Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 14.15 - 16.45 2113 (карта) Външноикономически отношения на България Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 13400