2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Tsenkov Y
Заглавие: The Future of Education in Defence and Security in Relation to the New Security Environment
Наименование на сборник: The Future of Education
Страници от-до: Online
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): PIXL
Място на публикуване (град, държава): Italy
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Tsenkov Y
Заглавие: JUSTIFICATION OF THE STRATEGY OF ECONOMIC SECURITY OF ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF INNOVATION DEVELOPMENT
Издание (наименование,том/кн./бр.№): JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES Volume 8 Number 4
Страници от-до: 1262-1274
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES
Място на публикуване (град, държава): online
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Mironova N, Dimitrov N, Yuri Tsenkov
Заглавие: ENTREPRENEURIAL MODEL OF LOCAL INNOVATION DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION ECONOMY
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 22
Страници от-до: 1-5
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Online ISSN: 1528-2651
Място на публикуване (град, държава): Online
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 33
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 5700016633
Наименование: C&C Risk Identification (Business Process Analysis and Spatial Aspect)
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: КНРС
Описание: C&C Risk Identification (Business Process Analysis and Spatial Aspect)
Начало (година): 2017
Начало (месец): 08
Край (година): 2019
Край (месец): 08
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Юри Ценков
Заглавие: Economic assessment of wildfire consequences
Наименование на сборник: 20th International Scientific Conference “Management and Sustainable Development”,
Страници от-до: 25-35
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of Forestry, Faculty of Business Management
Място на публикуване (град, държава): Yundola, Bulgaria
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1311-4506

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 5700016633
Наименование: Counterfeit&Contraband Risk Identification (Business Process analysis and Spatial Aspect)
Ръководител: проф. Димитър Димитров
Колектив: КНРС
Описание: Counterfeit&Contraband Risk Identification (Business Process analysis and Spatial Aspect)
Начало (година): 2017
Начало (месец): 09
Край (година): 2019
Край (месец): 08
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Процедури за кандидатстване по програма "Иновации и конкурентоспособност"

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: BPMN моделиране

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Юри Ценков
Заглавие: Показатели за оценка на икономическата сигурност
Наименование на сборник: Югоизточна Европа: Новите заплахи пред регионалната сигурност
Страници от-до: 432-437
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): НБУ
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: гл. ас. д-р Юри Ценков
Заглавие: Модел за оценка на икономическата сигурност на България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи бр.4
Страници от-до: 41-50
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УИ Стопанство
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-9/2014
Наименование: Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: КНРС
Описание: Изследователски проект
Начало (година): 2014
Начало (месец): 01
Край (година): 2016
Край (месец): 03
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на изисквания за кандидатстване и управление на проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Анализ на закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г., Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г.

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на изисквания за кандидатстване и управление на проекти по ОП "човешки ресурси"

2017 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Наименование: Contraband & Counterfeit Risk Identification (Business Process Analysis and Spatial Aspect)
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: КНРС
Описание: проект финансиран от Филип Морис Интернешънал за изследване на контрабандата на цигари
Година на подаване: 2016
Месец на подаване: 11
Вх. №: 1
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Международен семинар в периода 01- 03 октомври, на тема “Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност”, УНСС

2015 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Международна научна конференция: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността - настояще и бъдеще“, УНСС, София

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Юри Ценков
Заглавие: Показатели за оценка на икономическата сигурност
Наименование на сборник: Югоизточна Европа: Новите заплахи пред регионалната сигурност
Страници от-до: 432-438
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателстви на НБУ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Юри Ценков
Заглавие: Problems during acquisition projects execution
Наименование на сборник: XIII International Sceintific Conference "Managment and Engineering"
Страници от-до: 151-159
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателството на Техническия университет – София
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-14/2014
Наименование: Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: Колектив от изследователи
Описание: Изследователски проект
Начало (година): 2014
Начало (месец): 03
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-9/2013
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Колектив: Колектив от изследователи
Описание: Изследователски проект
Начало (година): 2013
Начало (месец): 11
Край (година): 2016
Край (месец): 04
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на практиката на МО за управление на проекти за развитие на въоръженията.

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на научи изследвания свързани с оценка на икономическата сигурност.

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : НИД НП- 8/2014
Място на провеждане: УНСС - София
Организатор: Катедра Национална и регионална сигурност
Автор/и: Юри Ценков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 38-47
Дата на провеждане: 05.04.2014
Дата на публикуване: 10.12.2014
Наименование на научния форум: Десет години от приемането на Р. България в НАТО
Тема: Разходи и ползи от членството на България в НАТО
Забележка: Докладите са под печат

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-14/2014
Наименование: Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: Катедра Национална и регионална сигурност
Описание: Изследователски проект на тема икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии
Начало: 01.01.2014
Край: 31.12.2016
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-9/2013
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Колектив: Катедра Национална и регионална сигурност
Описание: Изследователски проект на тема съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Начало: 01.01.2013
Край: 31.12.2015
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на приложенията за управление на препдриятия и проекти, предлагани от GOOGLE с цел приложение по време на занятията по Развитие на въоръженията.

