки" , Юридически факултет
Автор/и: доц. д-р Мирослав Димитров
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 6
Тема: "За някои последици от прехвърлянето на вещни права по време на изпълнение на договор за строителство"
Забележка: Сборник "Научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиян Таков", УИ "Св. Кл. Охридски"

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Мирослав Димитров
Заглавие: "Основание на иска против ЧСИ при отменено постановление за възлагане"
Наименование на сборник: "Актуални въпроси на частното право"
Страници от-до: 141-152
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство "Св. Кл. Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Мирослав Димитров
Заглавие: "Валидиране на действия, извършени от името на търговец без представителна власт"
Наименование на сборник: "Правото - традиции и перспективи"
Страници от-до: 112-124
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Сиела
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Мирослав Димитров
Заглавие: "Приращението по чл. 92 ЗС - някои дискусионни въпроси"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Собственост и право", бр. 2
Страници от-до: 20-31
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Мирослав Димитров
Заглавие: "За ефекта от прехвърляне на собствеността по време на страителството"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Собственост и право", бр. 2
Страници от-до: 67-78
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Отговорност за вреди, причинени от дефект на стока"
Автор/и: Ивйло Иванов
Доказателство: ЮФ на Русенски университет
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Договорът за факторинг"
Автор/и: Красимир Коев
Доказателство: Център за юридически науки, БСУ
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Частноправни аспекти на непаричната вноска в капиталово търговско дружество"
Автор/и: Атанас Петров Петров
Доказателство: Юридически факултет при УНСС
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ”, СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ”
Автор/и: Живка Стефанова Стоилова-Николова
Доказателство: ИДП при БАН
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
Заглавие: "За същността и приложното поле на чл. 301 от Търговския закон"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Търговско и облигационно право, кн. 11
Страници от-до: 5-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
Заглавие: "Искът против ЧСИ след отмяна на постановление за възлагане на недвижим имот"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Общество и право, бр. 10
Страници от-до: 17-29
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на СЮБ
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Неизпълнение на договор за организирано туристическо пътуване и отговорност на туроператора за вреди"
Автор/и: Таня Венциславова Йончева
Доказателство: ПУ "Паисий Хилендарски"
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Договорът за аренда в земеделието"
Автор/и: Галина Иванова Николова
Доказателство: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
Заглавие: "За действието на частичния иск по отношение на давността и за ефекта на преклузията по чл. 133 ГПК върху възраженията за изтекла давност"
Наименование на сборник: "Предизвикай давността"
Страници от-до: 145-160
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СИЕЛА
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
Заглавие: "Някои спорни въпроси по прилагането на чл. 92 от Закона за собствеността"
Наименование на сборник: "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба"
Страници от-до: 59-68
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
Заглавие: "Друг поглед върху въпроса, поставен по тълкувателно дело № 3/2015 г. на ОСГК, ВКС
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Норма, бр. 5
Страници от-до: 5-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СИЕЛА
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Престацията"
Автор/и: проф. д-р Иван Русчев
Доказателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права"
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Доказателство: УНСС
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж
Място на провеждане: гр. София
Организатор: Юридически факултет на УНСС
Автор/и: доц. д-р Мирослав Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: "Последици от прехвърляне на вещните права по време на изпълнение на договор за строителство"
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научно-практическа конференция, посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов
Място на провеждане: гр. Русе
Организатор: Юридически факултет на Русенския университет
Автор/и: доц. д-р Мирослав Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: Въпроси по прилагането на чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Мирослав Димитров
Заглавие: Два недоизяснени въпроса, свързани с невъзможния предмет като основание за нищожност на сделките
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Списание "Собственост и право", 2015, бр. 4
Страници от-до: 5-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG051P0001-3.3.07-0002
Наименование: Национален проект "Студентски практики"
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов - ръководител за академичните наставници от УНСС
Колектив: доц. д-р Захари Торманов, доц. д-р Мирослав Димитров, доц. д-р Гергана Боянова и др. академични наставници
Описание: Национален проект, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Начало (година): 2013
Начало (месец): 05
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НП 12/14
Наименование: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в РБ и в Европа
Ръководител: доц. д-р Мирослав Димитров
Колектив: гл. ас. д-р Г. Боянова, гл. ас. д-р Ил. Горанова, ас. д-р Пр. Марков
Описание: Научна конференция
Начало (година): 2014
Начало (месец): 05
Край (година): 2015
Край (месец): 04
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Наследяването по завещание с международен елемент"
Автор/и: Галина Стоилова Иванова
Доказателство: Публична защита на дисертационен труд, проведена на 11.09.2015 във ЮФ на ВСУ
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 6
Място на провеждане: София
Организатор: Юридически факултет на УНСС
Автор/и: доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 6
Дата на провеждане: 06.12.2013
Дата на публикуване: 20.03.2014
Наименование на научния форум: Европейското бъдеще на България. Правни аспекти
Тема: ""Закон" по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: "Право на изкупуване"
Автор/и: д-р Гергана Василева Боянова"
Доказателство: УНСС
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: „ЗАМЕСТВАНЕ В ДЪЛГ”
Автор/и: Красимир Стоянов Коев
Доказателство: ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: „ЗАМЕСТВАНЕ В ДЪЛГ”
Автор/и: Красимир Стоянов Коев
Доказателство: ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: „ЗАМЕСТВАНЕ В ДЪЛГ”
Автор/и: Красимир Стоянов Коев
Доказателство: ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 6
Място на провеждане: София
Организатор: Юридически факултет на УНСС
Автор/и: доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 66-75
Дата на провеждане: 21.11.2014
Дата на публикуване: 15.03.2015
Наименование на научния форум: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България"
Тема: "Правната уредба на противоречащите на закона сделки и прилагането й - някои несъвършенства, които затормозяват гражданския оборот"
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: “Придобиване на собствени акции от акционерно дружество”
Автор/и: Александър Атанасов Александров
Доказателство: ИДП при БАН
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Някои практически въпроси при прилагането на чл. 33 от Закона за собствеността"
Име на списание/издателство: "Собственост и право", № 7
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 39-46
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Относно последиците на нищожните сделки"
Име на списание/издателство: "Правна мисъл", № 4
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 24-54
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "За сделките, които "противоречат на закона"."
Име на списание/издателство: "Търговско право", № 3
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 21-45
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Процесуални въпроси във връзка с релевиране нищожността на сделките"
Име на списание/издателство: "Общество и право", № 7
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 18-30
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Заобикалянето на закона като основание за нищожност"
Име на списание/издателство: "Правна мисъл", № 2
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 36-57
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Специални основания за прекратяване на договора за строителство"
Име на списание/издателство: "Собственост и право", № 2
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 56-68
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Накърняването на добрите нрави по чл. 26, ал. 1 ЗЗД"
Име на списание/издателство: "Съвременно право", № 2
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 7-20
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Комутативен или алеаторен е договорът за строителство?"
Име на списание/издателство: "Търговско право", № 4
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 61-72
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Някои практически въпроси при прилагането на чл. 33 от Закона за собствеността"
Име на списание/издателство: "Общество и право", № 7
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 39-46
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Неизпълнение на задълженията по договор за строителство"
Име на списание/издателство: "Общество и право", № 6
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 31-48
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Количество на изпълнението при договора за строителство"
Име на списание/издателство: "Общество и право", № 5
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 87-93
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Принципи на изпълнението на договора за строителство"
Име на списание/издателство: "Общество и право", № 4
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 41-48
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Вещноправни въпроси, свързани с изпълнението на договора за строителство"
Име на списание/издателство: "Собственост и право", № 4
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 60-73
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Принципи на изпълнението на договора за строителство"
Име на списание/издателство: "Общество и право", № 4
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 41-48
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Актове и протоколи, съставяни по време на страителството, съдържащите се в тях волеизявления и доказателственото им значение"
Име на списание/издателство: "Собственост и право", № 3
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 64-77
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Възражение за неизпълнен договор и право на задържане в отношенията между възложител и строител"
Име на списание/издателство: "Общество и право", № 2
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 3-12
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Договорът за строителство"
Име на списание/издателство: Сиби
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 298
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Алеаторността на договорите в българското гражданско право"
Име на списание/издателство: Фенея
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 10
Брой страници от-до: 253-268
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Хабилитационен труд
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД"
Име на списание/издателство: Сиби
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 302
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Договорът за строителство

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 23.03.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 10

Място на провеждане: Равда

Организатор: УНСС

Автор/и: Мирослав М. Димитров

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 106-110

Дата на провеждане: 31.03. 2011

Дата на публикуване: 11. 2011

Наименование на научния форум: Българското общество и законодателството

Тема: Въпросът за риска при договора за строителството

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Договор за строителство

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 03.10. 2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: МИРОСЛАВ МИТЬОВ ДИМИТРОВ

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Относно проблема за вписването на предварителните договори за покупко-продажба на недвижими имоти

Име на списание/издателство: Аурея (Златни правила)

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 78-85

Забележка: