Директор
Научноизследователски център по търговия
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на търговията"

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Бисер Христов Петков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Законови условия и права за ранно пенсиониране на работещите при условия на първа и втора категория труд

Име на списание/издателство: Труд и право

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 66-74

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Свищов

Организатор: катедра "Търговски бизнес" - СА "Д. Ценов", Свищов

Автор/и: гл.ас. д-р Бисер Христов Петков

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 111-116

Дата на провеждане: 13.05.2011

Дата на публикуване: май 2011

Наименование на научния форум: Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика

Тема: Финансови аспекти на сливанията и придобиванията в търговията на дребно

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Бисер Христов Петков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Клирингова инфраструктура на фючърсната търговия(теоретико-приложни аспекти)

Име на списание/издателство: Инфраструктура и комуникации

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 46-52

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Бисер Христов Петков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Фючърсната търговия-фактор за развитие на борсовите пазари в България

Име на списание/издателство: Докторантски етюди/ Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 220-242

Забележка:

Година: 2009 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Фючърсната търговия-фактор за развитие на борсовите пазари в България

Период на осъществяване /в години / : 2009

Дата: 08.04.2010

Забележка: