Ръководител катедра
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 10
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Христина Николова, Иван Кацаров
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 1-10
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: X Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Очаквани икономически ефекти от реализацията на проект за стратегически транспортен коридор „Север-Юг“
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 2
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 23
Място на провеждане: София
Организатор: ВТУ "Тодор Каблешков"
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 20-25
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: Международна научна конференция “ТРАНСПОРТ 2017“
Тема: Внедряване на интелигентни транспортни системи във въздушния транспорт
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфрсатруктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 4
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: Cosmopolis Centre for Urban Research, VUB, Brussels; УНСС, СУ "Климент Охридски"
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 6
Наименование на научния форум: Международна научно-практическа конференция на тема „Нощният град: управление, разнообразие, мобилност“
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за наблюдение, анализ и оценка на дейността на Фонд "Научни изследвания"
Място на провеждане: София
Организатор: Министерство на образованието и науката
Роля в проявата /доказателства за участие/: заповед на Министъра на образованието № РД09-1041/02.08.2016 г.
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Приложение на интелигентни транспортни системи във въздушния транспорт
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Механика, транспорт, комуникации
Страници от-до: 20-25
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ "Тодор Каблешков"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Транспорт и спедиция
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 1
Страници от-до: 1-205
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Електронен учебник
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Интелигентни транспортни системи - политика и практика за внедряване
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 8
Общ брой страници: 248
Страници от-до: 1-248
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 16
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Република България
Автор/и: Нина Гергова
Доказателство: Заповед № Р-313 на Ректора на ВТУ " Тодор Каблешков"
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 155-167
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: XI Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Възможности и специфики при прилагането на ПЧП за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 25
Място на провеждане: Copenhagen
Организатор: ERTICO
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 214-225
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 9
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: 25 ITS World Cogress
Тема: Entrepreneurial environment for intelligent transport systems deployment
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-25/2018
Място на провеждане: София
Организатор: катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационния комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет "Транспорт"
Място на провеждане: София
Организатор: БСК
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на СКС
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Христина Николова, Иван Кацаров, Ирена Сулай
Заглавие: Стратегически транспортни коридори – направление Юг – Севе
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп.Сп. „Транспортно строителство и инфраструктура“, 08.10. 2018 г.
Страници от-до: 12-22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 30
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Транспорт и спедиция
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 6
Общ брой страници: 205
Страници от-до: 1-205
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Kонцепцията за мобилността като услуга в контекста на политиката за устойчиво развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, бр.5/2018 г.
Страници от-до: 169-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Инфраструктурни такси във въздушния транспорт – проблеми и проекции
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Икономика 21, бр. 1/2019
Страници от-до: 169-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СА "Д.А. Ценов"
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи.
Наименование на сборник: Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“
Страници от-до: 132-141
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Възможности и специфики при прилагането на ПЧП за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Наименование на сборник: XI Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 155-167
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): гр. Несебър
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Entrepreneurial environment for intelligent transport systems deployment
Наименование на сборник: 25th ITS World Congress
Страници от-до: 214-225
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ERTICO
Място на публикуване (град, държава): Copenhagen
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Начало (година): 2019
Начало (месец): 3
Край (година): 2021
Край (месец): 3
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Р България
Автор/и: Нина Иванова Гергова
Доказателство: Заповед на Р-378/30.05.2018 г. на Ректора на ВТУ "Тодор Каблешков"
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Определяне стойността на външните разходи вследствие на пътнотранспортни произшествия
Автор/и: Христо Пламенов Грозданов
Доказателство: Заповед №629/25.07.2018 г. на Ректора на УАСГ
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Р България
Автор/и: Нина Иванова Гергова
Доказателство: Заповед на Ректора на ВТУ "Тодор Каблешков"
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Review of ICT Tool for Management of Urban Transport in Sofia
Автор/и: Emil Petrov
Доказателство: Решение на РС на сп. "Научни трудове на УНСС"
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ДИНАМИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ ПРЕВОЗЕНИ ЧРЕЗ ТРЪБОПРОВОДЕН ТРАНСПОРТ ЗА ПЕРИОДА 1998 – 2017 Г.
Автор/и: Мирослав Стефанов
Доказателство: Решение на РС на сп. "Икономически и социални алтернативи"
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 3
Вх. №: НИ-5/2019
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : ОПР 03/19
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА И ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ В ГРАДСКА СРЕДА
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, гл. ас. д-р Даниел Йорданов, гл.ас. д-р Илия Гътовски, докторант Деница Михайлова, докторант Мариана Ганева, докторант Васил Христов
Описание: Основната цел на проекта е да предложи мерки за повишаването на енергийната и екологичната ефективност на градските транспортни системи в страната. С постигането на тази цел ще се допринесе за намаляване на разходите за транспорт на градското населен
Година на подаване: 2018
Месец на подаване: 9
Вх. №: ОПР 03/19
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Анализ и оценка на пътническата превозна дейност на железопътния транспорт
Автор/и: Ташко Минков
Доказателство: Протокол от КС
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 3
Вх. №: НИ-5/2019
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.02.2020
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Зам.-ректор по НИД
Брой: 5
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр. и Цоневска, Д.
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 91-111
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Приложение на системите за управление и мониторинг на пътищата за повишаване на пътната безопасност
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр. и Гъркова, В.
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 78-90
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Перспективи за развитието на летище София като стратегически инфраструктурен обект
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към Председателя на ДАБДП
Място на провеждане: Министерски съвет, София
Организатор: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 1
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за мониторинг, анализ и оценка на дейността на фонд „Научни изследвания“ към МОН
Място на провеждане: МОН, София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на комисията
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет „Транспорт“ към БСК
Място на провеждане: БСК, София
Организатор: Българска стопанска камара
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Цоневска, Д.
Заглавие: Приложение на системите за управление и мониторинг на пътищата за повишаване на пътната безопасност
Наименование на сборник: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 91-111
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Гъркова, В.
Заглавие: Перспективи за развитието на летище София като стратегически инфраструктурен обект
Наименование на сборник: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 78-90
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Търсенето на товарни превозни услуги в контекста на съвременните тенденции за развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 17, бр. 3/2019 г.
Страници от-до: III–20 – III–26
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ "Тодор Каблешков"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1312-3823 (Print), ISSN 2367-6620 (Online)

