Бисер Христов Петков

Доц. д-р Бисер Христов Петков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 224
Кабинет: 2128
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък: 17.00 - 19.00ч. Петък: 10.00-12.00ч.

2023 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Бисер Христов Петков
Заглавие: Съвременни форми на потребителско кредитиране в търговията на дребно
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, том 1,2023 г.
Страници от-до: 35 – 45
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Бисер Петков
Заглавие: Съвременни тенденции и предизвикателства в развитието на кооперативната търговия в България
Наименование на сборник: Търговията - научно знание и бизнес реалност
Страници от-до: 489-495
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): АИ "Ценов"-Свищов
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Бисер Петков
Заглавие: Реформата на българската пенсионна система и скритият пенсионен дълг
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономиччески и социални алтернативи бр.3
Страници от-до: 5-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Бисер Христов Петков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Законови условия и права за ранно пенсиониране на работещите при условия на първа и втора категория труд

Име на списание/издателство: Труд и право

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 66-74

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Свищов

Организатор: катедра "Търговски бизнес" - СА "Д. Ценов", Свищов

Автор/и: гл.ас. д-р Бисер Христов Петков

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 111-116

Дата на провеждане: 13.05.2011

Дата на публикуване: май 2011

Наименование на научния форум: Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика

Тема: Финансови аспекти на сливанията и придобиванията в търговията на дребно

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Бисер Христов Петков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Клирингова инфраструктура на фючърсната търговия(теоретико-приложни аспекти)

Име на списание/издателство: Инфраструктура и комуникации

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 46-52

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Бисер Христов Петков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Фючърсната търговия-фактор за развитие на борсовите пазари в България

Име на списание/издателство: Докторантски етюди/ Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 220-242

Забележка:

Година: 2009 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Фючърсната търговия-фактор за развитие на борсовите пазари в България

Период на осъществяване /в години / : 2009

Дата: 08.04.2010

Забележка: