Scientific studiaСтудии и статии

Мирчев, М. (1995)  Употребата на наркотици и упойващи вещества сред децата, юношите и младежите в България. В „Семейството и променящият се свят”. С., 1995, с. 267-272.

Мирчев, М. (1997)  Социалната дилема „бедни-богати” в процеса на обществена трансформация през 90-те год. в Б-я. В: сп. Ново време, кн. 6, 1997, с. 3-16.

Мирчев, М. (1998)  Репродуктивното поведение в България през 90-те години. В: сп. Население, бр.1-2, 1998, с. 40-51.

Мирчев, M. (1998)  Dynamics of the Social Structure in the 1990’s in the Light of Impoverishment and Poverty in Bulgaria. Pp. 201-215. In: The Bulgarian Transition. Challenges and Cognition. Petar-Emil Mitev (ed.). Bulgarian Sociologocal Association, Sofia, 1998.

Мирчев, M. (June 1998)  Borderlines between the Middle Class and Upper and Lower Classes: Empirical Indicators. Pp. 352-363. In: The Middle Class. As a Precondition of a Sustainable Society. Nikolai Tilkidjiev(ed.). Sofia, 1998.

Мирчев, M. (2000)  System Criteria of Assessing the Dynamics and Substance of the Social Change (in Bulgarian Society after 1989). Conference papers: Contribution of Social Research to the Economy and Social Recovery Policy, Sofia, 1999., pp. 86-100.

Мирчев, M. (2001)  Тревожността на българската млада майка. В сб. Съвременният свят и жената. Изд. „АССА-М”, С., 2001, с. 31-57. ISBN 954-89-92-05-1.

Мирчев, М. (2011, 2009, 2007, 2005, 2003, 1989. Социологическата система и социалната активност. Обществена промяна и саморазвитие. В: Текстове 2. Покана за социология. 2-ро доп. и прераб. издание, Изд. „М-8-М”, С., 2011, с. 331-364. ISBN 978-954-8177-53-5. /от Ние и промяната…, 1989/.

Мирчев, M. (2003)  Рязко разслояване. Измеренията на бедността в българското общество след 1989. В: Текстове. СоциологическиИК „М-8-М”, С., 2003, с. 394-409.

Мирчев, M. (2003)  Системни критерии за социалната промяна в българското общество след 1989. В: Текстове. СоциологическиИК „М-8-М”, С., 2003, с. 415-435.

Мирчев, M. (2003)  Възпитателни функции на средното образование и предизвикателствата пред частните училища. В сб. Алтернативни тенденции в частното училищно образование. БАЧУ, София, 2003, с. 142-148.

Мирчев, М. (2003)  Ролята „посредник” на социалния работник. Сб. Хуманитарното знание традиционни опори и актуалност. Т. 2. Бургас, 2003, с. 256-263.

Мирчев, M. (2004)  Социологията за и в социалната работа. Годишник на БСУ, Том. XI. Бургас, 2004, с. 183-194.

Мирчев, M. (2005)  Покана за социология. Какво е и защо ни е потребна социологията днес? В: „Текстове 2. Покана за социология”, ИК „М-8-М”, С., 2005, с. 9-28.

Мирчев, M. (2011, 2007, 2005, 2003)  Социологическата система и социалната активност. Обществена промяна и саморазвитие.  В: Текстове 2. Покана за социология. 2-ро доп. и прераб. издание. ИК „М-8-М”, С., 2011, с. 315-348.

Мирчев, M. (2005)  Системност на обществената промяна. Социологически критерии. В: „Текстове 2. Покана за социология”, ИК „М-8-М”, С., 2005, с. 349-366.

Мирчев, M. (2005) Реалната социална стратификация в българското общество и политическото представителство социалната мобилност в електоралното тяло. Парламентарни избори за 40-то НС, 25 юни 2005. Имагинес, С., 2005, с. 126-167.

Мирчев, M. (2006)  Демографската ситуация в България и отговорността на политиците. В: сп. Понеделник, бр. 5/6, 2006, с. 95-116.

Мирчев, M. (2008)  Полюсите в социалната стратификация и рискът от избухване на обществена конфликтност. В: „Социална стратификация и социални конфликти в съвременна България”. Фонд. „Фридрих Еберт” и „Солидарно общество”, С., 2008, с. 61-75. ISBN 978-954-92194-2-5.

Мирчев, M. (2008)  Новата класова структура на българското общество след Прехода. В: сп. Понеделник, бр. 5-6, 2008. С., с. 51-62.

Мирчев, М. (2008)  Две нови класи в структурата на българското общество след Прехода (в условията на Глобализацията). В: сп. Понеделник, бр. 7-8, 2008. С., с. 34-51.

Мирчев, M. (2008)  Стратификационен профил на раждаемостта в България и дефицитът на социализирана и интегрирана работна сила. Център за изследване на демографията при БАН, С., 2008, с. 83-103. ISBN 978-954-91728-5-0.

Мирчев, M. (2008)  Икономически функции на съвременните брак и семейство – процес на възраждане и цели на стабилизирането. В: Сборник доклади от конф. на БСУ „Икономика на знанието”, юни 2008. Том II. Бургас, 2008, с. 101-111. ISBN 978-954-9370-62-1.

Мирчев, M. (2008)  Икономически подем в демографска примка. В: Годишник на БСУ,  Т. 19, Бургас, 2008, с. 207-218. ISSN 1311-221-Х.

Мирчев, М. (2009)  Комплекс от фактори за демографската криза – нужда от системно противодействие. В сб. „Раждаемостта в България и държавната политика”, С., 2009, с. 294-317. ISBN 978-954-91728-6-7.

Мирчев, М. (2009)  Парламентарните избори за 41 НС (5 юли 2009): между полюсите на популизма и злоупотребата с демокрация. В сб. „Изборни технологии. Избори за европейски и национален парламент ‘2009, С., 2010.

Мирчев, М. (2010)  Post-socialist Bulgaria: The dramatic transition from etatist’ to liberalist’ social structure. In: Sociological Problems, XVII ISA World Congress, Special Issue 2010, pp.104-121. ISSN 0324-1572.

Мирчев, М. (2010) Обществото като система: производителният принцип. В: сб. „Социологията – от емпирията към теорията”, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, С., 2010, с. 84-109. ISBN 978-954-322-368-8.

Мирчев, М. (2010) 20 години преход: да се смеем ли, да плачем ли? В: сп. „Понеделник”, бр. 3/4, София, 2010, с. 13-31. ISSN 0861-6620.

Мирчев, M. (2011, 2009) Човешки капитал. Значимост и социологическа структура. В: „Текстове 2. Покана за социология”. 2-ро доп. и прераб. изд., Изд. „М-8-М”, С., 2011, с. 555-595. ISBN 978-954-8177-53-5. /от Социална динамика…, 2009/

Мирчев, М. (2009, 2011) Социална поляризация. Бедствие, до което ни доведе Преходът (1990-2011). В: „Текстове 2. Покана за социология. 2-ро доп. и прераб. издание”, Изд. „М-8-М”, С., 2011, с. 503-532. ISBN 978-954-8177-53-5. /от Социална динамика…, 2009/.

Мирчев, М. (2009, 2011) Етажи на общностната йерархия в съвременното общество. В: „Текстове 2. Покана за социология”. 2-ро допълнено и преработено издание, Изд. „М-8-М”, С., 2011, с. 533-553. ISBN 978-954-8177-53-5. /от Социална динамика…, 2009/.

Мирчев, М. (2011, 2009) Цивилизационно разслояване. България като гостоприемен наш дом или разграден двор. В: „Текстове 2. Покана за социология”. 2-ро доп. и прераб. издание, Изд. „М-8-М”, С., 2011, с. 755-782. ISBN 978-954-8177-53-5. /от Социална динамика…, 2009/.

Мирчев, М. (2011) Български етнически модел: социален и цивилизационен резултат. В: Сборник с доклади от конференция от 15 април 2011 г. „Българският етнически модел. Политическа митологема или проблемна реалност?. Изд. „Авангард Прима”, С., 2011, с. 206-240. ISBN 978-954-323-866-8.

Мирчев, М. (2011, 2009)  Динамиката в структурата на обществото – шоковото социално разслояване и неравенство в България. В: Сборник „Неравенство и бедност: тенденции в съвременна България и европейски контекст”. ИИОЗ-БАН, С., 2011, с. 109-115. ISBN 978-954-8765-08-4.

Мирчев, М. (2011)  Динамика на партийния рейтинг. Поуки и предизвикателства.  В: Сборник от международна конф. от 5-6 ноември 2010 г. „Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи”. , София. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2011, с. 212-223. ISBN 978-954-644-214-7.