Публикации

 • NIEBO UPADŁYCH, Wydawnictwo Academickie DIALOG, Warszawa, 2004 превод от руски на полски на книгата на Юри Поляков „Небо Падших“, 1999 http://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&product_id=250&search=niebo
 • “Два модела за анализ на миграцията”, международна научна конференция, 2006, УНСС
 • „Нови проблеми на имиграционната политика в преходния период“, статия в „Политическите науки в УНСС – с лице към бизнеса“, изд. Сиела, 2011 г., 273-284 с.
 • „Икономическа социология. Труд и индустриални отношения”, помагало, изд. ФУМИ Прес ООД, София, 2010
 • „Социален статус на имигрантите в България”, списание Население, БАН, 2011 , пълен текст – http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=74679ad7-453d-4a92-8300-724a7f011f30&articleId=9d4ac3f5-3f43-4279-95a0-017da9379a42
 • „Междукултурните взаимодействия на примера на чуждестранните студенти в УНСС”, УНСС, сборник, 2011: пълен текст – https://www.researchgate.net/publication/273888289?channel=doi&linkId=550fddee0cf2752610a15992&showFulltext=truе
 • “Българската емиграция: теории, политики, изследвания” – колектив автори: Веселин Минчев, Евгения Маркова, Михаела Мишева, Искра Христова-Балканска, Валентин Гоев, Йордан Калчев, изд.  Икопис, София, 2013
 • “Мрежовият подход за анализ на миграционните процеси”. Научни трудове, УНСС, 2015 г. https://www.researchgate.net/publication/282604791_______
 • “Идентичността като избор и бунт”, в сборник доклади от юбилейна научна конференция, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра “Икономическа социология” /  Отг. ред. Андрей Нончев ; Ред. кол. Мария Стоянова, Михаела Мишева, Георги Петрунов, Катя Михайлова . – София : Издателски комплекс – УНСС, 2016
 • “Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграция”, колектив: доц. д-р. Андрей Нончев, гл. ас. д-р Михаела Мишева и д-р Йоан Христов, ИК – УНСС, 2016
 • “Икономическа култура” в  Икономическа социология / Андрей Нончев и др. ; Рец. Благой Колев, Валентина Миленкова . – София : Издателски комплекс – УНСС, 2017
 • Етническият конфликт в България – 1989 година’. съвременни проекции, списание Социологически проблеми, бр. 3-4, 2017 г. http://www.sp-bg.eu/index.php/bg/2017-3-4/123-abstract
 • Explanations of Economic Rationality Challenged: Contemporary Return Migration to Bulgaria, Author(s): Maria Bakalova, Mihaela Misheva, Economic Studies, vol. 27, issue 2  2018 24 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=695624
 • „Устойчивост на завръщането и ре-емиграция: перспективите на завръщащите се в България“, съавтор М. Бакалова, списание на БАН, бр. 2, 2019 г.  http://www.stil.bas.bg/journBAS/PDFs/SP-BAN-kn-2-2019-PECHAT.pdf
 • „Завръщащите се мигранти“ – монография колектив с доц. А. Нончев, проф. В. Минчев, проф. И. Зарева, доц. В. Бошнаков, доц. М. Бакалова, гл. ас. М. Христова
 • Завръщащите се мигранти : Сегментация и стратификация на икономическата мобилност  : Резултати, изводи, препоръки / Андрей Нончев и др. ; София : Издателски комплекс – УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020
 • Returnees’ Reintegration Back “At Home”: And Sustainability of Return, Maria Bakalova Mihaela Misheva, Antoaneta Getova, conference proceedings , International Scientific Conference “RETURN MIGRATION: EUROPEAN AND BULGARIAN PERSPECTIVES”, UNWE 2020 https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=936058
 • follow

<a title=”Follow me on ResearchGate” href=”https://www.researchgate.net/profile/Mihaela_Misheva?cp=shp”><img src=”https://www.researchgate.net/images/public/profile_share_badge.png” alt=”Follow me on ResearchGate” /></a>