Марин Иванов Гълъбов

Проф. д-р Марин Иванов Гълъбов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1093
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 10:30ч. - 12:30ч. и четвъртък от 10:30ч. - 12:30ч.

2023 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Dimiter Velev, Marin Galabov, PLamena Zlateva
Заглавие: An Approach to Analysis of the Impact of Natural Disasters on the Economic Efficiency and Profitability of Business
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
Страници от-до: 403-406
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ISPRS Archives
Място на публикуване (град, държава): Antalya, Turkiye
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: Scopus, SJR 2022 = 0.274, Q3

2023 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ФНИ: КП-06-Н55/5
Наименование: Интелигентно управление на риска за бизнеса от неблагоприятни явления и природни бедствия
Ръководител: проф. д-р Димитър Георгиев Велев
Колектив: проф д-р Марин Гълъбов, проф д-р Цветан Цветков, доц д-р Пламена Златева, гл.ас. д-р Костадин Шейретски, гл.ас. д-р Екатерина Богомилова и др.
Описание: Основната цел е да се предложи интелигентно управление на риска за бизнеса от неблагоприятни явления и природни бедствия на базата на иновативна методология за интегрирана оценка на риска, която ще включва нови и модифицирани методи и модели
Начало (година): 2021
Начало (месец): 11
Край (година): 2024
Край (месец): 5
Забележка: финансиран от Фонд „Научни изследвания”

2023 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-1/2021
Наименование: Развитие и използване на изкуствения интелект в образованието и икономиката
Ръководител: проф. д-р Димитър Георгиев Велев
Колектив: проф. д-р Марин Иванов Гълъбов, проф. д-р Цветан Георгиев Цветков, доц. д-р Пламена Венцеславова Златева, доц. д-р Щерьо Стефанов Ножаров, гл.ас. д-р Костадин Георгиев Шейретски и др.
Описание: Цел на проекта е да се изследват и анализират възможностите за развитие и използване на изкуствения интелект (ИИ, AI) в образованието и икономиката в насока повишаване както на качеството на обучение в българските учебни заведения
Начало (година): 2021
Начало (месец): 4
Край (година): 2023
Край (месец): 12
Забележка: Приоритетно направление: Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа

2023 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-19/2023/А
Наименование: Изследване на възможностите за приложение на концепцията за метавселена в бизнеса и обучението
Ръководител: проф. д-р Димитър Георгиев Велев
Колектив: проф. д-р Марин Гълъбов, доц. д-р Пламена Златева, доц. д-р Катя Кирилова, гл. ас. д-р Костадин Шейретски, ас. д-р Венко Андонов, ас. д-р Габриела Наскова и др.
Описание: Цел на научната разработка е да се изследват и анализират възможностите за развитие и използване на метавселената в бизнеса и обучението в насока повишаване, както на качеството на обучение в българските учебни заведения
Начало (година): 2023
Начало (месец): 1
Край (година): 2024
Край (месец): 12
Забележка: Направление: Икономически, политически, социални и правни изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България и ЕС

2023 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Работа с информционни източници във връзка с изнасяне на лекции, участия в проекти и изготвяне на публикации

2023 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Развитие на жилищната политика в България
Автор/и: Марина Маринова - дисертант
Доказателство: участие в състава на научно жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 196/01.02.2023 г. на Зам.-ректора по научноизследователската дейност и международното сътрудничество на УНСС доц. д-р Михаил Мусов
Забележка: председател на научно жури

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н55/5
Наименование: Интелигентно управление на риска за бизнеса от неблагоприятни явления и природни бедствия
Ръководител: проф. д-р Димитър Георгиев Велев
Колектив: проф. д-р Марин Гълъбов доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Пламена Златева, гл.ас. д-р Костадин Шейретски, гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, гл. ас. д-р Мария Мързованова-Димитрова, гл. ас. д-р Веска Михова-Крумова, докт. Анна-Мария Маркова, докт. Ясен
Описание: Основната цел е да се предложи интелигентно управление на риска за бизнеса от неблагоприятни явления и природни бедствия на базата на иновативна методология за интегрирана оценка на риска, която ще включва нови и модифицирани методи и модели.
Начало (година): 2021
Начало (месец): 11
Край (година): 2025
Край (месец): 4
Забележка: финансиран от Фонд „Научни изследвания”

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-1/2021
Наименование: РАЗВИТИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ИКОНОМИКАТА
Ръководител: проф. д-р Димитър Георгиев Велев
Колектив: проф. д-р Марин Иванов Гълъбов, доц. д-р Цветан Георгиев Цветков, доц. д-р Пламена Венцеславова Златева, гл.ас. д-р Костадин Георгиев Шейретски, гл.ас. д-р Щерьо Стефанов Ножаров, докторант Анна-Мария Николаева Маркова, студент Боряна Борисова Васил
Описание: Цел на проекта е да се изследват и анализират възможностите за развитие и използване на изкуствения интелект (ИИ, AI) в образованието и икономиката в насока повишаване както на качеството на обучение в българските учебни заведения
Начало (година): 2021
Начало (месец): 4
Край (година): 2023
Край (месец): 3
Забележка: Приоритетно направление: Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа

2021 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : КП-06-Н55/5
Наименование: Интелигентно управление на риска за бизнеса от неблагоприятни явления и природни бедствия
Ръководител: проф. д-р Димитър Георгиев Велев
Колектив: проф. д-р Марин Гълъбов доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Пламена Златева, гл.ас. д-р Костадин Шейретски, гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, гл. ас. д-р Мария Мързованова-Димитрова, гл. ас. д-р Веска Михова-Крумова, докт. Анна-Мария Маркова, докт. Ясен
Описание: Основната цел е да се предложи интелигентно управление на риска за бизнеса от неблагоприятни явления и природни бедствия на базата на иновативна методология за интегрирана оценка на риска, която ще включва нови и модифицирани методи и модели.
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 11
Вх. №: 06-Н55/5
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : КП-06-Н55/5
Наименование: Интелигентно управление на риска за бизнеса от неблагоприятни явления и природни бедствия
Ръководител: проф. д-р Димитър Георгиев Велев
Колектив: проф. д-р Марин Гълъбов доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Пламена Златева, гл.ас. д-р Костадин Шейретски, гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, гл. ас. д-р Мария Мързованова-Димитрова, гл. ас. д-р Веска Михова-Крумова, докт. Анна-Мария Маркова, докт. Ясен
Описание: Основната цел е да се предложи интелигентно управление на риска за бизнеса от неблагоприятни явления и природни бедствия на базата на иновативна методология за интегрирана оценка на риска, която ще включва нови и модифицирани методи и модели.
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 11
Вх. №: 06-Н55/5
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-1/2021
Наименование: РАЗВИТИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ИКОНОМИКАТА
Ръководител: проф. д-р Димитър Георгиев Велев
Колектив: проф. д-р Марин Иванов Гълъбов, доц. д-р Цветан Георгиев Цветков, доц. д-р Пламена Венцеславова Златева, гл.ас. д-р Костадин Георгиев Шейретски, гл.ас. д-р Щерьо Стефанов Ножаров, докторант Анна-Мария Николаева Маркова, студент Боряна Борисова Васил
Описание: Цел на проекта е да се изследват и анализират възможностите за развитие и използване на изкуствения интелект (ИИ, AI) в образованието и икономиката в насока повишаване както на качеството на обучение в българските учебни заведения
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 4
Вх. №: НИ-1/2021
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД 22-2017
Наименование: Изследване на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса
Ръководител: Проф. д-р Димитър Велев
Колектив: Доц. д-р Марин Гълъбов, катедра ИТК
Описание: Проектът касае изследването на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса
Година на подаване: 2017
Месец на подаване: 2
Вх. №: -
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : № НИД НИ - 4 / 2018
Наименование: Състояние, индикатори и подходи за управление на ликвидността и фирмената задлъжнялост в България
Ръководител: Янко Христозов
Колектив: Проф. д-р Надежда Николова, Доц. д-р Марин Гълъбов, Доц. д-р Ивайло Беев и др.
Описание: Проектът е за изследване на проблематиката относно ликвидността и фирмената задлъжнялост в България
Година на подаване: 2018
Месец на подаване: 2
Вх. №:
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Galabov M., P. Zlateva
Заглавие: Analysis of the natural disaster impact on the company' s economy by a modified dupont model
Издание (наименование,том/кн./бр.№): INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY, VOLUME 19
Страници от-до: 53-60
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): STEF92 Technology Ltd
Място на публикуване (град, държава): Albena, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Марин Гълъбов
Заглавие: Особености на дружествата със специална инвестиционна цел секюритизиращи недвижими имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Недвижими имоти & Бизнес", том 2 (3)
Страници от-до: стр. 94-99
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-4/2018
Наименование: „Състояние, индикатори и подходи за управление на платежоспособността и фирмената задлъжнялост в България“
Ръководител: Гл. ас.д-р Янко Христозов
Колектив: Гл. ас.д-р Янко Христозов, доц. М. Гълъбов, гл. ас. Драгомир Стефанов и др.
Описание: При работа върху проекта се изследва проблематиката относно платежоспособността и фирмената задлъжнялост в България“
Начало (година): 2018
Начало (месец): 3
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-16/2013 г.
Наименование: Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск
Ръководител: Доц.д-р Георги Забунов
Колектив: Доц. М. Гълъбов, проф. Й. Йовкова, доц. Т. Пелов, проф. Вл. Бориславова, доц. Г. Пенчев, гл. ас. Др. Стефанов
Описание: Изледва се проблематиката относно формирането на индексите и рейтингите на недвижимите имоти в България
Начало (година): 2013
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 3
Забележка: Проектът е отпечатан през 2018 г.

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-16/2013 г.
Наименование: Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск
Ръководител: Доц.д-р Георги Забунов
Колектив: Доц. М. Гълъбов, проф. Й. Йовкова, доц. Т. Пелов, проф. Вл. Бориславова, доц. Г. Пенчев, гл. ас. Др. Стефанов
Описание: Изледва се проблематиката относно формирането на индексите и рейтингите на недвижимите имоти в България
Начало (година): 2013
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 3
Забележка: Проектът е отпечатан през 2018 г.

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Заглавие: "Възможности за прилагане на управленски модели във фирмите за недвижими имоти"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Недвижими имоти&бизнес", т. 1, бр.2
Страници от-до: под печат
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): катедра "Недвижима собственост"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Заглавие: "Изменения на международните счетоводни стандарти"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): в-к "Актив", бр.2
Страници от-до: 6
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Доби прес ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Марин Гълъбов
Заглавие: Икономическа ефективност на бизнеса с недвижими имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижима собственост. Иконономика и управление
Страници от-до: 247-261
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 7
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Марин Гълъбов
Заглавие: Застраховане в сектора на недвижими имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижима собственост. Иконономика и управление
Страници от-до: 195-209
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 7
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Доц. д-р Марин Гълъбов
Заглавие: "Нормативна уредба на счетоводството след 1989 г. (втора част, 2009-2012 г.)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр. 5
Страници от-до: 12-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ДОБИ ПРЕС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Гълъбов
Заглавие: "Икономическа ефективност"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Икономически и социални изследвания", бр. 2
Страници от-до: 57-68
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС - София
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Гълъбов
Заглавие: "Доходност от недвижими жилищни имоти"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): НЕДВИЖИМИ ИМОТИ § БИЗНЕС, БР. 1
Страници от-до: 20-25
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Катедра "Недвижима собственост" при Бизнес факултета на УНСС - София
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Доц. д-р Марин Гълъбов
Заглавие: "Икономика и управление" - учебник
Издание (наименование,том/кн./бр.№): първо издание
Страници от-до: 3 - 315
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 6
Забележка: Доц. Гълъбов участва с две глави в учебника - глава XII и глава XVI

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Доц. д-р Марин Гълъбов
Заглавие: "Methods of Deprication and Their Effect on Break-Even Point of Sales" - студия
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Икономически изследвания", бр. 3
Страници от-до: 66-89
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Списание „Икономически изследвания“ се индексира и реферира от Journal of Economic Literature/EconLit, издания на Американската икономическа асоциация (АИА), както и RePEc, EBSCO, SCOPUS.

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Гълъбов
Заглавие: Нормативна уредба на счетоводството след 1989 г. (трета част,2013-2016 г.)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр. 7/8
Страници от-до: 16-19
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ДОБИ ПРЕС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Гълъбов
Заглавие: "Нормативна уредба на счетоводството след 1989 г. (втора част, 2009-2012 г.)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр. 6
Страници от-до: 12-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ДОБИ ПРЕС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Гълъбов
Заглавие: "Нормативна уредба на счетоводството след 1989 г. (първа част)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр. 5
Страници от-до: 20-25
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ДОБИ ПРЕС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Гълъбов
Заглавие: "Влияние на бедствията върху критичната точка на продажбите"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр. 4
Страници от-до: стр. 17-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ДОБИ ПРЕС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Списание "Актив" излиза в 12 книжки през календарната година

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-3/2014
Наименование: "Икономически анализ на фирмите за недвижими имоти"
Ръководител: Доц.д-р Марин Гълъбов
Колектив: Доц. М. Гълъбов, Доц. Теодора Рупска, гл. ас. д-р Н. Игнатова
Описание: Изследват се възможностите за икономически анализ на фирмите за недвижими имоти
Начало (година): 2014
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 3
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: Колективните инвестиционни схеми и други схеми за колективно инвестиране – съвременни бизнес структури
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Актив", бр. 10
Страници от-до: 12-13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Доби прес
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Актив", бр. 9
Страници от-до: 10-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Доби прес
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: Източници на информация за изчисляване на рентабилността на фирмата
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Актив", бр. 7/8
Страници от-до: 6-9
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Доби прес
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: Лизингът
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Актив", бр. 5
Страници от-до: 12-13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Доби прес
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: Изменения на Международните счетоводни стандарти през петгодишния период 2011 – 2015 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Актив", бр. 4
Страници от-до: 5-9
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Доби прес
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: Доходност от недвижими жилищни имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Актив", бр. 2
Страници от-до: 11-14
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Доби прес
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: Финансово - счетоводни аспекти на фирмите за недвижими имоти
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс, София, УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 131
Страници от-до: 3-134
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 9
Забележка: Няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: "Насоки на финансовия анализ на фирмите за недвижими имоти"
Наименование на сборник: „Строително предприемачество и недвижима собственост“
Страници от-до: от 121 до 130
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически университет
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Докладът е изнесен пред международна научно-практическа конференция

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: "Икономическа ефективност на дружествата със специална инвестиционна цел"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Икономически мисъл"
Страници от-до: от 113 до 133
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Българска академия на науките
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Статията е на български и английски език

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: "Някои въпроси на аналитичното отчитане"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр. 12
Страници от-до: от 22 до 23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Добипрес ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Списание "Актив" излиза ежемесечно в рамките на календарната година

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: "Въпроси относно рентабилността и доставките на краткотрайни материални активи"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр. 11
Страници от-до: от 11 до 13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Добипрес ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Списание "Актив" излиза ежемесечно в рамките на календарната година

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: "Капиталът на акционерното дружество и неговото изменение "
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр. 9
Страници от-до: 16 - 22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Добипрес ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Списание "Актив" излиза ежемесечно в рамките на календарната година

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: "Европейско обединение по икономически интереси"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр.7-8
Страници от-до: от 21 до 22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Добипрес ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Списание "Актив" излиза ежемесечно в рамките на календарната година

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: "Водене на специфични регистри - книги"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр. 5
Страници от-до: от 14 до 14
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Добипрес ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Списание "Актив" излиза ежемесечно в рамките на календарната година

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: "Някои въпроси относно кредитирането"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр.4
Страници от-до: от 8 до 9
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Добипрес ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Списание "Актив" излиза ежемесечно в рамките на календарната година

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
Заглавие: "Аутсорсинг"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Актив", бр.3
Страници от-до: от 15 до 18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Добипрес ЕООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Списание "Актив" излиза ежемесечно в рамките на календарната година

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Икономическа ефективност на капиталите на фирмите в реалния сектор от позиция на нормативната уредба на България, бр. 3
Списание/издателство/издание: "Икономическа мисъл"/Издателски комплекс- УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 127-154
Забележка: Статията е публикувана на български и английски език

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Съпоставяне на приходите и разходите в управленското счетоводство, бр. 12
Списание/издателство/издание: "Актив"/ДОБИ ПРЕС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15-16
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Възможности за аналитично отчитане, бр. 10
Списание/издателство/издание: "Актив"/ДОБИ ПРЕС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 21-22
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Изменения на Международните счетоводни стандарти, бр. 4
Списание/издателство/издание: "Актив"/ДОБИ ПРЕС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 12-12
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Изменения на МСС 36 и МСС 39, бр.2
Списание/издателство/издание: "Актив"/ДОБИ ПРЕС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 17-17
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Нормативна уредба на счетоводството през периода 1991 – 2012 г.
Име на списание/издателство: Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: стр. 3 - 32
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Европейско обединение по икономически интереси
Име на списание/издателство: "Актив", бр. 7/8
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: стр. 17-18
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Изменения на международните счетоводни стандарти
Име на списание/издателство: "Актив"
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: стр. 8-10
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: 2. Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници за тяхното изчисляване
Име на списание/издателство: "Актив", бр. 2
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: стр. 15-16
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Финансов анализ на агенциите за недвижими имоти
Име на списание/издателство: Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 3-209
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Анализът Дюпонт и неговото приложение във фирмите от сферата на услугите
Име на списание/издателство: бр. 2
Място на публикуване: сп. „Право & бизнес & данъци”
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 3 стр.
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Марин Гълъбов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Сред новите стандарти е и МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
Име на списание/издателство: списание "Актив"
Място на публикуване: бр. 1
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 2 стр.
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: катедра Икономика на недвижимата собственост
Автор/и: доц. д-р Марин Гълъбов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 96-100
Дата на провеждане: 18.05.2012
Дата на публикуване: 18.05.2012
Наименование на научния форум: Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието
Тема: Бизнес аспекти на стоителната фирма
Забележка: Докладът е отпечатан в изд. "АВАНГАРД ПРИМА", сборник доклади

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Методите на амортизация в българските индустриални фирми - възможности и решения

Име на списание/издателство: изд. "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 101 - 141

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Икономика и управление на недвижимата собственост, Сборник студии

Име на списание/издателство: изд."Издателство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 20

Брой страници от-до: 149 - 184

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 8

Място на провеждане: София

Организатор: УНСС - София

Автор/и: Марин Гълъбов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 378 - 386

Дата на провеждане: 2 декември 2011

Дата на публикуване: 2 декември 2011

Наименование на научния форум: Научна конференция

Тема: "Приложение на информационните и комуникационните технологии в икономиката и образованието"

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 7

Място на провеждане: Варна

Организатор: Икономически университет - Варна

Автор/и: Марин Гълъбов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 126 - 135

Дата на провеждане: 25 ноември 2011 г.

Дата на публикуване: 25 ноември 2011 г.

Наименование на научния форум: Научна конференция

Тема: "Строително предприемачество и недвижима собственост"

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Промени във финансовото счетоводство

Име на списание/издателство: "Актив"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 11 - 13

Забележка: бр. 3

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Анализът Дюпонт в сферата на фасилити и пропърти мениджмънта

Име на списание/издателство: "Актив"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 13 - 16

Забележка: бр. 4

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Въпроси относно одита в публичния сектор

Име на списание/издателство: "Актив"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7 - 10

Забележка: бр. 5

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Контролингът - съвременна функция на управлението

Име на списание/издателство: "Актив"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10 - 12

Забележка: бр. 6

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди

Име на списание/издателство: "Актив"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 17 - 18

Забележка: бр. 7/8

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Клъстери и инвестиции

Име на списание/издателство: "Актив"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 17 - 19

Забележка: бр. 9

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: В сила е Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Име на списание/издателство: "Актив"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 17 - 19

Забележка: бр. 12

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Промени в нормативната уредба на счетоводството

Име на списание/издателство: "Български счетоводител"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 29 - 33

Забележка: бр. 1/2

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Финансовото счетоводство като източник на финансови анализи на фасилити компаниите

Име на списание/издателство: "Икономически алтернативи"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 131 - 137

Забележка: бр. 4

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Цените на капиталите на акционерното дружество

Име на списание/издателство: "ЕвроИнф 21"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 3 - 19

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Модели на финансов анализ на фирмата

Име на списание/издателство: "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 21 - 29

Забележка: бр. 2

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Бюджетиране на приходите от продажби на продукция, пълните разходи и печалбата от продажби на продукция

Име на списание/издателство: "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 21 - 23

Забележка: бр. 4

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Доставки на краткотрайни материални активи

Име на списание/издателство: "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 23

Забележка: бр. 5

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Прехвърляне на дейности на други компании

Име на списание/издателство: "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 17 - 20

Забележка: бр. 6

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: За сегашната криза и нейните предшественички

Име на списание/издателство: "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 22 - 25

Забележка: бр. 8

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Избор на източник на кредит

Име на списание/издателство: "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 14 - 16

Забележка: бр. 10

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Програмата за европейски изследвания измерва различията в ценовите равнища на стоките и услугите

Име на списание/издателство: "Управление и данъци"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 32 - 36

Забележка: бр. 7

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Програмата за европейски изследвания измерва различията в ценовите равнища на стоките и услугите

Име на списание/издателство: "Управление и данъци"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 32 - 36

Забележка: бр. 7

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи

Име на списание/издателство: "Управление и данъци"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 31 - 32

Забележка: бр. 8

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Дебитни и кредитни карти - премерени плюсове и минуси

Име на списание/издателство: "Управление и данъци"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 33 - 34

Забележка: бр. 9

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Цените на финансиране с ценни книжа

Име на списание/издателство: Счетоводство XXI/Информа Интелект

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 27-28; 48-49

Забележка: бр. 3 и бр. 4 - статията е в два броя и са посочени страниците в двата броя

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Влияние на чуждия (привлечения) капитал

Име на списание/издателство: Счетоводство/Информа Интелект

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 29-30

Забележка: бр. 2 на списанието

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Фирмени финанси и финансово счетоводство

Име на списание/издателство: Счетоводство XXI/Информа Интелект

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 18-19; 16-20

Забележка: бр. 5-6 и бр. 7-9; статията е в посочените броеве и на съответните посочени страници

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Моделът Олтмън за предвиждане на фалита на фирмите

Име на списание/издателство: Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата/Аскана

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 29-29

Забележка: бр. 6; статията е на една страница

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи

Име на списание/издателство: Актив/Доби Прес

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 5-6

Забележка: бр. 5

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Кредитиране свързано с покупки на потребителски стоки и услуги

Име на списание/издателство: Актив/Доби Прес

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10-11

Забележка: бр. 6

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Дебитни и кредитни карти

Име на списание/издателство: Актив/Доби Прес

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 5-6

Забележка: бр. 7-8

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел

Име на списание/издателство: Актив/Доби Прес

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 22-25

Забележка: бр. 10

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Емитирането на акции и облигации - алтернативи при осигуряването на капитал

Име на списание/издателство: Икономика/Развитие индустрия холдинг АД

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 94-96

Забележка: бр. 2

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Ефектът на лоста

Име на списание/издателство: Икономика/Развитие индустрия холдинг АД

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 94-97

Забележка: бр. 4

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Статии на калкулацията, видове разходи за организацията и видове разходи за управлението

Име на списание/издателство: INFORM@TION Rese@rch Sp@ce/Европейска информационна агенция за научни анализи и проучвания

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 3-7

Забележка: бр. 1; статията е на английски език

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Изчисляване на показателите за ликвидност от позиция на новото съдържание на счетоводния баланс

Име на списание/издателство: INFORM@TION Rese@rch Sp@ce/Европейска информационна агенция за научни анализи и проучвания

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 3-8

Забележка: бр. 2; статията е на английски език

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Марин Гълъбов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Финансовият анализ в контролинга на фасилити и пропърти фирмите

Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-131

Забележка: Рецензенти са проф. д-р Огнян Симеонов и доц. д-р Марко Тимчев

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 12

Място на провеждане: Варна

Организатор: Икономическият университет - Варна

Автор/и: Марин Гълъбов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 250-255

Дата на провеждане: 25 ноември

Дата на публикуване: 25 ноември

Наименование на научния форум: Строително предприемачество и недвижима собственост

Тема: Модели за финансов анализ на фасилити и пропърти фирмите

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03 - 44/2009 г.

Наименование: Методология за информационно осигуряване на бизнеса в условията на глобална икономическа и финансова криза чрез технологията Cloud computing

Ръководител: Доц. д-р Димитър Велев

Колектив: Доц. д-р Марин Гълъбов, Доц. д-р Георги Забунов и др.

Описание: Разработване на методология за информационно осигуряване

Начало: 15.07.2009 г.

Край: 10.12.2011 г.

Забележка: