Профил и реализация

АССА Обучението в магистърската програма „Социология и икономика на публичната сфера“ цели да се насочи професионалната реализация на студентите и да се стимулира тяхната трудова и кариерна, обществена и гражданска изява – както в академичната и научно-изследователска сфера, така и във високо-статусни практически области.

АССА Програмата надгражда и задълбочава, конкретизира и систематизира знанията по фундаментални дисциплини от обществените науки и съответни практически професионални уменията. Става дума за анализ на сложни явления, за контрол и управление на динамични процеси, за прогнозиране и планиране на тенденции в съвременната публична сфера. Днес тясната специализация изисква и един по-широк и комплексен поглед едновременно: към държавните учреждения и администрации; към корпорациите с техните социални инвестиции и зависимост от „неикономически фактори”; към традиционните и новите медиите с тяхната „четвърта власт”; към социалните мрежи и гражданските посредници, които чрез интернет придобиват все по-голяма реална сила; към църквите и синдикатите, НПО и фондациите, културните, спортните и иновативните сдружения; към съответните колективи, групи и социални общности с тяхното „общественото мнение”, които също стават все по-активен фактор в
публичната сфера.

АСС ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

АССА Завършилите магистърска програма по „Социология и икономика на публичната сфера” биха имали адекватни представи и нагласи спрямо структурата и функционирането на публичната сфера, биха натрупали съответна общотеоретична, методологическа и методическа, инструментална и институционална подготовка за лична реализация и кариера в едно широко ветрило от съвременни професии. Ще имат базова подготовка за професионална мобилност,
за адаптивна смяна на трудови позиции, със способност за преквалификация без рискове от декласиране. Целта на магистратурата е да подпомага за гъвкава професионална кариера и реализация в днешния толкова динамично променящ се свят и пазар на труда. По-конкретно в:

  • Академичната сфера – като изследователи и преподаватели.
  • Агенции за социологически изследвания и политически маркетинг – като изследователи и анализатори, презентиращи изследвания, научни ръководители на изследвания.
  • Корпорации и фирми – като социални и маркетинг анализатори, креативни мениджъри,     специалисти по социален маркетинг, човешки ресурси, PR.
  • Медии – като журналисти, анализатори, редактори, управленски кадри.
  • Държавни и обществени институции, в европейски институции и администрации – като    служители и експерти, в управленския състав, като държавни служители.
  • Неправителствени организации и фондации – като специалисти и служители, доброволци и активисти, ръководители и експерти със специална квалификация.

АССА Най-общо като „аналитични” специалисти и „ръководни”кадри във всички системи на публичната сфера.

АСС Прием

АССА По правилник и график, утвърден от УНСС