Научен секретар
Катедра "Частноправни науки"
Научни интереси: търговско право, облигационно право, гражданско право, договори, туристическо право