Заместник-председател
Общо събрание

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Захари Торманов
Заглавие: Относно законната лихва при прихващане на изпълнението
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Бизнес и право, бр. 1
Страници от-до: 31-42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката"
Място на провеждане: София, България
Организатор: ЮФ, УНСС
Автор/и: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: "Развитие на правната уредба относно ползвателните договори"
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-19/2016
Наименование: "Изследване и представяне на добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг"
Ръководител: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Колектив: доц. д-р Радко Радев, гл.ас. д-р Илонка Горанова, докторант Кристина Стефанова
Описание: Изследване и представяне на добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг
Начало (година): 2016
Начало (месец): 4
Край (година): 2019
Край (месец): 4
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Командитно дружество“
Автор/и: Момчил Кунчев Иванов
Доказателство: Сайт ВТУ
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Лицензионен договор
Автор/и: Нина Красимирова Делимаринова
Доказателство: Сайт ВТУ
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-19/2016
Наименование: Изследване и представяне на добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг
Ръководител: доц. д-р Захари Торманов
Колектив: доц. д-р Радко Радев, гл. ас. д-р Илонка Горанова, докторант Кристина Стефанова
Описание: Изследване и представяне на добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг
Начало (година): 2016
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 04
Забележка: няма

2019 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Заглавие: НЯКОИ НОВИ МОМЕНТИ В ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2302 ОТНОСНО ПАКЕТНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И СВЪРЗАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
Наименование на сборник: РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОТО И НАДНАЦИОНАЛНОТО ПРАВО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
Страници от-до: 179-487
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Откриване на производство по несъстоятелност”
Автор/и: Силвия Цветкова Кръстева
Доказателство: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Заглавие: "За някои проблеми в нормативната уредба относно учредяването на организациите за управление на туристическите райони"
Наименование на сборник: "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба"
Страници от-до: 93-99
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна научна конференция на тема: ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: ФАКУЛТЕТ “Международна икономика и политика” Катедра “Международни икономически отношения и бизнес” - УНСС
Автор/и: Златина Караджова, Захари Торманов
Процент участие в съавторство: 30
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Тема: ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ: ЕЛЕМЕНТИ, ЕТАПИ, ДОГОВОРИ
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Захари Емилов Торманов
Заглавие: За някои проблеми в нормативната уредба относно учредяването на ОУТР
Наименование на сборник: "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба", Том І
Страници от-до: 93-98
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ -19/2016
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО, СКЛЮЧВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ
Ръководител: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Колектив: доц. д-р Радко Асенов Радев, гл. ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова, докторант Кристина Стефанова Стефанова
Описание: научно изследване
Начало (година): 2016
Начало (месец): 03
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Договорът за лизинг
Автор/и: д-р Димитър Василев Мирчев
Доказателство: публикация в интернет
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Неизпълнение на договора за организирано туристическо пътуване и отговорността на туроператора за вреди
Автор/и: д-р Таня Венциславова Йончева
Доказателство: публикация в интернет
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Неприсъствено решение, Съдебни актове в гражданското съдопроизводство
Автор/и: доц. д-р Таня Градинарова, д-р Атанас Иванов
Доказателство: публикация в интернет
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-19/2016
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО, СКЛЮЧВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ
Ръководител: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Колектив: доц. д-р Радко Асенов Радев, гл. ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова, докторант Кристина Стефанова Стефанова
Описание: Научно изследване
Начало (година): 2016
Начало (месец): 03
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-19/2016
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО, СКЛЮЧВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ
Ръководител: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Колектив: доц. д-р Радко Асенов Радев, гл. ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова, докторант Кристина Стефанова Стефанова
Описание: Научно изследване
Година на подаване: 2016
Месец на подаване: 03
Вх. №: НИ-19-2016
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Вливания и сливания на търговски дружества
Автор/и: Мария Пламенова Лекова
Доказателство: Заповед № 877/19.04.2016 г. на Зам-ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Прекратяване на договора за наем
Автор/и: Николай Колев Стоянов
Доказателство: Заповед № 514/18.03.2016 г. на Зам-ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Правен режим на предприятията за колективно инвестиране
Автор/и: Димитрина Илиева Гогушева
Доказателство: Заповед № 1579 от 28.06.2016 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Коносамент при договор за речен превоз на товари
Автор/и: Анна Николова Николова
Доказателство: Заповед № 3009 от 15.12.2015 г. на Ректора на РУ „Ангел Кънчев”
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научна конференция „ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ"
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: ЮФ на УНСС, Алумни клуб на завършилите ЮФ на УНСС
Автор/и: доц. д-р Захари Торманов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: Изменение на договор за обществена поръчка
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 04.02.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: "Частноправни науки"
Доказателство: протоколи от изпити
Забележка:
Брой: 11

