Заместник-директор
Междууниверситетски център за развитие на кариерата
Научен секретар
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 18.9.2020 г. 9.00 - 10.00 2055 Застрахователен пазар Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18