Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Международна икономика и политика"
Научни интереси: международна конкурентоспособност, индустриална политика, международна търговия, преки чуждестранни инвестиции, регионална икономическа интеграция, ЕС, икономики в преход