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на възможности за кандидатстване и изпълнение на проекти финансирани по "Хоризонт 2020" за приложение по време на занятията по Иновации, Управление на иновациите и инвестициите, Устойчиво развитие и Управление на инвестициите в ССО.

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 за приложение по време на занятията по Иновации, Управление на иновациите и инвестициите, Устойчиво развитие и Управление на инвестициите в ССО

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Кръгла маса
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 4
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: УНСС - София
Автор/и: д-р Юри Ценков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-9
Дата на провеждане: 19.09.2013
Дата на публикуване: 15.05.2014
Наименование на научния форум: международна научна конференция на тема: „Глобализъм, регионализъм и сигурност”
Тема: Анализ на обкръжаващата среда при проекти за развитие на въоръженията
Забележка: доклада е под печат в списание Икономически алтернативи, УИ „Стопанство”

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 3
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков
Колектив: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков, д-р Юри Ценков
Описание: Анализ на чуждите практики в сферата на икономическата сигурност
Начало: 22.04.2013
Край: 10.12.2015
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: проучване и анализ на приложими за процеса на обучение софтуерни продукти за управление на риска

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на изисквания за европейски програми за програмен поериод 2014 - 2020

2013 Друго

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Работно наименование: Анализ на риска при проекти за развитие на въоръженията
Период на осъществяване /в години / : 5
Дата: 10.12.2013
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : FFNNIPO_12_00325
Наименование: ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, КОНКУРЕНТНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ: АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФОРМИРАНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "ЕНЕРГЕТИКА"
Ръководител: доцент, доктор Георгиев Венелин Ангелов
Колектив: доц д-р Минчев Златогор Борисов, ИИКТ към БАН доц д-р Милина Величка Иванова, Военна академия "Г. С. Раковски" доц д-р Димитров Димитър Панайотов, УНСС доц д-р Цветков Цветан Георгиев, УНСС доц д-р Павлов Георги Павлов, УНСС Тагарева Петя Иванова, Пр
Описание: Подготовка на проект за кандидатстване към фонд Научни изследвания.
Дата на подаване: 04.06.2012
Вх. №: FFNNIPO_12_00325
Забележка: Подготовка на проект за кандидатстване към фонд Научни изследвания.

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международна програма
Вид проява: Международна
Наименование: Представител в управителен съвет от страна на България на COST Action IS0805 - New Challenges of Peacekeeping and the European Union’s Role in Multilateral Crisis Management
Доказателство за участие /номинация/: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS0805?management
Забележка: Организация и участие в срещи и мероприятия по програмата.

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Обучение на студенти по подготовка и управление на проекти по оперативна програма "Конкурентоспособност"

2012 Друго

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Дисертация
Вид издание: Издания с редколегия
Работно наименование: Анализ на риска при проекти за развитие на въоръженията
Период на осъществяване /в години / : 2012
Дата: 18.12.2012
Забележка: Финализиране на дисертационен труд на тема Анализ на риска при проекти за развитие на въоръженията.

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-23/2009

Наименование: Социално-икономически аспекти на трафика на хора

Ръководител: проф. д-р Стефан Иванов Христов

Колектив: доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Георги Павлов, гл.ас. д-р Константин Пудин, гл.ас. д-р Георги Пенчев, ас. Юри Ценков, ас. Недко Тагарев, гл.ас. д-р Нончо Димитров, докторант Теодора Гечкова, Антоанета Андонова

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-51/2009

Наименование: Икономически аспекти на тероризма

Ръководител: доц. д-р Димитър Панайотов Димитров

Колектив: доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Георги Павлов, гл.ас. д-р Константин Пудин, гл.ас. д-р Георги Пенчев, ас. Юри Ценков, ас. Недко Тагарев, гл.ас. д-р Нончо Димитров, докторант Теодора Гечкова, Антоанета Андонова

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ас. Юри Цветанов Ценков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Управление на риска за обекти от критичната инфраструктура

Име на списание/издателство: Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България - икономически и организационни аспекти/УИ "Стопанство"

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 177-191

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ас. Юри Цветанов Ценков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Трафик на леки оръжия в Африка

Име на списание/издателство: Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността/УИ "Стопанство"

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 264-281

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ас. Юри Цветанов Ценков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Финансиране на тероризъм

Име на списание/издателство: Икономически аспекти на тероризма/УИ "Стопанство"

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 84-96

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Теодора Сашева Гечкова, ас. Юри Цветанов Ценков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Проучване на изследователската дейност в областта на трафика на хора

Име на списание/издателство: Трафик на хора - социално-икономически аспекти/УИ "Стопанство"

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 70-78

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-12/2008

Наименование: ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЕС И БЪЛГАРИЯ – ИКОНОМИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ

Ръководител: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

Колектив: доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Георги Павлов, гл.ас. д-р Константин Пудин, гл.ас. д-р Георги Пенчев, ас. Юри Ценков, ас. Недко Тагарев, гл.ас. д-р Нончо Димитров, докторант Теодора Гечкова, Антоанета Андонова

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2008

Край: 31.12.2010

Забележка: