Explanations of economic rationality challenged: contemporary return migration to Bulgaria

Maria Bakalova, UNWE

Mihaela Misheva, UNWE

The article addresses one of the most intriguing questions in current migration researches: what drives return migration? It seeks at a micro level to find out what motivates the return in terms of the individual perceptions and reflexions of migrants returning to Bulgaria. The initial hypothesis is that non-economic factors have been the leading ones that have prompted the Bulgarian citizens to return to their homeland over the last decade. The underlying assumption is that the return to Bulgaria is not a failure of individual migration, but should be regarded in terms of the concept of emotional reflexivity and can be examined within the theoretical paradigm of transnationalism. The hypothesis is tested by qualitative and quantitative data from a 2017 national survey and 100 in-depth interviews with Bulgarian returnees. The text is organized in several parts. Following the introduction, in the second part methodological aspects of the two surveys are presented. Next part presents different theoretical paradigms of return migration and distinguishes between economic and non-economic factors of return, and between rationality and emotionality of the motivation. The concept of emotional reflexivity is introduced as an explanatory frame for non-economic emotional motivation for return. In the third part is the analysis of the qualitative sociological data on the returnees’ motivation, illustrated by quotations from the in-depth interviews. A comparison is made between qualitative and quantitative data on the motivation and reasons for return. The analysis confirms the initial hypothesis. We conclude that the „return“ of Bulgarian migrants to Bulgaria cannot be comprehended without taking into account the factors related to life cycle and the relationship with home and family, as well as motives related to migrants’ emotional reflexivity. The prevailing non-economic emotional and reflective motives for return to Bulgaria carry important implications and opportunities with regard to the development of effective policies and initiatives to encourage and support return.

JEL: A14, F22, J61

ikon izsl korica Full text available here.

Social networks of immigrant communities and social assesment of integration policies in Bulgaria

Колективна монография с резултати от проект реализиран през 2013-2015 г. с ръководител доц. д-р. Андрей Нончев и екип гл. ас. д-р Михаела Мишева и д-р Йоан Христов.

В разработката са представени основни резултати от проект реализиран в УНСС през 2013-2015 г.

Social networks of immigrant communities and social assesment of integration policies in Bulgaria

Основен обект на изследването бяха икономическите имигранти, пребиваващи легално на територията на страната – граждани на трети страни (не членки на Европейския съюз).

Основни методи на изследване, използвани при осъществяването на научния проект, бяха: кабинетно проучване; контент-анализ; анкетно проучване сред имигранти; персонални дълбочинни интервюта с имигранти; полустандартизирани интервюта с експерти с компетенции в сферата на провежданите интеграционни политики – висши ръководители и служители на държавната администрация и представители на публични организации,  институции и неправителствени организации.

В първия етап на основната цел беше да се изследва състоянието, социалните механизми и тенденциите на имиграционните процеси в страната с акцент върху ролята на имигрантските социални мрежи и социален капитал – използването им като ресурс в интеграционния процес,  социално-икономическия им статус и ефекти върху интеграцията. Тази цел беше реализирана чрез изпълнението на няколко задачи:

  • Разработване на теоретичен модел и инструментариум за изследване на социалните мрежи и социалния капитал на имигрантите в България;
  • Провеждане на емпирично социологическо изследване “Социални мрежи и социален капитал на имигрантите в България “;
  • Анализ на формите на имигрантския социален капитал и на доверието като източник на социален капитал;
  • Определяне на ролята на семействата в миграционния процес и „миграционните стратегии и биография“.

Във втория етап на научния проект водеща цел беше извършването на социална оценка на политиките за интеграция на имигранти в България като се тематизира тяхното наличие, адекватност, ефективност на реализацията им, приемливост и обществено въздействие. Специално внимание беше отделено на политиките за трудова, образователна и социо-културна интеграция.  За постигането на целта бяха осъществени следните задачи:

  1. Събиране и анализ на вторична информация в областта на политиките за интеграция на имигранти в ЕС и България (регламенти и директиви на ЕС; национални законови и подзаконови нормативни актове; стратегии, програми и планове за действие; публикации и проведени изследвания).
  2. Разработване на теоретичен модел и социологически инструментариум за социална оценка на политиките за интеграция на имигрантите в България.
  3. Провеждане на емпирично изследване за оценка на политиките за трудова, образователна и социо-културна интеграция на имигрантите в България, ефективността на реализацията на тези политики, тяхното въздействие върху степента на интеграция на имигрантите.
  4. Анализ на икономическата, социалната и политическата приемливост на интеграционните политики и съответствието им с нуждите на целевата група.

Презентация на проекта, представена пред Годишна научна сесия на УНСС, 01,12.2016 г.:

 

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f

 

Кратък курс по миграционна проблематика в Краков, Полша

В рамките на програмата Еразъм+ от 27.05 до 04.06. 2016 г. имах удоволствието да проведа кратък цикъл от лекции по миграционна проблематика в Института по социология на Ягелонския Университет в Краков.

13312828_10209125718478581_4430528735184026509_n
гл. ас. д-р Михаела Мишева по време на лекциите.

Темата “Икономическа социология на имиграцията” предизвика интерес и сред докторанти от Института по социология, които участваха в семинарните занятия.

13343006_10209125718678586_165571669086411461_n
Със студенти и докторанти от Института по социология на Ягелонския Университет.

Презентация на тематичния фокус на лекциите  е публикувана тук:

Capture

По време на престоя ми в Ягелонския Университет, бяха осъществени срещи с директора на Института по социология и преподаватели. Подписано бе споразумение за сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели по социология по програмата Еразъм. Ежегодно двама студенти, преподаватели и администрация ще могат да посетят Института по социология в Краков, с финансиране от Еразъм.

13339524_1136183156423429_7702946105363348138_n
Институтът по социология в Ягелонския Университет е основан през 1930г.

Бях поканена да участвам в международна конференция по миграционни проблеми “”The Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics” организирана от Института по социология, Университета в Осло и Полската академия на науките.

13342871_833561693417272_1567021143574804295_n
Конференция “The Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics” http://bit.ly/1TZIVPr

Една седмица на пълноценно академично изживяване, много нови приятелства и професионални контакти!

Българската емиграция: теории, политики, емпирични изследвания

Автори: Веселин Минчев, Евгения Маркова, Михаела Мишева, Искра Христова-Балканска, Валентин Гоев, Йордан Калчев

Монографията представя по-голямата част от резултатите по проект “Българската диаспора в Западна Европа: трансгранична мобилност, национална идентичност и развитие”. Първата част е фокусирана върху необходимостта от пренасочване на аналитичния фокус от мястото на предвижване и произход към самото предвижване и взаимодействия, поддържащи трансгранична битност.

459096621

От друга страна, обръща се внимание, че миграционните политики твърде често пренебрегват обстоятелството, че транснационалните общности се състоят от тези, които мигрират и от тези, които остават.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

     
І. Теории за международната миграцияЕвгения Маркова, London Metropolitan University 5
1.1. Въведение 5
1.2. Tеоретизиране на “защо” в миграцията 6
1.3.

Пазарни теории и миграция

8
1.4. Нова икономическа теория за миграцията. Теория на мрежите. 10
1.5. Теория за дуалистичния пазар на труда 12
1.6. Теория за световните системи 12
1.7. Последиците от миграцията 13
1.8. Транснационални  теории 14
1.9. Теорията за преход на статута 18
1.10. Заключение 19
ІІ. Миграционни политики 25
2.1. Миграционни политики на Европейския съюзЕвгения Маркова, London Metropolitan University 25
2.1.1. Обща рамка 25
2.1.2. Правна основа на политиката на ЕО по отношение на имиграция и убежище 28
2.1.3. Създаване на единна граница и трансфер на информационни данни между държавите – членки 35
2.1.4. Заключение 39
2.2. Миграционни политики в БългарияМихаела Мишева, Университет за национално и световно стопанство 44
2.2.1 Въведение 44
2.2.2 Законодателна рамка на българската миграционна политика 47
2.2.3 Образователна политика на българската държава спрямо българите в чужбинаИрена Зарева, Институт за икономически изследвания 57
2.2.3.1. Нормативна уредба 57
2.2.3.2. Институционална уредба 62
2.2.3.3. Насоки на подпомагане на образованието на българите зад граница от страна на българската държава 66
2.2.4 Стратификационна картина на имиграцията в БългарияМихаела Мишева, Университет за национално и световно стопанство 72
2.2.4.1. Информация за имиграцията в България по официални данни на Агенция за заетостта (АЗ) 73
2.2.4.2. Емпирична информация от социологически изследвания на имиграцията в България 74
2.3. Миграционни политики в ИспанияМихаела Мишева, Университет за национално и световно стопанство 85
2.3.1 Историческа перспектива 85
2.3.2 Законодателна рамка на миграционната политика в Испания 87
2.3.3 Планът „Греко” 89
2.3.4 Стратификационна картина на имиграцията в Испания 90
2.3.5 Квотната система за достъп до пазара на труда 92
ІІІ. Социално-икономическо развитие на ЕС-27 и на БългарияИскра Христова-Балканска, Институт за икономически изследвания 96
3.1. Въведение. 96
3.2. Макроикономическа динамика в ЕС – 27 и в България 98
3.3. Пазар на труда – заетост и безработица 107
3.4. Доходи 114
3.5. Неравенството в доходите в страните-членки на ЕС 116
3.6. Демографска структура 119
     
ІV Миграционен потенциал от БългарияВенелин Бошнаков, УНСС; Валентин Гоев, УНСС; Веселин Минчев 127
   
V. ПОТЕНЦИАЛНИ ЕМИГРАНТИДЕМОГРАФСКИ, СОЦИАЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛЙордан Калчев, ЮЗУ, Благоевград 128
5.1. Основни групи потенциални емигранти 128
5.2. Демографски, социален и икономически профил на потенциалните мигранти 131
5.2.1. Полово-възрастова структура на потенциалните емигранти 131
5.2.2. Образователна структура на потенциалните емигранти 133
5.2.3. Етническа структура и вероизповедание на потенциалните емигранти 135
5.2.4. Структура на потенциалните емигранти по местоживеене 137
5.2.5. Социално-икономически и материален статус на потенциалните емигранти 138
5.3. Заключение 144
     
VІ. Завърнали се емигранти и брой лица, пребиваващи в момента зад граница – оценкиВенелин Бошнаков, УНСС; Веселин Минчев 150