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : нид - нп № 8/2015
Наименование: Научна конференция "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев
Ръководител: доц. д-р Захари Торманов
Колектив: гл. ас. д-р Илонка Горанова, гл. ас. д-р Павел Смолички, докторант Стефан Радев
Описание: Научна конференция
Начало (година): 2015
Начало (месец): 03
Край (година): 2016
Край (месец): 03
Забележка: няма

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Договорът за аутсорсинг в българското гражданско право"
Автор/и: Фатме Меджитова Демирова
Доказателство: Заповед № 1911/02.07.2015 г. на Ректора на ЮЗУ
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: "Заместване в дълг"
Автор/и: д-р Красимир Стоянов Коев
Доказателство: ЮЗУ, Юридически факултет
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: „Право на изкупуване“,
Автор/и: доц. д-р Гергана Василева Боянова
Доказателство: УНСС
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 5
Място на провеждане: София
Организатор: Юридически факултет на УНСС
Автор/и: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 5
Дата на провеждане: 30.11.2012
Дата на публикуване: 30.04.2013
Наименование на научния форум: "Европейското бъдеще на България - правни аспекти"
Тема: "Прекратяване на договори с продължително изпълнение"
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Прекратяване на договор за гражданско дружество"
Име на списание/издателство: "Адвокатски преглед", № 4-5
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 12
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Правни последици при прекратяване на договор по взаимно съгласие"
Име на списание/издателство: "Търговско и облигационно право", № 4
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 6
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Едностранно прекратяване на комисионен договор"
Име на списание/издателство: сп. "Норма", № 3
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 11
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Прекратяване на договора по съгласие на страните"
Име на списание/издателство: "Търговско и облигационно право", № 2
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 20
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Едностранно прекратяване на договора за поръчка"
Име на списание/издателство: сп. "Норма", № 2
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 12
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Прекратяване на договора"
Име на списание/издателство: "Сиби"
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 1-294
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: София
Организатор: Юридически факултет на УНСС
Автор/и: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 5
Дата на провеждане: 06.12.2012
Дата на публикуване: 06.12.2013
Наименование на научния форум: "Предизвикателствата пред туризма през ХХI век"
Тема: "Юридически механизми за гарантиране на потребителя /туриста/ при неплатежоспособност на туроператора"
Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Захари Торманов

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Договор за организирано туристическо пътуване

Име на списание/издателство: Сиби

Място на публикуване: Сиби

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 252

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Договор за организирано туристическо пътуване

Период на осъществяване /в години / : 2

Дата: 22.02.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ЗАХАРИ ЕМИЛОВ ТОРМАНОВ

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Предоставяне на информация във връзка с договор за организирано туристическо пътуване

Име на списание/издателство: Съвременно право

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 8

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Захари Торманов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Влияние на непредвидими и непредотвратими събития върху организираното туристическо пътуване

Име на списание/издателство: сп. Съвременно право

Място на публикуване: № 4

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Захари Торманов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Особености на договора за организирано детско и ученическо туристическо пътуване

Име на списание/издателство: сп. Търговско и конкурентно право

Място на публикуване: № 6

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Забележка: