Михаела Михайлова Мишева

Гл.ас. д-р Михаела Михайлова Мишева

Служебен E-mail: mmisheva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Онлайн: сряда от 14:00 ч. - 16:00 ч.

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Бакалова М., Мишева М.
Заглавие: Устойчивост на завръщането и ре-емиграция: перспективите на завръщащите се в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Списание на БАН, изд. на БАН "проф. Марин Дринов", кн. 2, 2019 г.
Страници от-до: 26-32
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. на БАН "проф. Марин Дринов"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 40
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДН 05/6
Наименование: Завръщащите се мигранти: стратификация и сегментация на икономическата мобилност
Ръководител: доц. д-р Андрей Нончев
Колектив: Проф. Веселин Минчев Доц. д-р Венелин Бошнаков Доц. д-р Мария Бакалова Доц. д-р Ирена Зарева-Зафирова, гл. ас. д-р Мариета Христова
Описание: http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/11982/проект-завръщащите-се-мигранти-сегмен%d
Начало (година): 2016
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Bakalova M., Misheva M.
Заглавие: Explanations of Economic Rationality Challenged: Contemporary Return Migration to Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies journal, 2018, issue 2,
Страници от-до: 80-101
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Economic Research Institute BAS
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 20
Забележка:

2017 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДН05/6
Наименование: „Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност“.
Ръководител: доц. д-р Андрей Нончев
Колектив: Проф. Веселин Минчев Доц. д-р Венелин Бошнаков Доц. д-р Мария Бакалова Доц. д-р Ирена Зарева-Зафирова
Описание: Основните цели на изследването са следните: • Разработване на комплексна аналитична рамка и методология за изследване на явлението „завърнали се мигранти“, базирани върху достиженията на модерната социологическа и икономическа мисъл, с фокус върху бъ
Начало (година): 2016
Начало (месец): 12
Край (година): 2019
Край (месец): 3
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: M. Мишева, А. Нончев, Й. Христов
Заглавие: Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграция.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Колективна монография
Страници от-до: от 11 до 52
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 40
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Михаела Мишева
Заглавие: Идентичността като избор и бунт
Наименование на сборник: Икономическа социология 4.0
Страници от-до: под печат
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1/2015
Наименование: Икономическа социология 4.0
Ръководител: доц. д-р Андрей Нончев
Колектив: Доц. д-р Мария Стоянова Катедра „Икономическа социология“ и зам. декан на Общоикономически факултет Гл. ас. д-р Михаела Мишева Научен секретар на катедра „Икономическа социология“ Гл. ас. д-р Георги Петрунов Катедра „Икономическа социология“ А
Описание: ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0"
Начало (година): 2015
Начало (месец): 11
Край (година): 2016
Край (месец): 3
Забележка:

2015 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-10/2013
Наименование: Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграцията им.
Ръководител: доц. д-р Андрей Нончев
Колектив: д-р Йоан Христов
Описание:
Начало (година): 2013
Начало (месец): 6
Край (година): 2016
Край (месец): 3
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Михаела Мишева
Заглавие: Мрежовият подход за анализ на миграционни процеси
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, том 2-3
Страници от-до: 363-395
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 1-10/2013
Наименование: Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграцията им
Ръководител: доц. Андрей Нончев
Колектив: гл. ас. д-р МИХАЕЛА МИШЕВА, докторант Йоан Христов
Описание: 1. Събиране на информация относно миграционната политика на ЕС и България – законодателни , стратегически документи, изследвания и литература. 2. Оценка на ефикасността и ефективността на реализацията на политиката за интеграция на имигранти 3. Анали
Начало (дд.мм.гггг): 10.03.2013
Край (дд.мм.гггг): 10.12.2015
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Защита на дисертация
Вид публикация: Дисертация
Работно наименование: Икономическа имиграция и социална интеграция на имигрантите: българската ситуация в европейски контекст
Период на осъществяване /в години / : 4
Дата: 24.02.2014
Забележка: Защита за придобиване на ОНС "Доктор" на 24.02.2014 г. Резултат от гласуване: да-5, не-0

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Автор/и: Вера Пиримова, Елена Симеонова, Михаела Мишева
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Обучение и работа в мултикултурна среда
Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до: 66-75
Забележка:

2014 Проект / Програма


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 1-10/2013
Наименование: Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграцията им
Ръководител: доц. Андрей Нончев
Колектив: гл. ас. д-р МИХАЕЛА МИШЕВА, докторант Йоан Христов
Описание: Обект на изследването са имигранти от трети страни (не членки на Европейския съюз), пребиваващи под 5 г в България с изключение на сезонни работници, както и служители в държавни институции определящи миграционната политика на България. Изследването
Начало: 10.03.2013
Край: 10.12.2015
Забележка: няма

2013 Проект / Програма


НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ-1-10-2013
Наименование: Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграцията им.
Ръководител: доц. д-р Андрей Нончев
Колектив: гл. ас. Михаела Мишева, Йоан Христов
Описание: Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграцията им.
Дата на подаване: 20.03.2013
Вх. №: НИ-1-10-2013
Забележка:


Година: 2011 - ПубликацияПодготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)


Работно наименование: Имиграцията в България. Българската ситуация в Европейски контекст


Период на осъществяване /в години / : 4


Дата: 15.03.2011
Година: 2011 - Проект / ПрограмаПодготовка на университетски проекти (бр. проекти)


Номер : НИ 1-20


Наименование: Методика и инструментариум за анализ на удовлетвореността на имигрантите от трети държави в процеса на тяхното интегриране в българското общество”


Ръководител: доц.д-р Соня Чипева


Колектив: проф.д-р Веселка Павлова, доц.д-р Соня Чипева, гл.ас. Михаела Мишева и др.


Описание: Изследване и разработване на сревнителен инструментариум за удовлетвореност на имигрантите от интеграционната политика


Дата на подаване: 28.02.2011


Вх. №: НИ 1-20


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД 21.03./03-35-2009


Наименование: Управление на междукултурните различия”


Ръководител: доц. В. Пиримова


Колектив: доц.д-р Вера Пиримова, доц.д-р Блага Благоева, гл.ас. Елена Симеонова и др.


Описание: Изследване на междукултурните взаимодействия на базата на чуждестранните студенти в УНСС и апрабиране на симулационна игра на изграждане на умения за комуникация


Начало: 21.03.2009


Край: 21.03.2011


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД 21.03 – 14/2008


Наименование: • Проект „℮-политически форум” (учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес


Ръководител: доц. Блага Благоева


Колектив: Доц.д-р Блага Благоева, доц.д-р Андрей Нончев, гл.ас. Елена Симеонова и др.


Описание: Разработване на софтуер за симулация на демократичен процес


Начало: 21.03.2008


Край: 21.03.2011


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : ДИД 02/21


Наименование: Българската диаспора в Западна Европа: трансгранична мобилност, национална идентичност и развитие


Ръководител: доц. Веселин Минчев


Колектив: доц.Веселин Минчев, доц.Йордан Калчев и др.


Описание: Сравнително изследване на българската диаспора и емиграционни настроения на българите


Начало: 21.02.2010


Край: 15.04.2012
Година: 2011 - Публикация
Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: гл.ас.Михаела Мишева


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Междукултурните взаимодействия на примера на чуждестранните студенти в УНСС


Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"


Място на публикуване: Сборник Междуинституционална координация и работа в екип


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 12стр.


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: гл.ас.Михаела Мишева


Година на публикуване: 2011


Заглавие: „Социален статус на имигрантите в България


Име на списание/издателство: списание Население


Място на публикуване: БАН


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 11


Забележка: под печатГодина: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в международна програма


Наименование: COST action LiSS


Доказателство за участие /номинация/: substitute


Забележка:Година: 2010 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : 02/2010


Място на провеждане: България, София, УНСС


Организатор: к-ра Икономическа социология, к-ра Човешки ресурси и социална защита и др.


Роля в проявата /доказателства за участие/: член на инициативния съвет


Дата на провеждане: 26.11.2010


Наименование на научния форум: АФОН


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД 21.03/03-35/2009


Наименование: Управление на междукултулните различия


Ръководител: доц.В.Пиримова


Колектив: доц.д-р Блага Благоева, гл.ас. Елена Симеонова, гл.ас. михаела Мишева и др.


Описание: зследване на междукултурните взаимодеяйствия на базата на чуждестранните студенти в УНСС и адаптиране на симулационна игра за изграждане на умения за комуникация


Начало: 21.03.2009


Край: 21.03.2011


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 03/2010


Място на провеждане: УНСС


Организатор: к-ра Политологя и к-ра Икономическа социология


Автор/и: гл.ас. Михаела Мишева


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 10


Дата на провеждане: 14.12.2010


Дата на публикуване: 04.05.2011


Наименование на научния форум: Е-политически форум


Тема: Презентация апробация на проект.


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД 21.03-14/2008


Наименование: Е-политически форум / учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес


Ръководител: доц.д-р Блага Благоева


Колектив: доц.д-р Андрей Нончев, гл.ас. Елена Симеонова и др.


Описание: Разработване на софтуер за симулация на демократичен процес


Начало: 21.03.2008


Край: 21.03.2011


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : ДИД 02/21


Наименование: Българската диаспора в Западна Европа: трансгранична мобилност, национална идентичност и развитие


Ръководител: доц.Веселин Минчев


Колектив: доц.Йордан Калчев и др.


Описание: Сравнително изследване на българската диаспора и емиграционни настроения на ългарите


Начало: 21.02.2010


Край: 15.04.2012


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в международна програма


Наименование: COST action LISS


Доказателство за участие /номинация/: substitute


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 01/2010


Място на провеждане: България, София, УНСС


Организатор: к-ра Политология


Автор/и: гл.ас. Михаела Мишева


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 12


Дата на провеждане: 22.10.2010


Дата на публикуване: 28.03.2011


Наименование на научния форум: Университетското образование по политически науки и отношенията между бизнеса и политиката в България


Тема: Нови проблеми на имиграционната политика в преходния период


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : TK-НИ 1606/2006


Наименование: Имиграция и национална идентичност


Ръководител: проф. Кръстьо Петков


Колектив: проф. Кръстьо Петков, доц. Андрей Нончев, гл. ас. Милен Балтов и др.


Описание: Анализ на състоянието на имиграцията в България, изследване на имиграционните процеси в България


Начало: 30.03.2006


Край: 30.03.2011