Заместник-декан по учебната работа
Юридически факултет
Таня Панайотова Градинарова

Доц. д-р Таня Панайотова Градинарова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 353
Кабинет: 1105
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък: 9:00ч. - 12:00ч.

2023 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 04.05.2023
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: УНСС
Брой: 3
Забележка:

2023 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2023
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юрпидически факултет
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: УНСС
Брой: 3
Забележка:

2023 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Градинарова, Таня
Заглавие: Искът за защита срещу неприсъствено решение
Наименование на сборник: Сборник с доклади от научна конференция 30 години ЮФ на УНСС
Страници от-до: 184-194
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): гр. София, Република България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Градинарова, Таня
Заглавие: Искът за защита срещу неприсъствено решение
Наименование на сборник: Сборник с доклади от научна конференция 30 години ЮФ на УНСС
Страници от-до: 184-194
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): гр. София, Република България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Временните мерки, постановявани от Съда на Европейския съюз
Автор/и: Илиян Боянов Байчев
Доказателство: Заповед РД-10-343 от 20.02.2023 г. на Ректора на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Забележка: 04.2023

2023 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Обжалване на определенията, постановявани от въззивните съдилища
Автор/и: Калина Стоянова Гроздева
Доказателство: Заповед РД-10-2005 от 7.12.2021 г. на Ректора на ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"
Забележка: 02. 2022

2023 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Обжалване на определенията, постановявани от въззивните съдилища
Автор/и: Калина Стоянова Гроздева
Доказателство: Заповед РД-10-2005 от 7.12.2021 г. на Ректора на ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"
Забележка: 02. 2022

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Таня Градинарова
Заглавие: Цесията и производството за издаване на дубликат от изпълнителен лист
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Търговско право,№1-2
Страници от-до: с.5-с.22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Търговско право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Таня Градинарова
Заглавие: Цесията и производството за издаване на дубликат от изпълнителен лист
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Търговско право,№1-2
Страници от-до: с.5-с.22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Търговско право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Таня Градинарова
Заглавие: Особености на недопустимото съдебно решение при обективно съединяване на искове
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Търговско право,№4
Страници от-до: с.5-с.22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Търговско право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Компетентност и приложимо право при трансгранична несъстоятелност съгласно Регламент /ЕС/ № 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г."
Автор/и: Владислав Росенов Иванов
Доказателство: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Компетентност и приложимо право при трансгранична несъстоятелност съгласно Регламент /ЕС/ № 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г."
Автор/и: Владислав Росенов Иванов
Доказателство: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Таня Панайотова Градинарова
Заглавие: "Защита на трето лице срещу неприсъствено решение"
Наименование на сборник: "100 години УНСС - 100 години право в УНСС
Страници от-до: 117-129
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Таня Панайотова Градинарова
Заглавие: "Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления за възлагане на недвижими имоти"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Адвокатски преглед", № 2
Страници от-до: 5-23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. на ВАС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Таня Панайотова Градинарова
Заглавие: "Процесуална легитимация на трето лице за отмяна на влязло в сила решение"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Търговско право", бр. 3
Страници от-до: 5-23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Таня Панайотова Градинарова
Заглавие: "Процесуална легитимация на трето лице за отмяна на влязло в сила решение"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Търговско право", бр. 3
Страници от-до: 5-23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 04.02.2020
Място на провеждане: гр. София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: УНСС
Брой: 2
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 04.02.2020
Място на провеждане: гр. София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: УНСС
Брой: 2
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни съдебни решения по граждански и търговски дела“
Автор/и: Михаил Живков Станков
Доказателство: Софийски университет „Свети Климент Охридски“
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Производство по търговски спорове"
Автор/и: Борислав Георгиев Ганчев
Доказателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Таня Панайотова Градинарова
Заглавие: "Срокът за изменение на иска в производството на търговските спорове"
Наименование на сборник: "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба"
Страници от-до: 50-59
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

1993 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: д-р Таня Панайотова Градинарова
Заглавие: "НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ"
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИЦ при РУ "А. Кънчев"
Място на публикуване (град, държава): Русе, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 9
Общ брой страници: 322
Страници от-до: 1-322
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 20
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Таня Панайотова Градинарова
Заглавие: "Особености на неприсъственото решение в производството по търговски спорове"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Търговско право", № 3
Страници от-до: 5-19
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Таня Панайотова Градинарова
Заглавие: "Приложимост на отмяната спрямо влезлите в сила определения по допустимостта на производството"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Търговско право", № 2
Страници от-до: 5-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Таня Панайотова Градинарова
Заглавие: "Искането на легитимирана страна като елемент от фактическия състав за постановяване на неприсъствено решение"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Търговско право", № 1
Страници от-до: 2-23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ISBN 08616892
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "ОСОБЕНИЯТ ЗАЛОГ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО"
Автор/и: Димитър Михайлов Иванов
Доказателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Забележка: