Monographs and ReadersМонографии и христоматии

 

СОЦИАЛНА ДИНАМИКА И ЦИВИЛИЗАЦИОННО РАЗСЛОЯВАНЕ.
Възпроизводство на населението, човешкия капитал и
трудовите ресурси в България

Изд. „М-8-М“, София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1.

АССА Това е мащабна книга, на практика „4 в 1“. Четирите раздела тематично са относително самостоятелни, обединени от общите проблеми: за демографската криза и съдбата на българската нация; за социалното поляризиране и устойчивостта на обществото в България; за етническия мир и цивилизационното разслояване; за структурата на човешкия капитал и модернизирането на българската икономика; за нуждата от Ново Българско Възраждане. Написах тази книга с усещането, че правя нещо важно не само за себе си, не само за близките си, но и за моя народ и нация, за държавата, която продължавам да възприемам като „своя“.

АССА Писах тази книга, влагайки разностранната си натрупана култура, методологическа и методическа опитност като социолог и политолог, и още като специалист по обществено управление исоциални дейности. По логиката на анализа навлязох и в територии на други фундаментални науки, като демографията и демографската статистика.

АССА Ръководех се от идеята, че в случая следва да съм коректен не към тесните парадигмални области на отделните науки и специфичните им подходи, а към мярата на обекта на моя анализ цялостният процес на възпроизводство на населението в България, възпроизводството на българската народност и на нацията като цяло, на производителната и обществено-продуктивната част от населението на страната. И в този смисъл кризата пред бъдещето на Българите и на България.

АССА Внимавах да не ставам жертва на автоцензура и на страх, че някой може да не хареса изводите ми и фактите, чрез които ги доказвам или илюстрирам. Внимавах да не се подчинявам на валидните днес идеологеми и идеологически очевидности, които чрез тоталния натиск от страна на масовите медии и на официозната пропаганда през последните две десетилетия се имплантират в психиката и мисловната реактивност на масовия човек.

АССА Писах и написах тази книга не затиснат от песимизъм и страх пред бъдещето, а с оптимизъм в жизнените импулси на българите, с надежда, че нашата народност и нация, както и нашата държава, имат добро бъдеще. То се нуждае от собствената ни мъдрост и активност. Искам да вярвам, че отново ще успеем да ги проявим. Лично аз уважавам историята, търся нейните поуки, за да имам ценностен ориентир към бъдещето.

Библиографска справка:

Мирчев, М. (2009)  Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводството на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България. Изд. „М-8-М”, С., 2009. Стр. 544. /доп. и прераб.
изд. на докторска дисертация за д.с.н./

ТЕКСТОВЕ 2. Покана за социология

Второ допълнено и преработено издание. Изд. „М-8-М”, София, 2011. Стр. 800. ISBN 978-954-8177-53-5

АССА Това е сборна книга: едновременно речник с големи статии за най-актуалните социологически термини и понятия, подредени в 15 рубрики; и кратко представяне на бащите на съвременната социология; и христоматия със синтезирани текстове от част от най-влиятелните и още актуални учени и мислители на XX век; и няколко нови и извънредно актуални теоретични студии на Михаил Мирчев.

АССА Събрах тези текстове за моите студенти – надявам се, по-извисената част от днешното интернет-поколение. С цялата си прелест на младостта това поколение също плаща тежка цена на времето. Едно от нещата, които ме притесняват е, че модерният начин на живот чрез комикса-телевизията-екшънкиното-интернетбързо отучва младите да четат сериозна литература, всъщност те са отучвани да четат книги изобщо.

АССА Може да ме обвините в консерватизъм, но мисля, че не-четенето на книги води до видим дефицит в личността. Доколкото в „дебелите книги“ става дума за същностите, за историята, за развитието на мисълта, за кумулирането на знанието и мъдростта. Доколкото като се четат „дебели книги“ човек остава насаме със себе си и провокира своето творческо въображение, оставя се на дълбоки емоции и съпреживяване, може да се връща към важните неща, за да ги осмисля в нюанси.

АССА Изобщо, ако ми позволите да направя сравнение, четенето на „дебели книги“ е като плуване в дълбока вода – тя ни примамва с красотата и откритията в простора си, а днешните им образни заместители са плицукане в плитчина – там е топличко и приятно, но няма нито загадка, нито провокация, нито лично откритие.

АССА Четейки ТЕКСТОВЕ Вие ще разговаряте с мен. Обобщено моето кредо е най-близо до следната формула: „Социалист в икономиката, либерал в политиката и консерватор в културата“ (Даниел Бел).

Библиографска справка:

Мирчев, M. (съст. и автор, 2011, 2007, 2005)  Текстове 2. Покана за социология. 2-ро допълнено и прераб. издание. ИК „М-8-М”, С., 2011. Стр. 800. ISBN 978-954-8177-53-5.

ТЕКСТОВЕ . Социологически, но не съвсем. В актуалността и не само 

Събрах тези текстове за моите студенти – по-добрата част от днешното net-поколение. Което бива отучвано да чете сериозна литература – за същностите, за историята, за развитието на мисълта, за кумулирането на знанието и мъдростта. Което бива подлъгано, че елементарното знаене на английски език и изкусното chat-ване чрез Internet е връх на цивилизованата културност.

Мирчев, M. (съст. и автор, 2003)  Текстове. Социологически… ИК „М-8-М”, С., 2003. Стр. 635. ISBN 954-8177-33-1.

A Diverse Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe

Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., Milano, Italy, 2007.

Колективна монография в съавторство с Румяна Бъчварова и Антони Гълъбов.

 1. Bachvarova, R., A. Galabov and M. Mirchev. (2007). A Diverse
  Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe
  .
  Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., Milano, Italy, 2007. Pp. 350.

Бъчварова, Р., А. Гълъбов и М. Мирчев. (2008)  Различното
поколение. Младежта на България на прага на Европа
.
Акад. изд. на СУ
„Кл. Охридски”, София, 2008. Стр. 428. ISBN 978-954-07-2689-2.

НИЕ и ПРОМЯНАТА. За средствата, формите и същността на социалната активност на личността

Изд. „Народна младеж”, С., 1989. Стр. 416.

Мирчев, M. (1989)  Ние и промяната. За средствата, формите
и същността на социалната активност на личността.
Изд. „Народна
младеж”, С., 1989. Стр. 416. /доп. и прераб.
изд. на дисертация за д-р по социология/

Мирчев, М. и М. Ячкова. (1996)  Репродуктивно поведение, семейно
планиране, употреба на контрацептиви
. (По програма „ФАР”, проект
„Семейно планиране”.) С., 1996. Стр. 76. ISBN 954-8992-02-7.  Reproductive behaviour, family planing,
use of contraceptives
. Sofia,
1996. Pp. 32. ISBN
954-8992-01-9.

  

СОЦИАЛНА ДИНАМИКА И ЦИВИЛИЗАЦИОННО РАЗСЛОЯВАНЕ.
Възпроизводство на населението, човешкия капитал и
трудовите ресурси в България

Изд. „М-8-М“, София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1.

АССА Това е мащабна книга, на практика „4 в 1“. Четирите раздела тематично са относително самостоятелни, обединени от общите проблеми: за демографската криза и съдбата на българската нация; за социалното поляризиране и устойчивостта на обществото в България; за етническия мир и цивилизационното разслояване; за структурата на човешкия капитал и модернизирането на българската икономика; за нуждата от Ново Българско Възраждане. Написах тази книга с усещането, че правя нещо важно не само за себе си, не само за близките си, но и за моя народ и нация, за държавата, която продължавам да възприемам като „своя“.

АССА Писах тази книга, влагайки разностранната си натрупана култура, методологическа и методическа опитност като социолог и политолог, и още като специалист по обществено управление исоциални дейности. По логиката на анализа навлязох и в територии на други фундаментални науки, като демографията и демографската статистика.

АССА Ръководех се от идеята, че в случая следва да съм коректен не към тесните парадигмални области на отделните науки и специфичните им подходи, а към мярата на обекта на моя анализ цялостният процес на възпроизводство на населението в България, възпроизводството на българската народност и на нацията като цяло, на производителната и обществено-продуктивната част от населението на страната. И в този смисъл кризата пред бъдещето на Българите и на България.

АССА Внимавах да не ставам жертва на автоцензура и на страх, че някой може да не хареса изводите ми и фактите, чрез които ги доказвам или илюстрирам. Внимавах да не се подчинявам на валидните днес идеологеми и идеологически очевидности, които чрез тоталния натиск от страна на масовите медии и на официозната пропаганда през последните две десетилетия се имплантират в психиката и мисловната реактивност на масовия човек.

АССА Писах и написах тази книга не затиснат от песимизъм и страх пред бъдещето, а с оптимизъм в жизнените импулси на българите, с надежда, че нашата народност и нация, както и нашата държава, имат добро бъдеще. То се нуждае от собствената ни мъдрост и активност. Искам да вярвам, че отново ще успеем да ги проявим. Лично аз уважавам историята, търся нейните поуки, за да имам ценностен ориентир към бъдещето.

Библиографска справка:

Мирчев, М. (2009)  Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводството на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България. ИК. „М-8-М”, С., 2009. Стр. 544. /доп. и прераб. изд. на докторска дисертация за д.с.н./

 

ТЕКСТОВЕ 2. Покана за социология

Второ доп. и прераб. издание. Изд. „М-8-М”, София, 2011. Стр. 800. ISBN 978-954-8177-53-5

АССА Това е сборна книга: едновременно речник с големи статии за най-актуалните социологически термини и понятия, подредени в 15 рубрики; и кратко представяне на бащите на съвременната социология; и христоматия със синтезирани текстове от част от най-влиятелните и още актуални учени и мислители на XX век; и няколко нови и извънредно актуални теоретични студии на Михаил Мирчев.

АССА Събрах тези текстове за моите студенти – надявам се, по-извисената част от днешното интернет-поколение. С цялата си прелест на младостта това поколение също плаща тежка цена на времето. Едно от нещата, които ме притесняват е, че модерният начин на живот чрез комикса-телевизията-екшънкиното-интернетбързо отучва младите да четат сериозна литература, всъщност те са отучвани да четат книги изобщо.

АССА Може да ме обвините в консерватизъм, но мисля, че не-четенето на книги води до видим дефицит в личността. Доколкото в „дебелите книги“ става дума за същностите, за историята, за развитието на мисълта, за кумулирането на знанието и мъдростта. Доколкото като се четат „дебели книги“ човек остава насаме със себе си и провокира своето творческо въображение, оставя се на дълбоки емоции и съпреживяване, може да се връща към важните неща, за да ги осмисля в нюанси.

АССА Изобщо, ако ми позволите да направя сравнение, четенето на „дебели книги“ е като плуване в дълбока вода – тя ни примамва с красотата и откритията в простора си, а днешните им образни заместители са плицукане в плитчина – там е топличко и приятно, но няма нито загадка, нито провокация, нито лично откритие.

АССА Четейки ТЕКСТОВЕ Вие ще разговаряте с мен. Обобщено моето кредо е най-близо до следната формула: „Социалист в икономиката, либерал в политиката и консерватор в културата“ (Даниел Бел).

Библиографска справка:

Мирчев, M. (съст. и автор, 2011, 2007, 2005)  Текстове 2. Покана за социология. 2-ро доп. и прераб. издание. Изд. „М-8-М”, С., 2011. Стр. 800. ISBN 978-954-8177-53-5.

 

ТЕКСТОВЕ . Социологически, но не съвсем. В актуалността и не само

Изд. „М-8-М”, С., 2003. Стр. 635. ISBN 954-8177-33-1.

АССА Събрах тези текстове за моите студенти – по-добрата част от днешното net-поколение. Което бива отучвано да чете сериозна литература – за същностите, за историята, за развитието на мисълта, за кумулирането на знанието и мъдростта. Което бива подлъгано, че елементарното знаене на английски език и изкусното chat-ване чрез Internet е връх на цивилизованата културност. Често това е мост към свободата и демократичността, врата към знанието и кариерата. Но за съжаление по-често това е форма на самолюбуваща се неграмотност, която ни откъсва от истинската култура, вади ни от процеса на приемствеността й, прави много от младите ни съвремениици бездуховни еднодневки с капсулиран кръгозор.

АССА И днес, както винаги е било, младите се нуждаят от раменете на предците си, за да излетят по нависоко, да разчупят черупката на ежедневието си, за да обуздават химерите на космополитизма. В това съм убеден и правя едно усилие за връщане на иначе извънредно интелигентните и будни студенти към културата на работата с текстове.

Библиографска справка:

Мирчев, M. (съст. и автор, 2003)  Текстове. Социологически, но не съвсем. В актуалността, но и не само. Изд. „М-8-М”, С., 2003. Стр. 635. ISBN 954-8177-33-1.

 

A DIVERSE GENERATION. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe

Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., Milano, Italy, 2007.

• Колективна монография, в съавторство с Румяна Бъчварова и Антони Гълъбов.

АССА This book analyses structural features, tendencies, attitudes and social functions adopted by the first generation of Bulgarians after the socialist period. The analysis is supported by sociological research, whose results reveal how this young generation differs from the previous ones and how it is internationally diversified, and also shows that the present-day Bulgarian youth is not a homogenious group but it reflects Bulgarian society’s structural features.  The work examines two major structural proceses that moulded the young generation: the globalization issue after the entry of the country in the European Union on one hand, and the increased regional diversification due to the reveal of traditions and family patterns of behaviour on the other hand.

АССА The most important conclusions of the research highlighted that the society and the ruling class should rethink social and political attitude towards Bulgarian youth.  The authors hope that a new direction of public opinion, and the efforts of scientists and politicians considering young people as a resource, could turn into a strong incentive, not only for youth’s politics development but also for the progress of Bulgarian society, Being aware of this necessary challenge, and believing that it would start a new process, are the basic principles of this book.

Библиографска справка:

Bachvarova, R., A. Galabov and M. Mirchev. (2007). A Diverse Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe. Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., Milano, Italy, 2007. Pp. 350.

 

РАЗЛИЧНОТО ПОКОЛЕНИЕ. Младежта на България на прага на Европа

• Колективна монография в съавторство с Румяна Бъчварова и Антоний Гълъбов.

Библиографска справка:

Бъчварова, Р., А. Гълъбов и М. Мирчев. (2008)  Различното
поколение. Младежта на България на прага на Европа
.
Ун. изд. на СУ „Кл. Охридски”, София, 2008. Стр. 428. ISBN 978-954-07-2689-2.

 

НИЕ и ПРОМЯНАТА. За средствата, формите и същността на социалната активност на личността

Изд. „Народна младеж”, С., 1989. Стр. 416.

Библиографска справка:

Мирчев, M. (1989)  Ние и промяната. За средствата, формите
и същността на социалната активност на личността.
Изд. „Народна младеж”, С., 1989. Стр. 416. /доп. и прераб.
изд. на дисертация за д-р по социология/

 

РЕПРОДУКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ, семейно планиране, употреба на контрацептиви

Изд. „АССА-М“, С., 1996. Стр. 76. ISBN 954-8992-02-7.

• Колективна монография в съавторство с Миролюба Ячкова, публикувана по проект „Семейно планиране“ на програма „ФАР“.

Библиографска справка:

Мирчев, М. и М. Ячкова. (1996)  Репродуктивно поведение, семейно
планиране, употреба на контрацептиви
. (По програма „ФАР”, проект „Семейно планиране”.) Изд. „АССА-М“, С., 1996. Стр. 76. ISBN 954-8992-02-7.

 

REPRODUCTIVE BEHAVIOUR, family planing, use of contraceptives

ASSA-M, Sofia, 1996. Pp. 32. ISBN 954-8992-01-9.

• Колективна монография в съавторство с Миролюба Ячкова, публикувана по проект „Семейно планиране“ на прорма „ФАР“.

Библиографска справка:

Mirchev, M., M. Yachkova. (1996). Reproductive behaviour, family planing, use of contraceptives. ASSA-M, Sofia, 1996. Pp. 32. ISBN 954-8992-01-9.

  

СОЦИАЛНА ДИНАМИКА И ЦИВИЛИЗАЦИОННО РАЗСЛОЯВАНЕ.
Възпроизводство на населението, човешкия капитал и
трудовите ресурси в България

Изд. „М-8-М“, София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1.

АССА Това е мащабна книга, на практика „4 в 1“. Четирите раздела тематично са относително самостоятелни, обединени от общите проблеми: за демографската криза и съдбата на българската нация; за социалното поляризиране и устойчивостта на обществото в България; за етническия мир и цивилизационното разслояване; за структурата на човешкия капитал и модернизирането на българската икономика; за нуждата от Ново Българско Възраждане. Написах тази книга с усещането, че правя нещо важно не само за себе си, не само за близките си, но и за моя народ и нация, за държавата, която продължавам да възприемам като „своя“.

АССА Писах тази книга, влагайки разностранната си натрупана култура, методологическа и методическа опитност като социолог и политолог, и още като специалист по обществено управление исоциални дейности. По логиката на анализа навлязох и в територии на други фундаментални науки, като демографията и демографската статистика.

АССА Ръководех се от идеята, че в случая следва да съм коректен не към тесните парадигмални области на отделните науки и специфичните им подходи, а към мярата на обекта на моя анализ цялостният процес на възпроизводство на населението в България, възпроизводството на българската народност и на нацията като цяло, на производителната и обществено-продуктивната част от населението на страната. И в този смисъл кризата пред бъдещето на Българите и на България.

АССА Внимавах да не ставам жертва на автоцензура и на страх, че някой може да не хареса изводите ми и фактите, чрез които ги доказвам или илюстрирам. Внимавах да не се подчинявам на валидните днес идеологеми и идеологически очевидности, които чрез тоталния натиск от страна на масовите медии и на официозната пропаганда през последните две десетилетия се имплантират в психиката и мисловната реактивност на масовия човек.

АССА Писах и написах тази книга не затиснат от песимизъм и страх пред бъдещето, а с оптимизъм в жизнените импулси на българите, с надежда, че нашата народност и нация, както и нашата държава, имат добро бъдеще. То се нуждае от собствената ни мъдрост и активност. Искам да вярвам, че отново ще успеем да ги проявим. Лично аз уважавам историята, търся нейните поуки, за да имам ценностен ориентир към бъдещето.

Библиографска справка:

Мирчев, М. (2009)  Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводството на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България. Изд. „М-8-М”, С., 2009. Стр. 544. /доп. и прераб.
изд. на докторска дисертация за д.с.н./

ТЕКСТОВЕ 2. Покана за социология

Второ допълнено и преработено издание. Изд. „М-8-М”, София, 2011. Стр. 800. ISBN 978-954-8177-53-5

АССА Това е сборна книга: едновременно речник с големи статии за най-актуалните социологически термини и понятия, подредени в 15 рубрики; и кратко представяне на бащите на съвременната социология; и христоматия със синтезирани текстове от част от най-влиятелните и още актуални учени и мислители на XX век; и няколко нови и извънредно актуални теоретични студии на Михаил Мирчев.

АССА Събрах тези текстове за моите студенти – надявам се, по-извисената част от днешното интернет-поколение. С цялата си прелест на младостта това поколение също плаща тежка цена на времето. Едно от нещата, които ме притесняват е, че модерният начин на живот чрез комикса-телевизията-екшънкиното-интернетбързо отучва младите да четат сериозна литература, всъщност те са отучвани да четат книги изобщо.

АССА Може да ме обвините в консерватизъм, но мисля, че не-четенето на книги води до видим дефицит в личността. Доколкото в „дебелите книги“ става дума за същностите, за историята, за развитието на мисълта, за кумулирането на знанието и мъдростта. Доколкото като се четат „дебели книги“ човек остава насаме със себе си и провокира своето творческо въображение, оставя се на дълбоки емоции и съпреживяване, може да се връща към важните неща, за да ги осмисля в нюанси.

АССА Изобщо, ако ми позволите да направя сравнение, четенето на „дебели книги“ е като плуване в дълбока вода – тя ни примамва с красотата и откритията в простора си, а днешните им образни заместители са плицукане в плитчина – там е топличко и приятно, но няма нито загадка, нито провокация, нито лично откритие.

АССА Четейки ТЕКСТОВЕ Вие ще разговаряте с мен. Обобщено моето кредо е най-близо до следната формула: „Социалист в икономиката, либерал в политиката и консерватор в културата“ (Даниел Бел).

Библиографска справка:

Мирчев, M. (съст. и автор, 2011, 2007, 2005)  Текстове 2. Покана за социология. 2-ро допълнено и прераб. издание. ИК „М-8-М”, С., 2011. Стр. 800. ISBN 978-954-8177-53-5.

ТЕКСТОВЕ . Социологически, но не съвсем. В актуалността и не само 

Събрах тези текстове за моите студенти – по-добрата част от днешното net-поколение. Което бива отучвано да чете сериозна литература – за същностите, за историята, за развитието на мисълта, за кумулирането на знанието и мъдростта. Което бива подлъгано, че елементарното знаене на английски език и изкусното chat-ване чрез Internet е връх на цивилизованата културност.

Мирчев, M. (съст. и автор, 2003)  Текстове. Социологически… ИК „М-8-М”, С., 2003. Стр. 635. ISBN 954-8177-33-1.

A Diverse Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe

Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., Milano, Italy, 2007.

Колективна монография в съавторство с Румяна Бъчварова и Антони Гълъбов.

 1. Bachvarova, R., A. Galabov and M. Mirchev. (2007). A Diverse
  Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe
  .
  Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., Milano, Italy, 2007. Pp. 350.

Бъчварова, Р., А. Гълъбов и М. Мирчев. (2008)  Различното
поколение. Младежта на България на прага на Европа
.
Акад. изд. на СУ
„Кл. Охридски”, София, 2008. Стр. 428. ISBN 978-954-07-2689-2.

НИЕ и ПРОМЯНАТА. За средствата, формите и същността на социалната активност на личността

Изд. „Народна младеж”, С., 1989. Стр. 416.

Мирчев, M. (1989)  Ние и промяната. За средствата, формите
и същността на социалната активност на личността.
Изд. „Народна
младеж”, С., 1989. Стр. 416. /доп. и прераб.
изд. на дисертация за д-р по социология/

Мирчев, М. и М. Ячкова. (1996)  Репродуктивно поведение, семейно
планиране, употреба на контрацептиви
. (По програма „ФАР”, проект
„Семейно планиране”.) С., 1996. Стр. 76. ISBN 954-8992-02-7.  Reproductive behaviour, family planing,
use of contraceptives
. Sofia,
1996. Pp. 32. ISBN
954-8992-01-9.