Заместник-директор
Междууниверситетски център за развитие на кариерата
Научен секретар
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток