Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"
Нина Стефанова Чилова

Доц. д-р Нина Стефанова Чилова

Служебен E-mail: n.chilova@unwe.bg
Личен E-mail: nina.chilova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 741
Кабинет: 207К
Консултации: сряда - от 8.00 до 9.30 ч.четвъртък - от 8.00 до 9.30 ч.

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Поглед към обхвата на отговорността по чл. 19, ал.1 и ал. 2 от ДОПК и отговорността по чл. 177 от ЗДДС"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Бизнес и право", бр. 2/2020
Страници от-до: 50-58
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: доц. д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Данъчно право"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): СИЕЛА
Страници от-до: 48-214
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СИЕЛА
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Финансов контрол, осъществяван от органите на националната здравноосигурителна каса по Закона за здравното осигуряване"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Бизнес и право", бр. 4/2018
Страници от-до: 109-124
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.02.2019
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: Публичноправни науки
Доказателство: протокол
Брой: 2
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: Административният контрол и административните юрисдикции в законодателството на буржоазната Българска държава
Наименование на сборник: Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса
Страници от-до: 224-234
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Правна характеристика на фискалния контрол, осъществяван от националната агенция по приходите"
Наименование на сборник: "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж"
Страници от-до: 358-364
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Мерки за предотвратяване на данъчните измами с ДДС"
Наименование на сборник: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа
Страници от-до: 104-112
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Приложно поле на одитната дейност на Сметната палата"
Наименование на сборник: "Икономиката на ългария и Европейския съюз: Конкурентоспособност и иновации"
Страници от-до: издаден на CD
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Финансово-счетоводен факултет
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Мерки за въздействие и отговорности при финансовата инспекция"
Наименование на сборник: "ПРАВО И БИЗНЕС - УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА"
Страници от-до: 112-120
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Акт за начет"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Административно правосъдие", бр. 5
Страници от-до: 2-58
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. на ВАС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Финансовият инспекционен контрол като вид финансов контрол"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Правна мисъл, бр. 4
Страници от-до: 3-17
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИДП на БАН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Компетентност на контролните органи при осъществяване на Финансовата инспекция"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Труд и право", бр. 12
Страници от-до: 67-67
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Финансовата инспекция като правоотношения"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Труд и право", бр. 11
Страници от-до: 74-88
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: Правна същност на финансовата инспекция. Финансовата инспекция като производство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Труд и право", бр. 10
Страници от-до: 72-85
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: д-р Нина Стефанова Чилова
Заглавие: "Финансова инспекция"
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 1
Общ брой страници: 200
Страници от-до: 1-200
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 10-5
Място на провеждане: София
Организатор: Нов български университет
Автор/и: ас. д-р Нина Стефанова Чилова
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 5
Дата на провеждане: 14.06.2013
Дата на публикуване: 15.11.2013
Наименование на научния форум: Международна кръгла маса на департамент "Публична администрация"
Тема: "Националната агенция по приходите - част от структурата на публичната администрация в РБ. Нормативна уредба, принципи и предизвикателства в нейната дейност"
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 8
Място на провеждане: София
Организатор: Общоикономически факултет при УНСС
Автор/и: ас. д-р Нина Стефанова Чилова
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 13.09.2013
Дата на публикуване: 10.12.2013
Наименование на научния форум: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България"
Тема: "Състояние на процеса на децентрализация в България"
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 6
Място на провеждане: Варна
Организатор: Варнетски свободен университет "Черноризец Храбър"
Автор/и: ас. д-р Нина Стефанова Чилова
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 5
Дата на провеждане: 12.06.2013
Дата на публикуване: 05.12.2013
Наименование на научния форум: "Научна конференция на ЮФ при Варнетски свободен университет "Черноризец Храбър"
Тема: "Данъчният контрол - фактор за стабилността на финансовата ни система"
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 4
Място на провеждане: София
Организатор: Юридически факултет на УНСС
Автор/и: ас. д-р Нина Стефанова Чилова
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 6
Дата на провеждане: 20.10.2013
Дата на публикуване: 10.08.2014
Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция, посветена на проф. Стефан Бобчев
Тема: "Обхват на финансовата система според действащото законодателство"
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: ас. д-р Нина Стефанова Чилова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Основания за оспорване на ревизионния акт по административен ред"
Име на списание/издателство: ИК "Труд и право", Счетоводство, данъци и право, кн. 8
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 59-64
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: ас. д-р Нина Стефанова Чилова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Поглед към принципите на данъчния процес"
Име на списание/издателство: "Икономически алтернативи", бр. 3
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 100-107
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: ас. д-р Нина Стефанова Чилова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Поглед към правната същност на данъчната ревизия"
Име на списание/издателство: "Правна мисъл", № 1
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 53-57
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание: В интернет
Работно наименование: Правен режим на данъчната ревизия
Период на осъществяване /в години / : 2013
Дата: 15.03.2013
Забележка: няма

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Нина Стефанова Чилова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Компетентност на органа по приходите при осъществяване на данъчната ревизия по чл.122 от ДОПК
Име на списание/издателство: Счетоводство и финанси кн.№4
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 6
Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Нина Стефанова Чилова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Сравнение на данъчният ревизионен контрол с други видове специализиран контрол

Име на списание/издателство: Финанси и право №1

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 15

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Нина Стефанова Чилова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Данъчният Ревизионен контрол като вид финансов контрол

Име на списание/издателство: Финанси и право №8

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 12

Забележка: