Prof. Mihail MirchevПроф. Михаил Мирчев

Рожденна дата:

24 Октомври 1954, София

АССА-М

Образование:

1979 – висше образование, сп. “философия, социология”, в СУ “Св. Климент Охридски”

АССА-М

Научни степени и звания:

1986 – д-р по философия-социология, ВАК

1989 – ст.н.с. II ст. по социология, ВАК

1998 – доцент по социология в БСУ,  2005 – в УНСС

2009 – д.с.н. доктор на социологическите науки, ВАК

2010 – професор по социология, ВАК

АССА-М

Ползвани езици:

английски, руски, италиански

АССА-М

Професионален опит:

2010-досегаХХПрофесор по социология в УНСС (Университет за национално и световно стопанство), катедра “Икономическа социология”, катедра „Политология“

2012-2015       Председател на Българска социологическа асоциация (БСА)

2009-2012, 1997-1999ХХЧлен на Борда на БСА

2006-2009ХХХЧлен на Научна комисия по обществени науки, при ВАК към МС

2005-2010ХХХДоцент по социология в УНСС, катедра “Икономическа социология”   

2000-2002ХХХРъководител катедра “Социални дейности” в БСУ (Бургаски свободен университет)

1998-2005ХХХДоцент по социология в БСУ, катедра “Социални дейности”   

1993-досегаХХНаучен ръководител на АССА-М (Агенция за социални проучвания и анализи)

1990-1992ХХХДиректор на НИИМ (Национален институт за изследвания за младежта)

1986-1990ХХХНаучен секретар на НИИМ

1979-1992ХХХСоциолог-изследовател в НИИМ

АССА-М

Членство в професионални организации:

АССА-М

Основна изследователска ориентация:

 • социална стратификация и мобилност, икономически активно и неактивно население, „излишна“ работна сила и население;
 • теория на дейността, социална активност и иновации, производителният принцип в обществото;
 • възпроизводство на населението и демографска ситуация, социология и демография на семейството, социализация на младежта, благоденствие на децата, пълноценно родителство;
 • теоретични изследвания по общественото и социалното управление, партийни и властови структури, политически маркетинг, публична комуникация и обществено мнение;
 • емпирични изследвания на жизнения стандарт, икономическата активност, покупателна способност, икономически мотиви за емиграция, източници на доходи и форми на спестявания;
 • емпирични изследвания на политическите институции и начини на функционирането им, формиране и реализация на лидерските групи;
 • изследвания на общественото мнение по актуални събития, ценностни ориентации в масовото съзнание, граждански нагласи и политически избор;
 • емпирични изследвания на децата и младежта, на семейството и брака, на междупоколенческите взаимоотношения, на репродуктивното поведение и нагласи, на сексуалната култура и поведение;
 • емпирични изследвания на емиграционните потоци от България към Чужбина, социален профил, потенциална и реална емиграция, родителите като мотиватор, йерархия на мотивите за емигриране и за връщане;
 • eлекторални изследвания и прогнози, мониторинг на формиране и изява на политическа ориентация и за избор при гласуване, провеждане на изборни кампании;
 • методика и мониторинг на нагласи и оценки, мотиви за участие и форми на активност на пълнолетното население в сферата на финанси, банки, застраховане, приватизация; икономическа и бизнес активност, семеен бизнес, динамика на материален стандарт и качеството на живота;
 • маркетингови изследвания и анализи в пазара на недвижимо имущество, безалкохолни напитки и сокове, и бира, електронни медии и преса, банкови и застрахователни услуги, и др.под.;
 • консултиране на фирми за организационно оптимизиране, изграждане на екипи, подбор на кадри, развитие на човешките ресурси, търговски маркетинг и мониторинг на развитие.
Михаил Стоянов Мирчев_CV   /изтегли в PDF формат/
АССА-М
АССА-М