2023 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Предизвикателства пред дейността по човешки ресурси в дигиталната ера
Наименование на сборник: Трудът и социалната защита в условията на глобални обществени, икономически и социални промени
Страници от-до: 92-103
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2023 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : КП-06-Н-65/4
Наименование: Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси
Ръководител: доц. Катя Андонова
Колектив: проф.Маргарида Родригес, гл.ас. д-р Павлина Иванова, гл.ас.д-р Велина Сачкова, гл.ас.д-р Радка Начева,
Описание: Изследване на влиянието на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси
Начало (година): 2023
Начало (месец): 01
Край (година): 2024
Край (месец): 06
Забележка: няма

2023 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Консултативен съвет по корпоративна социална отговорност
Място на провеждане: МТСП
Организатор: Министерство на труда и социалната политика
Роля в проявата /доказателства за участие/: експерт
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 11
Забележка: няма

2023 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Социалната икономика и социалната отговорност в контекста на предстоящата европейска нормативна рамка
Място на провеждане: София
Организатор: МТСП, УНСС, Съвет за социална отговорност на УНСС
Автор/и: Мирослава Пейчева
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 10
Тема: Корпоративна социална отговорност на УНСС
Забележка: няма

2023 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: няма

2023 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: няма

2023 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Годишник на УНСС
Автор/и: Рецензирането е анонимно
Доказателство: Рецензия в базата данни на списанието
Забележка: няма

2023 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научни трудове
Автор/и: Рецензирането е анонимно
Доказателство: Сертификат и рецензия в база данни на списанието
Забележка: няма

2023 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Economic Studies
Автор/и: Рецензирането е анонимно
Доказателство: Рецензия в базата данни на списанието
Забележка: няма

2023 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Economic Alternatives
Автор/и: Рецензирането е анонимно
Доказателство: Рецензия в базата данни
Забележка: няма

2023 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2024 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-1.002-0002-С 01
Наименование: Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)
Ръководител: проф.д-р Димитър Димитров
Колектив: проф.д-р Камелия Стефанова, доц.д-р Любен Боянов, доц.д-р Дорина Кабакчиева, доц.д-р Ваня Лазарова, проф.д-р Мирослава Пейчева,гл.ас.д-р Станимира Йорданова, д-р Валерия Динева
Описание: Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научно-изследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.
Начало (година): 2018
Начало (месец): 04
Край (година): 2023
Край (месец): 12
Забележка: няма

2021 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-13-2019
Наименование: Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение
Ръководител: проф.д-р Мирослава Пейчева
Колектив: проф.д-р Маргарита Атанасова, проф.д-р Любомир Стефанов, доц.д-р Невяна Кънева, гл.ас.д-р Валерия Динева, д-р Венко Андонов, д-р Жанета Каравасилева
Описание: Основна цел на проекта е да се изследват, разработят и внедрят иновативни методи в процеса на обучение в УНСС
Начало (година): 2019
Начало (месец): 04
Край (година): 2022
Край (месец): 03
Забележка: няма

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Социална отговорност в дигиталната трансформация на дейността по човешки ресурси
Наименование на сборник: Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики
Страници от-до: 191-201
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2021 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Дигитализация на дейността по човешки ресурси
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "ММ Интернешънъл Мениджмънт Консултинг"ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 223
Страници от-до: 1-223
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 14
Забележка: няма

2021 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Дигитализация на дейността по човешки ресурси
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "ММ Интернешънъл Мениджмънт Консултинг"ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 223
Страници от-до: 1-223
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 14
Забележка: няма

2021 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Дигитализация на дейността по човешки ресурси
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "ММ Интернешънъл Мениджмънт Консултинг"ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 223
Страници от-до: 1-223
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 14
Забележка: няма

2022 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Дигитализация на дейността по човешки ресурси
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ММ Интернешънъл Мениджмънт Консултинг ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 6
Общ брой страници: 223
Страници от-до: 1-223
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 14
Забележка: няма

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ДЕЙНОСТТА ПО ОБУЧЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – СЪЩНОСТ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ
Наименование на сборник: Сборник с доклади Международна научно-практическа конференция Управление на човешките ресурси
Страници от-до: 29-35
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна,България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Artificial Intelligence in Human Resource Functions – Nature and Practical Application
Издание (наименование,том/кн./бр.№): бр.1
Страници от-до: 3-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Списание " Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies "
Място на публикуване (град, държава): Варна,България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: INTERACTIVE ELECTRONIC TEXTBOOKS – ADVANTAGES AND ELABORATION RULES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Edition 30
Страници от-до: 61-66
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Journal Association 1901 “SEPIKE”,
Място на публикуване (град, държава): Poitiers, Frankfurt, Los Angeles
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-1.002-0002-С 01
Наименование: Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)
Ръководител: проф.д-р Димитър Димитров
Колектив: УНСС ,ТУ Габрово , ИУ Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН, „Ваптех“ ЕООД, Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnolog
Описание: Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научно-изследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.
Начало (година): 2018
Начало (месец): 4
Край (година): 2023
Край (месец): 12
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Дистанционната работа и трансформацията в HR
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Известия,бр.№4
Страници от-до: 299-310
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство "Наука и икономика" Икономически университет - Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна,България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Дистанционната работа и трансформацията в HR
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Известия,бр.№4
Страници от-до: 299-310
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство "Наука и икономика" Икономически университет - Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна,България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № BG05М2ОР001-1.002-0002-С 01
Наименование: „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни", процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“
Ръководител: проф.д-р Димитър Димитров
Колектив: консорциум ТУ-Габрово,ИУ-Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - партньор Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН, „Ваптех“ ЕООД, Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Cienciea
Описание: да бъде изграден Научно-изследователски Център по компетентност по проблемите на Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни, който Център по компетентност ще има техническа инфраструктура разположена на територията на партньорите с основни
Начало (година): 2018
Начало (месец): 03
Край (година): 2023
Край (месец): 11
Забележка: няма

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-1.002-0002-С 01
Наименование: Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)
Ръководител: проф.д.ик.н. Валентин Кисимов
Колектив: проф.д-р Камелия Стефанова, доц.д-р Любен Боянов, доц.д-р Дорина Кабакчиева, доц.д-р Ваня Лазарова, проф.д-р Мирослава Пейчева,гл.ас.д-р Станимира Йорданова, д-р Валерия Динева
Описание: изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научно-изследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.
Начало (година): 2018
Начало (месец): 04
Край (година): 2023
Край (месец): 11
Забележка: няма

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-13-2019
Наименование: Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение
Ръководител: проф.д-р Мирослава Пейчева
Колектив: проф.д-р Маргарита Атанасова, проф.д-р Любомир Стефанов, доц.д-р Невяна Кънева, гл.ас.д-р Валерия Динева, д-р Венко Андонов, д-р Жанета Каравасилева
Описание: Основна цел на проекта е да се изследват, разработят и внедрят иновативни методи в процеса на обучение в УНСС
Начало (година): 2019
Начало (месец): 04
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Анализ на дигиталната трансформация на дейността по човешки ресурси във фирмите на XXI век
Наименование на сборник: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ реалности и перспективи
Страници от-до: 793-799
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на БАН проф."Марин Дринов"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Artificial intelligence and online education in higher education – trends and challenges
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Edition 28
Страници от-до: 57-63
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Journal Association 1901 “SEPIKE”,
Място на публикуване (град, държава): Frankfurt, Deutschland Poitiers, France Los Angeles, USA
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Analysis of innovative training methods applied to higher education institutions
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Monograph 4
Страници от-до: 108-115
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Journal Association 1901 “SEPIKE”
Място на публикуване (град, държава): Frankfurt, Deutschland Poitiers, France Los Angeles, USA
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Дигитална дистанционна работа - предпоставка за иновации в дейността по човешки ресурси
Наименование на сборник: УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЕРАТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Страници от-до: 215-222
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна,България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Социална отговорност на висшите учебни заведения и дистанционен социален одит
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове, бр.4
Страници от-до: 245-279
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-6-/2019
Наименование: Екоиновации за предоставяне на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства
Ръководител: доц.д-р Зорница Стоянова
Колектив: проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, проф.д-р Мирослава Пейчева,гл.ас.д-р Валерия Динева
Описание: Да се изследват екоиновациите за предоставяне на агроагроекосистемни услуги от земеделските стопанства
Начало (година): 2019
Начало (месец): 04
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Analysis of innovative training methods applied to higher education institutions
Издание (наименование,том/кн./бр.№): MONOGRAPH SEPIKE
Страници от-до: 108-115
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Association 1901 "SEPIKE"
Място на публикуване (град, държава): Frankfurt, Deutschland Poitiers, France Los Angeles, USA
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Измами, рискове и червени флагове в областта на човешките ресурси
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): АТЛ-50
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Общ брой страници: 178
Страници от-до: 1-178
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 11
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Привличане, подбор и обучение на човешките ресурси в дигиталната ера
Наименование на сборник: Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса Сборник с доклади от Седма национална научна конференция с международно участие, проведена на 19-20 юни 2018г
Страници от-до: 362- 371
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Social responsibility of the universities in Europe
Издание (наименование,том/кн./бр.№): volume 13,issue 2
Страници от-до: 235-250
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Economic Alternatives
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Soft skills in the center of the cyberculture
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics, Journal SEPIKE, Edition 24
Страници от-до: 58-64
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Journal SEPIKE
Място на публикуване (град, държава): Frankfurt, Deutschland Poitiers, France Los Angeles, USA
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: A model for remote social audit of universities
Наименование на сборник: Research and Innovation
Страници от-до: 87-91
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Yunona Publishing, USA
Място на публикуване (град, държава): New York
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Innovations in the training process
Наименование на сборник: Research and Innovation
Страници от-до: 174-176
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Yunona Publishing USA
Място на публикуване (град, държава): New York
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи
Място на провеждане: Института за икономически изследвания при БАН
Организатор: Института за икономически изследвания при БАН
Автор/и: Мирослава Пейчева
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 11
Тема: Анализ на дигиталната трансформация на дейността по човешки ресурси във фирмите на 21 век
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Социална отговорност на висшите учебни заведения и дистанционен социален одит
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): АТЛ-50
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 152
Страници от-до: 1-152
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 10
Забележка: няма

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НП-22-2019
Наименование: Кръгла маса на тема: „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита (стратегии, стандарти, трудови практики и социален одит)“
Ръководител: доц.д-р Мирослава Пейчева
Колектив: Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българската Асоциация на КСО специалистите (БАКСОС), Проф. д-р Лалко Дулевски, ръководиел на катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС Проф. д-р Любомир Стефанов, катедра „Човешки ресурси и социа
Описание: Основна цел е споделяне на добри трудови практики, резултати от научни изследвания, свързани с корпоративната социална отговорност
Начало (година): 2019
Начало (месец): 04
Край (година): 2020
Край (месец): 03
Забележка: няма

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-13-2019
Наименование: Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение
Ръководител: доц.д-р Мирослава Пейчева
Колектив: гл.ас.д-р Валерия Динева, д-р Венко Андонов
Описание: Основна цел на проекта е да се изследват, разработят и внедрят иновативни методи в процеса на обучение в УНСС
Начало (година): 2019
Начало (месец): 04
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка: няма

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-6-/2019
Наименование: Екоиновации за предоставяне на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства
Ръководител: доц.д-р Зорница Стоянова
Колектив: проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, доц.д-р Мирослава Пейчева,гл.ас.д-р Валерия Динева
Описание: Да се изследват екоиновациите за предоставяне на агроагроекосистемни услуги от земеделските стопанства
Начало (година): 2019
Начало (месец): 04
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка: няма

2019 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-22-2019
Наименование: Кръгла маса на тема: „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита (стратегии, стандарти, трудови практики и социален одит)“
Ръководител: доц.д-р Мирослава Пейчева
Колектив: Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българската Асоциация на КСО специалистите (БАКСОС), Проф. д-р Лалко Дулевски, ръководиел на катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС Проф. д-р Любомир Стефанов, катедра „Човешки ресурси и социа
Описание: Основна цел е споделяне на добри трудови практики, резултати от научни изследвания, свързани с корпоративната социална отговорност
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 3
Вх. №: 444
Забележка: няма

2019 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИ-13-2019
Наименование: Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение
Ръководител: доц.д-р Мирослава Пейчева
Колектив: гл.ас.д-р Валерия Динева, д-р Венко Андонов
Описание: Основна цел на проекта е да се изследват, разработят и внедрят иновативни методи в процеса на обучение в УНСС
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 3
Вх. №: 521
Забележка: няма

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1
Наименование: Изследване ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в превенцията на измами
Ръководител: доц.д-р Али Вейсел
Колектив: Мирослава Пейчева, Валерия Динева, Явор Башев, Дияна Банкова, Анна Лютакова
Описание: Изследване ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в превенцията на измами
Начало (година): 2017
Начало (месец): 02
Край (година): 2018
Край (месец): 02
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Miroslava Peycheva
Заглавие: ANALYSIS OF THE TRENDS IN HUMAN RESOURCES ACTIVITIES AND THE NECESSITY OF REDESIGN OF THE EDUCATION
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Списание Икономически изследвания на Института за икономически изследвания на БАН, ISSN0205-3292,Issue 6
Страници от-до: 56-64
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БАН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Academic education on sustainable development and corporate social responsibility (CSR)
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): SEPIKE Association 1901 "SEPIKE"
Място на публикуване (град, държава): Poitiers, Frankfurt, Los Angeles
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 223
Страници от-до: 99-108
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 1
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: A MODEL FOR SOCIAL AUDIT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 20
Страници от-до: 158-162
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): SEPIKE Association 1901 "SEPIKE"
Място на публикуване (град, държава): Poitiers, Frankfurt, Los Angeles
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Study of social audit needs through analysis of two dimentional distribution - Bulgarian case studies
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 19
Страници от-до: 155-159
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): SEPIKE Association 1901 "SEPIKE"
Място на публикуване (град, държава): Poitiers, Frankfurt, Los Angeles
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: ACADEMIC TRAINING IN SOCIAL AUDIT - ANALYSIS OF NEEDS, CONDITIONS AND TRENDS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 1
Страници от-до: 209-219
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : BG 05M2OP001-2.009-0012
Наименование: Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения
Ръководител: професор д-р Валентин Гоев
Колектив: професор Станка Тонкова, Албена Узунова, Жанет Калчева
Описание: Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания
Начало (година): 2017
Начало (месец): 10
Край (година): 2019
Край (месец): 10
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева, М, Валерия Динева ,Али Вейсел, Явор Башев, Дияна Банкова, Анна Лютакова
Заглавие: Изследване ролята на контрола,вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): АТЛ-50
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 02
Общ брой страници: 333
Страници от-до: 12-74
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 4
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-15-2017
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет и модератор на панел: Академичното обучение по устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност- състояние и възможности за развитие
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: Отговорният избор : Обучения научни изследвания, практики
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Peicheva, M., Albena Kraeva - Miteva, Hristina Harizanova
Заглавие: tudy of the Social Audit and Standards for Social and Environmental Responsibility - Case Study of Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): issue 3, 2017
Страници от-до: 449-474
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Economic Alternatives
Място на публикуване (град, държава): София,
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 80
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Compatative analysis of innovative practices in human resource management
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Monograph 2 , 2017
Страници от-до: 117-130
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Association 1901 "SEPIKE" , Innovation in Education and Economy
Място на публикуване (град, държава): Norderstedt, Deutschland Poitiers, France, Frankfurt, Los Angeles
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 8
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Knowing fraud is in favour of managers and human resources auditors
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): MM International Management Consulting, ebook, Amazon.com
Място на публикуване (град, държава): USA
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Общ брой страници: 43
Страници от-до: 1-43
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 3
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Измами, рискове и червени флагове в областта на човешките ресурси
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): АТЛ-50
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Общ брой страници: 143
Страници от-до: 1-143
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 9
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Пейчева,М., Албена Митева, Христина Харизанова -Бартос
Заглавие: Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Република България
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 272
Страници от-до: 15-27; 30-41;57-58; 65; 73; 77;81-86;92-102;104;107;108;109;110;111-119;120-135;145-162;170-178;181-191;196-213;221-230;238-241;244-250
Процент участие в съавторство: 53
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 9
Забележка: няма

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Митева,А., Ю.Дойчинова, З.Стоянова, Хр.Харизанова-Бартос, М.,Пейчева, И.Кънчев
Заглавие: Зелените работни места- средство за екологизация на Българската икономика
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 227
Страници от-до: 61-73; 118-125
Процент участие в съавторство: 8
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 1
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1
Наименование: Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами
Ръководител: доц.д-р Али Вейсел, ВУЗФ
Колектив: Доц. д-р Мирослава Пейчева , Д-р Валерия Динева , Дияна Банкова , Явор Башев, Анна Лютакова
Описание: Провеждане на изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами
Начало (година): 2017
Начало (месец): 02
Край (година): 2018
Край (месец): 02
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева, Али Вейсел, Валерия Динева
Заглавие: Корпоративна социална отговорност -теория,отчетност и одит
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): АТЛ-50
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Общ брой страници: 162
Страници от-до: от10 до 92 от 310 до 380
Процент участие в съавторство: 35
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 11
Забележка: няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Needs of social audit in modern society
Наименование на сборник: XV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World"
Страници от-до: от 103 до110
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Oxford University Press
Място на публикуване (град, държава): UK,Oxford
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: RESEARCH OF THE NEEDS OF INDIVIDUALS FROM CONDUCTING SOCIAL AUDIT IN BULGARIA
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 1
Страници от-до: от 126 до 129
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Association 1901 "SEPIKE"
Място на публикуване (град, държава): Frankfurt, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles, USA
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: NEEDS AND REALITIES OF INNOVATIVE FORMS OF LEARNING IN HIGHER EDUCATION
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Innovation in Education and Economy
Страници от-до: от 21 до 31
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Association 1901 "SEPIKE"
Място на публикуване (град, държава): Norderstedt, Deutschland, Poitiers, France
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Analysis of the economical and social benefits stemming from the innovation in education
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 03
Страници от-до: 163-165
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): L'Association 1901 Sepike
Място на публикуване (град, държава): Germany-France
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Устойчиво развитие на човешките ресурси чрез увеличаване броя на зелените работни места в държави извън Европейския съюз
Наименование на сборник: XVII международна научна конференция, посветена на 20 годишнината на факултет "Стопанско управление "Управление и устойчиво развитие"
Страници от-до: 1 - 9
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Лесотехнически университет
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Социалният одит-предпоставка за устойчиво развитие на човешките ресурси
Наименование на сборник: XVII международна научна конференция, посветена на 20 годишнината на факултет "Стопанско управление "Управление и устойчиво развитие"
Страници от-до: 1-7
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Лесотехнически университет
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: Present and future of green jobs in countries outside the EU
Издание (наименование,том/кн./бр.№): L'Association 1901 Sepike
Страници от-до: 145-149
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): L'Association 1901 Sepike
Място на публикуване (град, държава): Germany-France
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Miroslava Peicheva
Заглавие: The benefits for the human resource audit from knowing the red flags
Наименование на сборник: XIV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World",
Страници от-до: 449-453
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Oxford, United Kingdom
Място на публикуване (град, държава): United Kingdom
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: ПРИНЦИПИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ПРАКТИКИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Наименование на сборник: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: РАСТЕЖ, ДИСБАЛАНСИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Страници от-до: 1-9
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС, катедра "Икономикс"
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Иновационни подходи в практиката по управление на човешките ресурси
Наименование на сборник: ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ
Страници от-до: 1-7
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС, Конференция финансово-счетоводен факултет
Място на публикуване (град, държава): СофияБългария
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Социален одит и одит на човешките ресурси
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): АТЛ-50
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 09
Общ брой страници: 214
Страници от-до: 1-214
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: ANALYSIS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL BENEFITS STEMMING FROM THE INNOVATIONS IN EDUCATION
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 30.06.2015
Страници от-до: 163-165
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): L´Association 1901 Sepike
Място на публикуване (град, държава): Germany-France
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: Социален одит-същност и развитие
Издание (наименование,том/кн./бр.№): бр.9
Страници от-до: 37-49
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): сп.Панорама на труда
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1-6/2014
Наименование: Зелените работни места -средства за екологизация на българската икономика
Ръководител: доц.д-р Албена Митева
Колектив: гл.ас.д-р Христина Харизанова, проф.Юлия Дойчинова,доц.Зорница Стоянова, доц.д-р Мирослава Пейчева
Описание: Изследване на зелените работни места в Република България
Начало (година): 2014
Начало (месец): 05
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка: няма

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1-4/2014
Наименование: Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Република България
Ръководител: доц.д-р Мирослава Пейчева
Колектив: доц.д-р Албена митева, гл.аслд-р Христина Харизанова, Антон Кръстев
Описание: Изследване на потребностите от социален одит одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Република България
Начало (година): 2014
Начало (месец): 05
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка: няма

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Методическо ръководство по основи на финансовия контрол
Автор/и: доц.д-р Али Вейсел
Доказателство: издание с рецензент
Забележка: няма

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: няма

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Модели за приобщаване на малките и средни предприятия към корпоративната социална отговорност
Автор/и: Марина Стефанова
Доказателство: рецензия
Забележка: няма

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Одитни процедури относно измами във финансовото отчитане
Автор/и: доц.д-р Али Вейсел
Доказателство: публикация с рецензент
Забележка: няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мирослава Пейчева
Заглавие: ANALYSIS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL BENEFITS STEMMING FROM THE INNOVATIONS IN EDUCATION
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 30.06.2015
Страници от-до: 163-165
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): L´Association 1901 Sepike
Място на публикуване (град, държава): Germany-France
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: София
Организатор: Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени
Автор/и: Мирослава Пейчева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 36-45
Дата на провеждане: 13.11.2014
Дата на публикуване: 13.11.2014
Наименование на научния форум: Икономиката на България и Европейския съюз -съвременни предизвикателства и подходи и решения
Тема: Социалният одит - фактор за устойчиво развитие в съвременната икономика
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 10
Място на провеждане: Равда
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Автор/и: Мирослава Пейчева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 96-104
Дата на провеждане: 20.06.2014
Дата на публикуване: 09.09.2014
Наименование на научния форум: Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България
Тема: Риск базиран подход в одита на човешките ресурси
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Miroslava Peicheva
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Audit of training and human resources use
Списание/издателство/издание: SEPIKE
Място на публикуване: Germany-France
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 184-188
Забележка: 15.07.2014

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Miroslava Peicheva
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Obstracles for the social audit development in Bulgaria
Списание/издателство/издание: SEPIKE
Място на публикуване: Germany-France
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 141-144
Забележка: 17.11.2014

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Miroslava Peicheva
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Comparative analysis between the social audit and the human resources audit
Списание/издателство/издание: SEPIKE
Място на публикуване: Germay-France
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 184-188
Забележка: 30.04.2014

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Мирослава Пейчева
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Интервюто в одита на човешките ресурси
Списание/издателство/издание: Вътрешен одитор
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 33-38
Забележка: бр.2

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Мирослава Пейчева
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Същност и специфични особености на одита на човешките ресурси
Списание/издателство/издание: Вътрешен одитор
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 33-38
Забележка: бр.5

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ-1-6-2014
Наименование: Зелените работни места-средство за екологизация на българската икономика
Ръководител: Албена Митева
Колектив: Христина Харизанова,Зорница Стоянова, Юлия Дойчинова,
Описание: Излезване на зелените работни места в Република България
Начало: 30.04.2014
Край: 30.04.2016
Забележка: няма

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ-1-4-2014
Наименование: Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност
Ръководител: Мирослава Пейчева
Колектив: Албена Митева,Христина Харизанова, Антон Кръстев
Описание: Изследване на потребностите от социален одит, прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност
Начало: 30.04.2014
Край: 30.04.2016
Забележка: няма

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 1
Наименование: Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност
Ръководител: Мирослава Пейчева
Колектив: Албена Митева,Христина Харизанова, Антон Кръстев
Описание: Изследване на потребностите от социален одит, прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност
Дата на подаване: 20.03.2014
Вх. №: НИ-1-4-2014
Забележка: няма

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : BG051PO001-3.3.06-0032
Наименование: "Обучението на докторанти иноватори, визионери,таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения"
Ръководител: професор Станка Тонкова
Колектив: професор Динко Динков, професор Дивитър Димитров,доц.Мирослава Пейчева
Описание: консултации по дисертационен труд на докторант от целевата група по проекта
Начало: 12.09.2014
Край: 10.10.2014
Забележка: няма

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : BG051PO001-3.3.06-0032
Наименование: "Обучението на докторанти иноватори,визионери,таргетанализатори и реализатор - инвестиция с европейски измерения"
Ръководител: професор Станка Тонкова
Колектив: професор Динко Динков, професор Дивитър Димитров,доц.Мирослава Пейчева
Описание: Оценяване на докторантски научни разработки
Начало: 21.10.2014
Край: 27.10.2014
Забележка: няма

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Общоикономически факултет
Автор/и: Мирослава Пейчева
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 1-7
Дата на провеждане: 31.10.2013
Дата на публикуване: 31.10.2013
Наименование на научния форум: Икономика и общуство - глобални и регионални предизвикателства пред България
Тема: Стандарти за социална отговорност и социален одит за защита на човешките ресурси
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Мирослава Пейчева
Година на публикуване: 2013
Заглавие: The Social Audit in Bulgaria - a Possibility to Solve Current Problems of Human Resources
Име на списание/издателство: L'Association 1901 "SEPICE"
Място на публикуване: Osthofen, Deutschland; Poitiers, France
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 187- 191
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 6
Наименование: Одитът в управлението на човешките ресурси във финансовия сектор
Ръководител: проф. Румяна Нейкова
Колектив: доц. Мирослава Пейчева , Теодора Цветанова , Дорота Ханбаржиева
Описание: Изследване на одитът в управлението на човешките ресурси във финансовия сектор
Начало: 01.10.2010
Край: 01.09.2012
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Мирослава Пейчева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Present and future of the social audit in Bulgaria

Име на списание/издателство: Маркетинг и мениджмънт на иновациите

Място на публикуване: Украйна

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 63-68

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Мирослава Пейчева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Ролята на корпоративната социална отговорност в осигуряването и развитието на човешките ресурси

Име на списание/издателство: Управление и устойчиво развитие

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 30-33

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Мирослава Пейчева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Актуални проблеми на практическото приложение на корпоративната социална отговорност в България

Име на списание/издателство: Панорама на труда

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 36-45

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : deliverable 7.4

Наименование: Lost in Transition Europe (LiTE)

Ръководител: Маргарита Атанасова

Колектив: Мирослава Пейчева, Тодор Тодоров, Росица Велинова

Описание: Проектът LiTE („Изгубени в прехода в Европа“) има за цел да се проучи съществуващите национални стратегии, които подкрепят прехода от незадължително средно образование, или на възрастни, към висше образование, както и да развие и/или разработи нови с

Начало: 01.10.2011

Край: 01.11.2013

Забележка: Erasmus Programme of the European Union

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Мирослава Пейчева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Одит на човешките ресурси

Име на списание/издателство: Основни термини използвани в учебния процес,том 1

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 39-39

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Мирослава Пейчева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Социален одит

Име на списание/издателство: Основни термини използвани в учебния процес, том 1

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 327-328

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Конкурсна комисия по избор на главни секретари

Място на провеждане: София

Организатор: МС

Роля в проявата /доказателства за участие/: независим експерт

Дата на провеждане: 08.06.2011

Забележка: конкурсна комисия

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Мирослава Пейчева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Социалният одит- социалният аспект на вътрешния одит

Име на списание/издателство: Вътрешен одитор

Място на публикуване: България

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: от 20 до 23

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Работа с интернет сайтове и проучване на научна чуждестранна литература

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: УНСС

Организатор: кат. Човешки ресурси и социална защита

Автор/и: Пейчева,М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 149-157

Дата на провеждане: 12.2009

Дата на публикуване: 12.2010

Наименование на научния форум: Социални последствия от процесите на преструктуриране и тенологични промени в организациите

Тема: Професионално развитие в условия на криза

Забележка: