Research projectsАкадемични проекти

Университетски проекти

Първи АФОН 2010 с международно участие: Глобализация и криза: социално-икономически проекции и предизвикателства. След това са проведени още три събития до АФОН ‘2013.

Договор за университетска научна проява № НИД 21.03 НП – 16/2009 г., УНСС. (2010-2012)

Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в учебния процес на УНСС  в контекста на новите предизвикателства пред висшето образование в Европейския съюз.  Този проект е продължен в нов проект по НИД на УНСС през 2020-2023.

Проект за научно изследване, Договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03-11/2006 г., УНСС. (2006-2008)

Икономически функции на съвременното българско семейство. Системен социологически анализ и проекции към социалната и демографската политика на Държавата.

Проект за научно изследване, Договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03-20/2009 г., УНСС. (2009-2012)

Local Expert в национални проекти по Phare Program

Интегрирана информационна система в социалния сектор услуги в сферата на труда и социалната политика.

Към МТСП, обхващаща осем централни държавни институции – МТСП, НЕА, НОИ, АСП, АИТ, ДАЗД, ГРАО, НСИ. (2004)

Репродуктивно поведение, сексуална култура и подготовка, семейно планиране, употреба на контрацептиви.

Доклад на АССА-М от емпирично социологическо изследване по проекта (българска и английска версия). (1996-1998)

Management Committee Member в COST

COST Action IS0806

The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of  European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent (2009-2013)

COST Action IS0906

Transforming Audiences, Transforming Societies (2010-2014)