Учебен план

АССА Магистърската програма Социология и икономика на публичната сфера е изградена като интердисциплинарно взаимодействие между: социология и икономика, науката за комуникацията и политология, социална психология, право и мениджмънт, науката за инфраструктурите и публичната администрация.

АССИма пет съдържателни центъра:

АССА (1) Системната структура и функциониране на съвременното общество; (2) икономиката на публичния сектор; (3) инфраструктури, обществени институции и публичен мениджмънт; (4) съвременните медии и публична комуникация; (5) психология, ценности и философия на трансформациите в обществото.

АСС Първият семестър

АССА развива и задълбочава базови общотеоретични и методологически знания на студентите, доразвива системен начин на мислене и способност за аналитична работа, дава конкретни ориентири за прагматичността на съвременната наука.

АСС Вторият семестър

АССА доразвива методологическия блок – с ясни акценти към институциите, организационната психология и умения за ефективно поведение, вкл. в конфликтна среда, дава инструментална подготовка за използване на количествени и качествени изследователски, аналитични и
прогностични методи, статистическа информация.

АСС Третият семестър

АССА предвижда възможност за осъществяване на организирана от програмата учебно-изследователска или професионално-практическа студентска мобилност – в рамките на общоевропейското университетско пространство. Осигурява се и професионална практика в атрактивни български институции и фирми. Предвидени са два специални курса с практическа
насоченост – по същество те са подготовка за евентуална бъдеща докторантура.

АССА Учебният план може да разгледате на: http://www.academic-forum.eu/magistratura.php