Академичен ФОРУМ

АССА АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА (АФОН) е национален научен форум с участие на колеги от чужбина. Съзадохме АФОН като споделено пространство за наука, като платформа за активен професионален диалог.

АССА Целта ни е да дискутираме относно състоянието, предизвикателствата, перспективите на науката в България, на обществените науки – в отворения свят на Глобализацията, пред острите проблеми на обществената практика, които отново придобиха измеренията на криза. Глобализацията от последните две десетилетия – с нейната динамика и мащабност, противоречивост и кризисност, с основните си идеологеми и преоценката им, с геостратегическия си център и опозицията му, с надеждите и обезсърчаването, с реализма или утопичността си – безспорно е многомерен и всеобхватен обществено-политически процес. В него обществената наука е не само огледало и анализатор. Отделните обществени науки я изследват и осмислят по различен
начин, но всички те са в центъра на практическия процес, разчита се на тях, използвани са като незаменимо средство.

АССА Започналата от 2008 г. криза се прояви като болезнен преобразуващ процес, в рамките на който науката има както своите отговорности, така и нови шансове. За нас е безспорно, че комплексността на Глобализацията и Кризата предполагат не просто интердисциплинарност на проучванията, на анализите и прогнозите. Предполагат и усилие за НОВ СИНТЕЗ между нароилите се и относително откъснати една от друга обособени обществени науки, парадигми и школи, подходи и методики, академични групи и центрове. През изминалия XX век обществената наука
като цяло, както и отделните обществени науки имаха своето бурно развитие по линия на диференциране и сегментиране. Сега вероятно вече е времето на мощен обратен процес – към съединяване и интердисциплинарност, към диалогичност и взаимно импулсиране.

АССА АФОН иска да съдейства в тази посока. Организационно АФОН ще използва опита на съвременни научни форуми: преди всичко на Европейска научна асоциация (ESF), както и на Международна социологическа асоциация (ISA), Европейска асоциация за изследвания и образование по комуникации (ECREA), европейската програма за Сътрудничество в областта на науката и техниката (COST).

АСС МИСИЯ

АССА Идеята за мисия на АФОН е да се съдейства за пробив във взаимната незаинтересованост (между българските учени и изследователи), да се върне интереса към колегиална публичност, да се предложи нова по-разчупена форма за формиране на колегиална култура на активен професионален диалог – не само в тесните рамки на отделна институция-школа-парадигма, а в отвореното академично пространство, в интердисциплинарен план и в недогматични колегиални мрежи. АФОН се мотивира и от идеята да се възстановяват връзките, приемствеността и взаимното стимулиране не само между институции, школи и парадигми, но и между поколенията в българската наука и съответните експерти в практиката.

АСС Академични ЦЕЛИ

АССА По отношение развитието на обществената наука: да се стимулира нтердисциплинарно осмисляне на проблеми в широкия спектър на обществените науки и техните многомерни проекции в основните сфери на съвременното общество – чрез дебатиране и доколкото е възможно обогатяване на наличната теоретична, методологична и емпирична платформа на обществените науки, чрез общо усилие за открояване на креативни тематични и проблемни фокуси;

АССА По отношение на научния диалог и плурализъм: да се осъществи среща на изследователи с различен профил, представители на деловите среди и различни обществени институции, за да се стимулира запознаване и опознаване, интензивно общуване и развиване на продуктивните професионални и колегиални мрежи;

АССА По отношение на формата и организацията: да се получи продуктивно съчетаване между фокусирани панелни дискусии и работни групи; лекции и представяне на високо авторитетни учени и експерти; представяне на интересни изследователски проекти, учебни програми и обучителни форми, на международни научни мрежи и форми за научен обмен, на нови издания и книги;

АССА По отношение на публичния образ на обществените науки: да се привлече вниманието и ангажираността на медии, интелектуални среди, водещи политици, както и специално на студентите и младите учени в България.

АССА Посетете интернет страницата на Академичен ФОРУМ за актуални АФОН новини, академични събития, лекции, дискусии  http://www.academic-forum.eu/