Сборник с доклади от международна научна конференция “Завръщащите се емигранти: европейски и български измерения””

RETURN MIGRATION: EUROPEAN AND BULGARIAN PERSPECTIVES CONFERENCE PROCEEDINGS PAPERS UNWE, 28.02.2020

In this collection are published papers presented at the scientific conference
“Return Migration: European and Bulgarian perspectives”, held on 28 February
2020 at the University of National and World Economy (UNWE)

The book is indexed and available at : https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=936007.

Download here: http://remigrants.tys-software.com/wp-content/uploads/2020/10/Sbornik_RETURN-MIGRATION.pdf

The co-organizers of the scientific conference were the Department of Economic Sociology
at the University of National and World Economy and the Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Science.
The goal of the conference was to gather contributions to the conference from  researchers, analysts, political practitioners and PhD students in the following thematic areas:
• Return migration: state-of-the-art theories and research
• Migration trajectories and return: factors and motivational structures
• Segmentation and stratification of returnees
• Returnees’ impact on Bulgarian economy and society
• Institutional context, legal frame and policies for return migration and
reintegration of returnees.

CONTENTS

Theorizing Transnational and Return Migration
Paolo Ruspini

Policies for Return Migration in Conditions
of Intensive High Skilled Emigration
Verica Janeska

Professional Trajectories and Factors
for Sustainable Return of Highly Qualified Bulgarians
Vanya Ivanova

Mobility Patterns of Eastern European
Immigrants Resident in Spain
Rafael Viruela

Understanding the Degree of Difference
in Return Migration: Bulgaria’s Turkish Minority
Returning as Pensioners to the Country
Nuri Korkmaz

Current Migration of Bulgarians
from Albania to Bulgaria: Towards a New Migration
Model of the Historical Bulgarian Diaspora
Spas Tashev

Post-Brexit Plans of Bulgarian Citizens in the UK
Eugenia Markova, Ekaterina Tosheva

Bulgarian Return Migrants: Segmentation
By Accomplishment Of Migration Aims 105
Venelin Boshnakov

Stratification and Social Mobility of
Bulgarian Returning Migrants
Andrey Nonchev, Marieta Hristova

Effects of Workers’ Remittances on the Home
Country: the Case of Bulgaria 126
Vesselin Mintchev

Returnees’ Reintegration “Back At Home”
And Sustainability Of Return
Mihaela Misheva, Antoaneta Getova, Maria Bakalova

Looking to the Future: the Bulgarian Higher
Education System as a Deterrent to Brain Drain
Atanas Dimitrov

 

Explanations of economic rationality challenged: contemporary return migration to Bulgaria

Maria Bakalova, UNWE

Mihaela Misheva, UNWE

The article addresses one of the most intriguing questions in current migration researches: what drives return migration? It seeks at a micro level to find out what motivates the return in terms of the individual perceptions and reflexions of migrants returning to Bulgaria. The initial hypothesis is that non-economic factors have been the leading ones that have prompted the Bulgarian citizens to return to their homeland over the last decade. The underlying assumption is that the return to Bulgaria is not a failure of individual migration, but should be regarded in terms of the concept of emotional reflexivity and can be examined within the theoretical paradigm of transnationalism. The hypothesis is tested by qualitative and quantitative data from a 2017 national survey and 100 in-depth interviews with Bulgarian returnees. The text is organized in several parts. Following the introduction, in the second part methodological aspects of the two surveys are presented. Next part presents different theoretical paradigms of return migration and distinguishes between economic and non-economic factors of return, and between rationality and emotionality of the motivation. The concept of emotional reflexivity is introduced as an explanatory frame for non-economic emotional motivation for return. In the third part is the analysis of the qualitative sociological data on the returnees’ motivation, illustrated by quotations from the in-depth interviews. A comparison is made between qualitative and quantitative data on the motivation and reasons for return. The analysis confirms the initial hypothesis. We conclude that the „return“ of Bulgarian migrants to Bulgaria cannot be comprehended without taking into account the factors related to life cycle and the relationship with home and family, as well as motives related to migrants’ emotional reflexivity. The prevailing non-economic emotional and reflective motives for return to Bulgaria carry important implications and opportunities with regard to the development of effective policies and initiatives to encourage and support return.

JEL: A14, F22, J61

ikon izsl korica Full text available here.

Returning migrants: stratification and segmentation of labor mobility

Международна научна конференция
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ: РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ
29-30 ноември 2018 г., София

Панел: Завръщащите се мигранти.

Презентция и доклад на тема: “Циркулярната миграция: перспективата на завръщащите се в България”

Maрия Бакалова, доктор, доцент

Михаела Мишева, доктор, гл. асистент

БМ КОНФ 29 ноем

Social networks of immigrant communities and social assesment of integration policies in Bulgaria

Колективна монография с резултати от проект реализиран през 2013-2015 г. с ръководител доц. д-р. Андрей Нончев и екип гл. ас. д-р Михаела Мишева и д-р Йоан Христов.

В разработката са представени основни резултати от проект реализиран в УНСС през 2013-2015 г.

Social networks of immigrant communities and social assesment of integration policies in Bulgaria

Основен обект на изследването бяха икономическите имигранти, пребиваващи легално на територията на страната – граждани на трети страни (не членки на Европейския съюз).

Основни методи на изследване, използвани при осъществяването на научния проект, бяха: кабинетно проучване; контент-анализ; анкетно проучване сред имигранти; персонални дълбочинни интервюта с имигранти; полустандартизирани интервюта с експерти с компетенции в сферата на провежданите интеграционни политики – висши ръководители и служители на държавната администрация и представители на публични организации,  институции и неправителствени организации.

В първия етап на основната цел беше да се изследва състоянието, социалните механизми и тенденциите на имиграционните процеси в страната с акцент върху ролята на имигрантските социални мрежи и социален капитал – използването им като ресурс в интеграционния процес,  социално-икономическия им статус и ефекти върху интеграцията. Тази цел беше реализирана чрез изпълнението на няколко задачи:

  • Разработване на теоретичен модел и инструментариум за изследване на социалните мрежи и социалния капитал на имигрантите в България;
  • Провеждане на емпирично социологическо изследване “Социални мрежи и социален капитал на имигрантите в България “;
  • Анализ на формите на имигрантския социален капитал и на доверието като източник на социален капитал;
  • Определяне на ролята на семействата в миграционния процес и „миграционните стратегии и биография“.

Във втория етап на научния проект водеща цел беше извършването на социална оценка на политиките за интеграция на имигранти в България като се тематизира тяхното наличие, адекватност, ефективност на реализацията им, приемливост и обществено въздействие. Специално внимание беше отделено на политиките за трудова, образователна и социо-културна интеграция.  За постигането на целта бяха осъществени следните задачи:

  1. Събиране и анализ на вторична информация в областта на политиките за интеграция на имигранти в ЕС и България (регламенти и директиви на ЕС; национални законови и подзаконови нормативни актове; стратегии, програми и планове за действие; публикации и проведени изследвания).
  2. Разработване на теоретичен модел и социологически инструментариум за социална оценка на политиките за интеграция на имигрантите в България.
  3. Провеждане на емпирично изследване за оценка на политиките за трудова, образователна и социо-културна интеграция на имигрантите в България, ефективността на реализацията на тези политики, тяхното въздействие върху степента на интеграция на имигрантите.
  4. Анализ на икономическата, социалната и политическата приемливост на интеграционните политики и съответствието им с нуждите на целевата група.

Презентация на проекта, представена пред Годишна научна сесия на УНСС, 01,12.2016 г.:

 

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f

 

European Social Survey: application in high education

Experience and results from UNWE. Presentation made for interational  conference in Sofia ”BULGARIAN PARTICIPATION IN THE ESS: ACADEMIC AND POLICY BENEFITS AND CHALLENGES” June 20th 2016.

Presented by prof. Krastyo Petkov and Mihaela Misheva, PhD

capture

http://www.slideshare.net/mihaelamisheva1/european-social-survey-application-in-education-at-unweessineducation

Кратък курс по миграционна проблематика в Краков, Полша

В рамките на програмата Еразъм+ от 27.05 до 04.06. 2016 г. имах удоволствието да проведа кратък цикъл от лекции по миграционна проблематика в Института по социология на Ягелонския Университет в Краков.

13312828_10209125718478581_4430528735184026509_n
гл. ас. д-р Михаела Мишева по време на лекциите.

Темата “Икономическа социология на имиграцията” предизвика интерес и сред докторанти от Института по социология, които участваха в семинарните занятия.

13343006_10209125718678586_165571669086411461_n
Със студенти и докторанти от Института по социология на Ягелонския Университет.

Презентация на тематичния фокус на лекциите  е публикувана тук:

Capture

По време на престоя ми в Ягелонския Университет, бяха осъществени срещи с директора на Института по социология и преподаватели. Подписано бе споразумение за сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели по социология по програмата Еразъм. Ежегодно двама студенти, преподаватели и администрация ще могат да посетят Института по социология в Краков, с финансиране от Еразъм.

13339524_1136183156423429_7702946105363348138_n
Институтът по социология в Ягелонския Университет е основан през 1930г.

Бях поканена да участвам в международна конференция по миграционни проблеми “”The Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics” организирана от Института по социология, Университета в Осло и Полската академия на науките.

13342871_833561693417272_1567021143574804295_n
Конференция “The Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics” http://bit.ly/1TZIVPr

Една седмица на пълноценно академично изживяване, много нови приятелства и професионални контакти!

За критичното състояние на висшето образование

http://bnt.bg/part-of-show/vissheto-obrazovanie-v-kriza-prepodavatelite-komentirat

 

Писмо до премиера и правителството на преподаватели от висши учебни заведения коментират проф. Правда Спасова от Националната художествена академия, проф. Валентина Драмалиева от УНСС и проф. Стилиян Йотов от СУ “Св. Климент Охридски”  в студиото на “Денят започва с култура“.