Научен секретар
Катедра "Индустриален бизнес"
Ивайло Бориславов Иванов

Гл.ас. д-р Ивайло Бориславов Иванов

Служебен E-mail: i.ivaylo@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 267
Кабинет: 4035
Консултации: Консултациите през летния семестър на учебната 2019-2020г. ще се провеждат всеки вторник във времевия интервал от 15:00 до 17:15 ч. в кабинет 4035.

2012 Проект


НИД - дейност: Участие в университетски проект
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ23/2011
Наименование: Усъвършенстване на системата за оценяване по специалните дисциплини в специалности: "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията"
Ръководител: проф. д. ик.н. Йосиф Илиев
Колектив: Екип от катедра "Индустриален бизнес"
Описание: Анализ на състоянието на системата за оценяване на студентите в специалностите към катедрата
Начало: 01.04.2011
Край: 10.12.2012
Забележка: катедрен изследователски проект