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр. и Димитров, Г.
Заглавие: Международен транспорт и спедиция: казуси и практикум
Издание (наименование,том/кн./бр.№): учебно помагало
Страници от-до: 1-182
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: ISBN978-619-232-234-2

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 18, бр. 1/2020 г.
Страници от-до: стр. III-6 – III – 13.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ "Тодор Каблешков"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : №5048545
Наименование: SCOPE - freight transport services connecting shipper and carrier operations
Ръководител: Centre for Research and Technology Hellas-Hellenic Institute of Transport
Колектив: Chamber of Commerce and Industry of Tirana Bulgarian Chamber of Commerce and Industry – BCCI Aristotle University of Thessaloniki - Department of Civil Engineering Professionals' Chamber of Thessaloniki Regional Industrial Association - Smolyan Smoly
Описание: SCOPE aims to address existing inefficiencies (e.g. capacity utilization, fragmentation of activities, environmental sustainability) and improve the performance of the road freight transport system in the Balkan-Med region by providing a transnationa
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2021
Край (месец): 5
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: гл. ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докторант Вероника Гъркова, докторант Мариана Ганева
Описание: Изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании. Следва да се има пре
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Специфика и насоки за развитие на пазара на преноса на електрическа енергия в България
Автор/и: Римяна Петрова Вълканов
Доказателство: Заповед №427/18.02.2020 г. на Зам.-ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: научна специалност 3.8. Икономика, Икономика и управление (икономика на транспорта)
Автор/и: Ташко Йорданов Монкив
Доказателство: Заповед №2489/12.11.2019 г. на Ректора на УНСС
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ДИНАМИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ ПРЕВОЗЕНИ ЧРЕЗ ТРЪБОПРОВОДЕН ТРАНСПОРТ ЗА ПЕРИОДА 1998 – 2017 Г.
Автор/и: Мирослав Стефанов
Доказателство: Рецензия за сп. "Икономически и социални алтернативи"
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Насоки за развитие и внедряване на интелигентни мрежи в електроенергийната система на България
Автор/и: Мартин Медникаров
Доказателство: Заповед на Зам.-ректор по НИД №425/18.02.2020 г.
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Анализ и оценка на пътническата превозна дейност на железопътния транспорт в България
Автор/и: гл.ас. д-р Ташко Минков
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: тенденции в развитието на сухопътния товарен транспорт на българиЯ
Автор/и: Георги Димитров
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Роля на данъчната и социално-осигурителната система за привличане на качествени преки чужди инвестиции в България
Автор/и: Росица Ивалинова Бакалова
Доказателство: Заповед № Р- 520/24.08.2020 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Ride-Hailing & Mobile Application Technology
Автор/и: Arnob Roy, Harvard University
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.8. Икономика и управление (транспорт) в УНСС.
Автор/и: Мартин Медникаров
Доказателство: Заповед №425/18.02.2020 г. на Зам.-ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика, по научна специалност „Икономика и управление (икономика и управление на енергетиката)“ в УНСС.
Автор/и: Владимир Зиновиев
Доказателство: Заповед №2545/23.10.2020 г. на Зам.-Ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за доцент по научна специалност 3.8. Икономика, (Управление на качеството) във ВТУ „Тодор Каблешков
Автор/и: Нина Гергова
Доказателство: Заповед №Р-542/01.09.2020 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“.
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Автор/и: Владимир Зиновиев
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Христина Николова
Година на публикуване: 2021
Заглавие: ВЪНШНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА
Списание/издателство/издание: БТА
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-3
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : LC-GD-10-1-2020
Наименование: Engaging European Citizens for the Green Deal through Energy Democracy - ENERGIZE
Ръководител: Tilburg University
Колектив: Tilburg University, Vienna University of Economics and Business, Stockholm Environmental Institute, EEB, Tomorrows Cities Partnership (TCP), University of Bologna, Cittadinanzattiva APS, Royal Melbourne Institute of Technology, University of National
Описание: The overall aim of this project is to introduce novel and innovative deliberative processes to increase ownership over the European Green Deal
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 1
Вх. №: 101036570
Забележка:

2021 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сътрудничество с научните и академичните среди към ДАБДП
Място на провеждане: ДАБДП
Организатор: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 2
Забележка:

2021 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Работната група за подготовка на програма "Транспортна свързаност"
Място на провеждане: МТИТС
Организатор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на работната група
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 3
Забележка:

2021 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за мониторинг, анализ и оценка на дейността на фонд „Научни изследвания“ към МОН
Място на провеждане: МОН, София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на комисията
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2021 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет „Транспорт“ към БСК
Място на провеждане: БСК, София
Организатор: Българска стопанска камара
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : №5048545
Наименование: SCOPE - freight transport services connecting shipper and carrier operations
Ръководител: Centre for Research and Technology Hellas-Hellenic Institute of Transport
Колектив: Chamber of Commerce and Industry of Tirana Bulgarian Chamber of Commerce and Industry – BCCI Aristotle University of Thessaloniki - Department of Civil Engineering Professionals' Chamber of Thessaloniki Regional Industrial Association - Smolyan Smoly
Описание: SCOPE aims to address existing inefficiencies (e.g. capacity utilization, fragmentation of activities, environmental sustainability) and improve the performance of the road freight transport system in the Balkan-Med region by providing a transnationa
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 5
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: гл. ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докторант Вероника Гъркова, докторант Дина Цоневска
Описание: Изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании. Следва да се има пре
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 826025
Наименование: Energy-SHIFTS Transport and Mobility
Ръководител: Marianne Ryghaug, University of Science and Technology
Колектив: Ryghaug, M., Subotički, I., von Wirth, T., Smeds, E., Scherrer, A., Foulds, C., Bertolini, L., Beyazit, E., Brand, R., Cohen-Blankshtain, G. Dijk, M., Freudendal-Pedersen, M., Gössling, S., Guzik, R., Kivimaa, P., Klöckner, C., Nikolova, C.L., Lis, A
Описание: “Energy Social sciences & Humanities Innovation Forum Targeting the SET-Plan” will contribute to a European Energy Union that places societal needs centrally, by further developing Europe’s leadership in using and applying energy-related Social Scien
Начало (година): 2019
Начало (месец): 8
Край (година): 2020
Край (месец): 9
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Предизвикателства пред транспортния сектор през периода 2021 – 2027 г
Наименование на сборник: Юбилейна научна конференция „Транспортна свързаност 2020“, София, 29.10.2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 12-23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Analysis of the business models that will be developed for the platform and its corresponding services implementation based on the needs and requirements of the users
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations - SCOPE
Страници от-до: 1-29
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БТПП
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations:State-of-the-art & Practice in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations - SCOPE
Страници от-до: 1-74
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БТПП
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Marianne Ryghaug et al.
Заглавие: 100 Social Sciences and Humanities Research Questions for Transport and Mobility in Horizon Europe
Наименование на сборник: ENERGY SHIFTS: Social Sciences and Humanities Innovation Forum Targeting the Set-Plan, ENERGY SHIFTS Working group
Страници от-до: 1-28
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Horizon 2020 R&I
Място на публикуване (град, държава): Brussels
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 4
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Регионални проекции и проблеми на развитието на пътната инфраструктура в България
Наименование на сборник: XIII Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, гр. Несебър, 1-3 октомври 2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 52-67
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Въздействие на системите за планиране на интермодалните пътувания върху градския туризъм
Наименование на сборник: Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“, посветена на 100 години от основаването на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“, 25-26 септември 2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 411 – 420
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 18, бр. 1/2020 г.
Страници от-до: стр. III-6 – III – 13.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ "Тодор Каблешков"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Транспортно моделиране - практическо ръководство
Автор/и: инж. Асен Антов
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт
Автор/и: Светла Цветкова
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 22.02.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: заповед на Зам.-ректор по НИД
Брой: 4
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Комисия за наблюдение и оценка на дейността на фонд "Научни изследвания" при МОН
Място на провеждане: София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: заповед на Министъра на образованието и науката РД09-1041/02.08.2016 г.
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 02
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Инструменти за насърчаването на публично-частните партньорства за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния отрасъл
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономика 21, бр. 2/2017 г.
Страници от-до: 48-72
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СА "Д.А. Ценов"
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Приложение на интелигентните транспортни системи за устойчиво развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, бр.1/2017 г.
Страници от-до: 38-75
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Възможности за стимулиране на инвестициите в железопътна инфраструктура на основата на публично-частното партньорство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически изследвания, бр.2/2017 г.
Страници от-до: 34-72
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически институт на БАН
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 9
Място на провеждане: Слънчев бряг
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр.
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 67-87
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Наименование на научния форум: Национална конференция за транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Приложение на интелигентните транспортни системи за развитие на устойчива транспортна инфраструктура
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Възможности за насърчаване на публично-частните партньорства при реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Наименование на сборник: Мобилност за един свързан свят
Страници от-до: 134-154
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДР-46/01.08.2016 г.
Наименование: Техническа помощ за подпомагане процеса на внедряване на интелигентните транспортни системи в автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт
Ръководител: инж. Тодор Анастасов
Колектив: инж. Тодор Анастасов, доц. Христина Николова, инж. Марта Клисурова
Описание: Анализи за подпомагане на внедряването на интелигентни транспортни системи в България
Начало (година): 2016
Начало (месец): 08
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Nikolova, C. and Klisurova, M.
Заглавие: ITS deployment in Bulgarian urban areas
Издание (наименование,том/кн./бр.№): EUROTRANSPORT Magazine, issue 6/2016
Страници от-до: 15-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Russel Publishing Ltd
Място на публикуване (град, държава): UK
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Финансови инструменти и бизнес-модели за внедряване на интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, бр.2/2017
Страници от-до: 5-21
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Въздушният транспорт в България - състояние и перспективи за развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Общ брой страници: 146
Страници от-до: 1-146
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 9
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Оценка на енергийната ефективност на транспорта в България в контекста на политиката за устойчиво развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 175
Страници от-до: 5-175
Процент участие в съавторство: 71
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Транспортна политика
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Транспорт и застраховане
Страници от-до: 90-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 10
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № Д-5/13.10.2016 г.
Наименование: Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
Ръководител: ИНФРАКЕЪР АД
Колектив: доц. Нели Стойчева, проф. Емил Железов, проф. Тодор Размов, доц. Христина Николова
Описание: Разработване на транспортен анализ за развитието на въздушния транспорт и приложение на ИТС в България
Начало (година): 2015
Начало (месец): 12
Край (година): 2017
Край (месец): 02
Забележка: няма

Година: 2012 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД-НИ 1-21/2011


Наименование: "Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза"


Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова


Колектив: 11 човека


Описание: научно изследване


Начало: 07.03.2011


Край: 10.12.2013


Забележка:Година: 2012 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2012 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : № ДО 02-289/15.12.2008


Наименование: "Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика"


Ръководител: проф. д.ик.н. Румен Гечев


Колектив: 11 човека


Описание: научно изследване


Начало: 05.01.2009


Край: 30.05.2012


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаПодготовка на университетски проекти (бр. проекти)


Номер : НИ-1-21/2011


Наименование: "Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза"


Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова


Колектив: 11 човека


Описание: научно изследване


Дата на подаване: 07.02.2011


Вх. №: НИ-1-21/2011


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаПодготовка на университетски проекти (бр. проекти)


Номер : НП-6/2011


Наименование: "Транспортът в глобалната икономика"


Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова


Колектив: 7 човека


Описание: научна конференция


Дата на подаване: 07.02.2011


Вх. №: НП-6/2011


Забележка:Година: 2011 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : НИД-НП 6/2011


Място на провеждане: УНСС


Организатор: катедра "Икономика на транспорта"


Автор/и: доц. д-р Христина Николова


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 8


Дата на провеждане: 12.05.2011


Дата на публикуване: 30.10.2011


Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика"


Тема: Социално измерение на устойчивото развитие на транспорта


Забележка:Година: 2009 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Христина Николова


Година на публикуване: 2009


Заглавие: "Концептуална рамка на нов подход за определяне на инфраструкткурните такси в железопътния транспорт"


Име на списание/издателство: "Икономически алтернативи"


Място на публикуване: УНСС


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 110-124


Забележка:Година: 2009 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2008 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Христина Николова


Година на публикуване: 2008


Заглавие: "Счетоводна и данъчна практика"


Име на списание/издателство: "Счетоводство плюс"


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 12-13


Забележка:Година: 2008 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Христина Николова


Година на публикуване: 2008


Заглавие: "Определяне на командировъчните разходи при международни автомобилни превози"


Име на списание/издателство: "Счетоводство плюс"


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 6-8


Забележка:Година: 2008 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Христина Николова


Година на публикуване: 2008


Заглавие: "Примери за определяне на командировъчните пари за водачи на МПС и стюардеси при международни автомобилни превози"


Име на списание/издателство: "Счетоводство плюс"


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 3-5


Забележка:Година: 2008 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Христина Николова


Година на публикуване: 2008


Заглавие: "Разходи за пътуване и престой"


Име на списание/издателство: Обединена редакция за книги и периодика "Мисъл", библиотека "Български счетоводител"


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 34-42


Забележка:Година: 2008 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Христина Николова


Година на публикуване: 2008


Заглавие: "Политика за устойчиво развитие на железопътния транспорт"


Име на списание/издателство: списание "Железопътен транспорт"


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 9-15


Забележка:Година: 2008 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: Христина Николова


Година на публикуване: 2008


Заглавие: "Усъвършенстване ценообразуването на железопътната инфраструктура"


Име на списание/издателство: Научни трудове, том 1


Място на публикуване: УНСС, София


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 227-269


Забележка:Година: 2008 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: Nikolova, C.,


Година на публикуване: 2008


Заглавие: User Charges for the Railway Infrastructure in Bulgaria


Име на списание/издателство: Journal Transportation Reaearch Part A: Policy and Practice


Място на публикуване: Oxford: Elsevier, Vol 42/3


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 487-502


Забележка:


СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ДОЦ. Д-Р ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА:

I.                   Доклади на научни конференции

 1. Иванова, Хр., Монополът, държавното регулиране и железниците, XI Научна конференция с международно участие “Транспортът на XXI век”, Сборник доклади, ноември 2001 г., гр. София.

 2. Иванова, Хр., Европейският опит и постижения в развитието на железопътния транспорт, XII Научна конференция с международно участие “Транспорт 2002”, Сборник доклади, ноември 2002г., гр. София.

 3. Иванова, Хр., Европейски модели за преструктуриране на железниците, XII Научна конференция с международно участие “Транспорт 2002”, ВТУ „Тодор Каблешков”, Сборник доклади, ноември 2002г., гр. София.

 4. Ivanova, Hr., Fiscal Harmonization of Bulgarian Transport Legislation: Precondition of Equal Competition, 10th International Symposium: Railways on the Edge of 3rd Millennium, Zilina, 24-26 May 2003, conference proceedings’ book.

 5. Ivanova, C., Procedures for admission of primary documents in the international freight transport, Международная научно-практическая конференция  “Страны мирового сообщества в условиях глобализации экономики”, Киров, Россия – 2004, сборник материалов.

 6. Николова, Хр., Актуални проблеми на пазарните структури в транспорта, Научна конференция за млади научни работници „Преструктуриране на българската икономика”, УНСС, 11 ноември 2005 г., сборник доклади.

 7. Николова, Хр., Възможности за измерване и интернализиране на външните разходи за транспорт при определяне на инфраструктурните такси, Международна научна конференция «Икономически политики за устойчиво развитие» (19-20.10.2007 г., УНСС), сборник доклади, стр. 233-239.

 8. Николова, Хр., Единен подход за определяне на инфраструктурните такси в транспорта, ХVII Международна научна конференция „ Транспорт 2007”, ВТУ „Тодор Каблешков” 16-17 ноември 2007г., сборник с доклади, стр. III-43 – III-48.

 9. Nikolova, C., Key issues of sustainable development of the railway transport in Bulgaria. Second International Railway Symposium IRSTurkey 2008, 15-17 октомври 2008, Istanbul, conference proceedings, стр.269-278.

 10. Nikolova, C. Institutional Framework for Sutainable Development of Railway and Road Transport in Bulgaria. Second International Conference “Sustainable Development and Competitiveness”, 25 - 26 September 2009, UNWE – Sofia, Bulgaria. Conference Book, pp. 77-93.

 11. Николова, Хр. Стратегия за устойчиво развитие на автомобилния и железопътния транспорт в България – възможности и перспективи. XIX Международна научна конференция „Транспорт” 2009, 6-7 ноември, 2009, София. Сборник с доклади, стр. III-16-III-20.

 12. Nikolova, C. Key issues in economic sustainability of road transport in Bulgaria. 51st Annual Transportation Research Forum, 11-13 March, 2010, Washington.

 13. Николова, Хр. Социални аспекти на устойчивото развитие на транспорта. Юбилейна научна конференция по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Икономика на транспорта”, 12 май 2011 г., сборник с доклади.

 14. Nikolova, C.  Environmental Dimension оf Sustainable Transport Development. Third International Scientific Conference “Sustainable Development”, June 10-11 2011, Ravda.

 15. Nikolova, C. Macroeconomic Impacts and Economic Sustainability of Transport in the EU. Intelligent Transport Systems World Congress, Vienna, Austria, 22-26 October 2012, approved.


II.                Статии в научни списания

 1. Иванова, Хр., Таксите за шосейна и железопътна инфраструктура – елемент от фискалната хармонизация на българското транспортно законодателство с европейските правни норми, сп. “Железопътен транспорт”, бр.7-8/2003г.

 2. Иванова, Хр., Системата от пътни данъци и такси в автомобилния транспорт, сп. “Счетоводство плюс”, бр. 8/2003г.

 3. Иванова, Хр., Приходите от транспортна дейност, сп. “Счетоводство плюс”, бр. 11/2003 г.

 4. Иванова, Хр., Преструктуриране на транспортния отрасъл в България и алтернативи за приватизация и управление на инфраструктрните предприятия, сп. “Железопътен транспорт”, бр.2/2003 г.

 5. Иванова, Хр., Проблеми при счетоводното отчитане на международния транспорт, сп. “Счетоводство плюс”, бр.2/2004 г.

 6. Иванова, Хр., Данъчно третиране на пенсионните (рентни) застраховки, сп. “Счетоводство плюс”, бр.3, 4 и 5 /2004 г.

 7. Иванова, Хр., Пазарът на транспортна инфраструктура и необходимостта от държавно регулиране, сп. “Железопътен транспорт”, бр. 7-8/2004г.

 8. Иванова, Хр., Практически и методологични аспекти при определянето на себестойността на международните товарни превози, сп. “Железопътен транспорт”, бр. 9/2004г.

 9. Ненов, Н., Хр. Иванова, Управление на развитието на човешките ресурси в железопътния транспорт, сп. “Железопътен транспорт”, бр.1/2005г.

 10. Иванова, Хр., Данъчно третиране на даренията, сп. “Счетоводство плюс”, бр. 2 u 3/2005г.

 11. Николова, Хр., Пазарът на железопътната инфраструктура, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 9/2005г.

 12. Николова, Хр., Лицензионните режими – инструмент на държавното регулиране в транспорта, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 11-12/2005 г.

 13. Николова, Хр., Нормиране на разходите на гориво в автомобилния транспорт, сп. „Счетоводство плюс”, бр.3 /2006 г.

 14. Николова, Хр., Нормиране на разходите на смазочни материали и автомобилни гуми в автомобилния транспорт, сп. „Счетоводство плюс”, бр.5/ 2006 г.

 15. Николова, Хр., Определяне на инфраструктурните такси в транспорта, сп. „Железопътен транспорт”, бр.10/2006г., стр.14-19.

 16. Николова, Хр., Анализ на системата от инфраструктурни такси в железопътния транспорт, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 2/2007г.

 17. Николова, Хр. Възможности за усъвършенстване на системата от инфраструктурни такси в железопътния транспорт, сп. „Железопътен транспорт” бр. 3/2007 г.

 18. Николова, Хр., Система от инфраструктурни такси в транспорта – проблеми и проекции, Младежки форум „Транспорт 2007”, СНТСТ, 30.11.2007г., публикуван в сп.”Железопътен транспорт”, бр.3/2008г.

 19. Николова, Хр., Командировките на шофьорите в автотранспорта, сп. „Счетоводство плюс”, бр.3  /2008г.

 20. Николова, Хр., Определяне на командировъчните разходи при международни автомобилни превози, сп. „Счетоводство плюс”, бр.4 /2008г.

 21. Николова Хр., Примери за определяне на командировъчните пари за водачи на МПС и стюардеси при международни автомобилни превози, сп. „Счетоводство плюс”, бр.5/2008г.

 22. Николова, Хр. Политика за устойчиво развитие на железопътния транспорт, сп. „Железопътен транспорт”, издателство „Агенция Груп Актис”, бр.11-12/2008 г.

 23. Николова, Хр. Състояние и перспективи за развитие на научните изследвания в областта на икономиката и търговската експлоатация на транспорта. Сп. „Инфраструктура и комуникации”, година 2/ януари 2011 г.


III.             Студии и монографии

 1. Иванова, Хр., Тодорова, Д., Източници за финансиране на транспортната фирма и оценка на възможностите за тяхното използване при пазарни условия, Сборник научни трудове, 1998 г., ВТУ “Тодор Каблешков”;

 2. Иванова, Хр., Един пример за определяне на себестойност на международните автомобилни превози, Обединена редакция за книги и периодика “Мисъл”, библиотека “Български счетоводител”, бр. 1 /2004 г.

 3. Nikolova, C., International Railway Transport in South-Eastern Europe – requirements and perspectives carriers face, сп. „Икономически алтернативи”, Бр.1ЕN/2008г.


-              Николова, Хр. Международен железопътен транспорт в Югоизточна Европа – изисквания и перспективи пред превозвачите. Международна научна конференция “Икономическото сътрудничество в югоизточна европа: проблеми и перспективи”, (26-27.10.2007 г., УНСС), сп. „Икономически алтернативи”, бр.2/2008г.

4. Николова, Хр., Усъвършенстване на ценообразуването на железопътната инфраструктура, Научни трудове, том 1, УНСС, 2008г.

5. Nikolova, C., User Charges for the Railway Infrastructure in Bulgaria, Journal Transportation Research Part A: Policy and Practice, doi: 10.1016/j.tra.2008.01.015, Oxford: Elsevier, Vol 42/3, 2008.

          6. Nikolova, C., G. Gusmag, J. Troegl (editors). Perspectives for Transportation on the River Danube, Fachhoschule Technikum Wien, 2008.

-              Nikolova, C. et al (editors). Business and Investment Location Bulgaria, Fachhoschule Technikum Wien, 2008.

7. Николова, Хр. Разходи за пътуване и престой. Обединена редакция за книги и периодика “Мисъл”, библиотека “Български счетоводител”, бр. 10 /2008 г.

8. Николова, Хр. Концептуална рамка на нов подход за определяне на инфраструктурните такси в железопътния транспорт, сп. „Икономически алтернативи”, бр.3/2009г

9. Николова, Хр. Транспортен пазар в България: състояние и перспективи за развитие, УИ „Стопанство”, С., 2010 г.

10. Nikolova, C. and Razmov, T. Sustainability Implications of Railway Infrastructure Charging and Cost Allocation: Case study - Bulgaria, International Journal of Sustainable Economy, Vol. 2, No 4/2010, pp. 400 – 418.

IV.             Учебници

 1. Nikolova, C., Railway Infrastructure Market in Europe. In: F. Columbus (ed.) Railway Transportation: Policies, Technology and Perspectives. New York, NOVA Publishers, 2009.

 2. Николова Хр. и Бакалова, В. Икономика на транспорта, УИ „Стопанство”, С., 2010 г.

 3. Николова, Хр. Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в транспорта, УИ „Стопанство”, С., 2010 г.

 4. Николова, Хр. Международен транспорт и спедиция. УИ „Стопанство”, С., 2011 г.

 5. Nikolova, C., Sustainable Transport System: European Policy and Appraisal . In: Tonsen, D. and Green, E. (eds.) Transport Policy. New York, NOVA Publishers, 2011.


V.                Публикации по дисертацията:

 1. Ivanova, C. Transport Infrastructure Costs: basis for working out an Infrastructure accountant system, 11th International Railway Symposium, Zel 2004, May 26-28 2004, Conference book.

 2. Николова, Хр. Пристанищните такси – интегрален елемент на системата от инфраструктурни такси и системата за управление и финансиране на пристанищата, XV Научна конференция с международно участие “Транспорт 2005”, Сборник доклади, 10-11 ноември 2005г., гр. София.

 3. Николова, Хр. Актуални проблеми на управлението на летищната инфраструктура в България, сп. „Икономически алтернативи”, бр.1/ 2006 г.

 4. Николова, Хр. Инфраструктурни данъци и такси в автомобилния транспорт, сп. „Счетоводство плюс”, бр. 9/2006 г.

 5. Николова, Хр. Оценка на разходите и приходите при определяне на инфраструктурните такси, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 1/2007г.