Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Бизнес факултет

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Tsvetana HARIZANOVA–METODIEVA, Hristina HARIZANOVA, Zornica STOYANOVA
Заглавие: Vector error correction model for forecasting sheep numbers in Bulgaria.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Scientific Papers Series-Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development
Страници от-до: 153-157
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
Място на публикуване (град, държава): Romania
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: na

2016 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Харизанова
Заглавие: Управленско консултиране в АБ и екоикономиката
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК АТЛ-50
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 9
Общ брой страници: 177
Страници от-до: 1-177
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 12
Забележка: учебно помагало

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-4/2014
Наименование: Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в РБългария
Ръководител: Мирослава Пейчева
Колектив: Мирослава Пейчева, Албена Митева, Христина Харизанова
Описание: Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в РБългария
Начало (година): 2014
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 3
Забележка: .

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-6/2014
Наименование: “Зелените работни места – средство за екологизация на българската икономика”
Ръководител: доц. д-р Албена Митева /катедра "Икономика на природните ресурси"/
Колектив: проф.д-р д. ик. н Иван Кънчев, проф.д-р д. ик. н Юлия Дойчинова, доц. д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Мирослава Пейчева, доц.. д-р Христина Харизанива
Описание: Зелените работни места – средство за екологизация на българската икономика”
Начало (година): 2014
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 3
Забележка: .

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Митева А.,Харизанова Х., Стоянова З.
Заглавие: Екология и устойчиво развитие
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ръководсво
Страници от-до: 72-143
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): УНСС
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: -

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Harizanova H, Stoyanova Z.
Заглавие: Pest Analysis of Green Jobs in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономика и управление на селското стопанство, 62, 2/2017
Страници от-до: 31-39
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Селскостопанска академия
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: .

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Митева А., Ю. Дойчинова, З. Стоянова, Х. Харизанова-Бартос, М. Пейчева, И. Кънчев
Заглавие: Зелените работни места - средство за екологизация на българската икономика
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 227
Страници от-до: 1-227
Процент участие в съавторство: 16
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 18
Забележка: .

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 16/2018
Наименование: ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В АГРАРНИЯ СЕКТОР
Ръководител: доц. д-р Христина Харизанова-Бартос
Колектив: Зорница Стоянова, доцент, доктор, УНСС, катедра „Икономика на природните ресурси” Никола Методиев, доцент, доктор, ИЖН- Костинброд Ивелина Петкова Жечева-Радева, гл. асистент, доктор, УНСС, катедра „Финансов контрол“ Павел Шейтанов, докторант, УНСС,
Описание: Основна цел на проекта: Целта на изследването е да се проучи и оцени управлението на риска на ниво аграрен отрасъл, чрез интегриран подход и на тази база се разработят насоки, препоръки и приоритети за превенция и минимизиране на риска в аграрния сек
Начало (година): 2018
Начало (месец): 03
Край (година): 2020
Край (месец): 3
Забележка: Предаден първи етап

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Harizanova-Bartos,H., Stoyanova, Z. (2018)
Заглавие: Impact of agriculture on air pollution
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International Conference Proceedings, doi:http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v6.1296
Страници от-до: 1071-1076
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): CBU
Място на публикуване (град, държава): Прага
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Подадена месец Март

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДН 15/8 - 2017
Наименование: „Устойчиви мултифункционални селски райони: преосмисляне на моделите и системите на земеделието при нараснали изисквания и ограничени ресурси “
Ръководител: проф.Юлия Дойчинова
Колектив: доц.Албена Митева, доц.Зорница Стоянова, доц.Христина Харизанова, проф.Иван Кънчев, ас.Ралица Терзийска, ас.Кристина Тодорова, доц.Дарина Заимова, доц.Мария Станимирова, докт. Юри Зарев, д-р Димитър Ванев
Описание: Основната цел на изследването е да се идентифицират, анализират и оценят въздействията на земеделието на развитието на селските райони и общности и да се разработят модели, системи и сценарии за земеделие, осигуряващо качествени и здравословни храни
Начало (година): 2017
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка: 11.06.2018

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Albena Kraeva Miteva, Hristina Harizanonva Bartos
Заглавие: CONSUMERS ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENTAL STANDARDS IMPLEMENTATION IN BULGARIA
Издание (наименование,том/кн./бр.№): WESTERN BALKAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS AND RURAL DEVELOPMENT (WBJAERD), Vol. 1, No. 2 (85-160),ISSN 2683-4693 Journal is published Semiannually
Страници от-до: 111-112
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS
Място на публикуване (град, държава): BELGRADE
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: .

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Harizanova-Bartos, H., & Stoyanova, Z.
Заглавие: IMPACT OF AGRICULTURE ON SOIL POLLUTION IN BULGARIA.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economics of Agriculture, 66(2), (2019).ISSN 0352-3462 (Printed) ISSN 2334-8453 (Online)
Страници от-до: 375-387
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): - Balkan Scientific Association of Agricultural Economists (BSAAE) - The Institute of Agricultural Economics - Academy of Economic Studies, Bucharest (Romania)
Място на публикуване (град, държава): Сърбия
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: doi:10.5937/ekoPolj1902375H

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Zornitsa STOYANOVA, Hristina HARIZANOVA
Заглавие: Impact of agriculture on water pollution.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): AGROFOR International Journal, Vol. 4, Issue No. 1, 2019
Страници от-до: 111-118
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Faculty of Agriculture, University of East Sarajevo
Място на публикуване (град, държава): Сараево
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 10.7251/AGRENG1901111S UDC 63:[504:627.1] ISSN 2490-3434 (Printed) ISSN 2490-3442 (Online)

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Tsvetana Harizanova-Metodieva, Hristina Harizanova-Bartos
Заглавие: ARDL Models Concerning Cattle Number and Cow Milk Production in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, 2019, Issue 1,
Страници от-до: 63-76
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: .

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-1/2008

Наименование: РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТРУКТУРИ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ръководител: проф. Недка Иванова

Колектив: ас-др Христина Харизанова; доц. д-р Николай Щерев

Описание: “РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТРУКТУРИ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Начало: 22.05.2008

Край: 20.05.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Събиране на информация за осъществяване на НИД през 2010г.

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 256216

Наименование: “Моят университет” (MyUniversity)

Ръководител: Проф. Д.ик.н Пламен Мишев

Колектив: Проф. Валентин Кисимов;доц. Д-р Камелия Стефанова; ас. д-р Христина Харизанова; докт. Веселина Любомирова Митева

Описание: Един от ключовите аспекти за успеха на Болонския процес е създаването на единна европейска зона за висше образование, с цел качествено сътрудничество между правителство, институциите за висше образование, студенти, служители, работодатели

Начало: 01.10.2010

Край: 31.03.2013

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : 31.03.2013

Наименование: “WEB-базирана он-лайн система “Портал за електронно участие при управлението на УНСС”

Ръководител: проф. д.ик.н. Валентин Кисимов /катедра “Информационни технологии и комуникации”/

Колектив: ас. д-р Христина Харизанова, докт. В. Любомирова, ас. Мързованова

Описание: “WEB-базирана он-лайн система “Портал за електронно участие при управлението на УНСС”

Начало: 01.03.2011

Край: 01.11.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 265616

Наименование: «Integrating Econometric and Mathematical Programming Models into an Amendable Policy and Market Analysis Tool using FADN Database»

Ръководител: д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф. Недка Иванова, гл. ас. д-р Зорница Стоянова, ас. д-р Христина Харизанова

Описание: Изграждане на модели базирани на ФАДН данни

Начало: 01.04.2011

Край: 21.03.2014

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: ЛТУ база Юндола

Организатор: Лесотехнически университет

Автор/и: ас. д-р Христина Харизанова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 251-256

Дата на провеждане: 19.03.2010

Дата на публикуване: 19.03.2010

Наименование на научния форум: Управление и устойчиво развитие

Тема: Икономически резултати от дейността на полупазарните земеделски стопанства в България

Забележка: брой 3-4, 2010 volume 27

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 44201

Наименование: “Структурни промени в селското стопанство и осигуряване прехраната в селските райони”

Ръководител: проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф. Недка Иванова, ас.д-р Христина Харизанова

Описание: Структурни промени в селското стопанство на новите страни членки в ЕС

Начало: 31.01.2007

Край: 31.10.2010

Забележка: Проектът е финализиран и приет от ЕК

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 212120

Наименование: “Теоретично развитие и емпирично измерване на външните разходи от употребата на пестицидите”

Ръководител: Проф. д.ик.н Пламен Мишев

Колектив: проф. Недка Иванова, гл.ас. д-р Зорница Стоянова

Описание: “Теоретично развитие и емпирично измерване на външните разходи от употребата на пестицидите”

Начало: 01.05.2008

Край: 30.04.2011

Забележка: Участие в 2 работни пакета от проекта

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : ДМУ 02/24

Наименование: Структурни промени в хранително-вкусовата промишленост на България след 1991 г.

Ръководител: доц. д-р Никоалй Щерев

Колектив: ас. д-р Христина Харизанова, гл. ас. д-р Зорница Стоянова, гл.ас. д-р Димитър Благоев, ас. Илия Гътовски

Описание: Основна цел на проекта е да се установи динамиката и да се идентифицират основните тенденции в преструктурирането и социално-икономическата трансформация на предприятията в сектор „Производство на храни и напитки” в България за годините след 1991 г

Начало: 29.12.2009

Край: 29.12.2012

Забележка: Отчетност на проекта е на 18 месеца

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Христина Харизанова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Перспективи за развитие на полупазарните земеделски стопанства в България

Име на списание/издателство: Докторантски етюди, бр. 4 от 2010

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 168-188

Забележка: публикуван автореферат към дисертационен труд

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Варна, Икономически университет

Организатор: Икономически университет, катедра "Аграрна икономика"

Автор/и: Христина Харизанова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 296-303

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 08.10.2010

Наименование на научния форум: Предизвикателствата пред агробизнеса и селските райони, сборник доклади, Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие

Тема: Перспективи за развитие на нови земеделски стопанства

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : CPS11

Място на провеждане: Словения, Любляна

Организатор: Университета в Любляна, Асоциацията на аграрикономистите в Словения, Института за аграрикономически изследвания в Централна и източна Европа, Хале, Германия

Автор/и: Пламен Мишев, Недка Иванова, Христина Харизанова

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 1-16

Дата на провеждане: 25.08.2010

Дата на публикуване: 20.08.2010

Наименование на научния форум: 118 семинар на Европейската асоциация на аграрикономистите, "Rural development: governance, policy design and delivery"

Тема: Structural Changes and Labour Adjustments in Rural Bulgaria

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 256216

Наименование: “Моят университет” (MyUniversity)

Ръководител: Проф. Д.ик.н Пламен Мишев

Колектив: Проф. Валентин Кисимов;доц. Д-р Камелия Стефанова; ас. д-р Христина Харизанова; докт. Веселина Любомирова Митева

Описание: Един от ключовите аспекти за успеха на Болонския процес е създаването на единна европейска зона за висше образование, с цел качествено сътрудничество между правителство, институциите за висше образование, студенти, служители, работодатели. Въпреки т

Начало: 01.10.2010

Край: 31.03.2013

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : -

Място на провеждане: Стара Загора, България

Организатор: Тракийски Университет, България, Стара Загора

Автор/и: Христина Харизанова, Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 133-138

Дата на провеждане: 12.11.2009

Дата на публикуване: 12.11.2010

Наименование на научния форум: Trakia Jurnal of Sciences -1st International Scientific Conference "Business and Regioanl Development

Тема: Development of semi-subsistance farms in Bulgaria

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : -

Място на провеждане: Стара Загора, България

Организатор: Тракийски Университет, България, Стара Загора

Автор/и: Христина Харизанова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 138-142

Дата на провеждане: 12.11.2009

Дата на публикуване: 12.11.2010

Наименование на научния форум: Trakia Jurnal of Sciences -1st International Scientific Conference "Business and Regioanl Development

Тема: Productivity of semisubsistanse farms in Bulgaria

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : ДКТ 02/55

Наименование: Климатичните промени и българското земеделие – икономическо въздействие и уязвимост

Ръководител: Проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф. д-р Недка Иванова, гл. ас. д-р Мария Пенева, гл. ас. д-р Зорница Стоянова, ас. Христина Харизанова, н.с. I ст. д-р Милкана Мочурова, докторант Петя Брънзова, ст. н. с. II ст. д-р Стайчо Колев, н.с. I ст. д-р Таня Маринова, н.с. I ст. д-р Боряна

Описание: Целта на проекта е: 1. Проучване на текущите и бъдещи климатични промени в България и оценка на въздействието им върху екстремните явления на база регионалния климатичния модел REMO на Max Plank Institute for Meteorology

Начало: 17.12.2009

Край: 17.12.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : ETD/2009/IM/IF1/49 CEPS/ЕК-Генерална Дирекция "Вътрешен пазар и услуги"

Наименование: Преглед на преходните ограничения във връзка с придобиването на земеделски имоти в България и Румъния (Review of teh Transitional Restrictions maintained by Bulgaria and Romania with regard o the Acquisition of Agricultural Real Estates)

Ръководител: доц. д-р Диана Копева

Колектив: доц. д-р Светла Маджарова, гл.ас д-р Мария Пенева, д-р Христина Харизанова

Описание: Проектът има за цел да опише и направи оценка на временните ограничения, наложени ефективно от България и Румъния, по отношение на придобиването на собственост и ползването върху и на земеделски земи , и да анализила ефекта им върху сектора.

Начало: 15.09.2009

Край: 30.12.2010

Забележка: