Social networks of immigrant communities and social assesment of integration policies in Bulgaria

Колективна монография с резултати от проект реализиран през 2013-2015 г. с ръководител доц. д-р. Андрей Нончев и екип гл. ас. д-р Михаела Мишева и д-р Йоан Христов.

В разработката са представени основни резултати от проект реализиран в УНСС през 2013-2015 г.

Social networks of immigrant communities and social assesment of integration policies in Bulgaria

Основен обект на изследването бяха икономическите имигранти, пребиваващи легално на територията на страната – граждани на трети страни (не членки на Европейския съюз).

Основни методи на изследване, използвани при осъществяването на научния проект, бяха: кабинетно проучване; контент-анализ; анкетно проучване сред имигранти; персонални дълбочинни интервюта с имигранти; полустандартизирани интервюта с експерти с компетенции в сферата на провежданите интеграционни политики – висши ръководители и служители на държавната администрация и представители на публични организации,  институции и неправителствени организации.

В първия етап на основната цел беше да се изследва състоянието, социалните механизми и тенденциите на имиграционните процеси в страната с акцент върху ролята на имигрантските социални мрежи и социален капитал – използването им като ресурс в интеграционния процес,  социално-икономическия им статус и ефекти върху интеграцията. Тази цел беше реализирана чрез изпълнението на няколко задачи:

  • Разработване на теоретичен модел и инструментариум за изследване на социалните мрежи и социалния капитал на имигрантите в България;
  • Провеждане на емпирично социологическо изследване “Социални мрежи и социален капитал на имигрантите в България “;
  • Анализ на формите на имигрантския социален капитал и на доверието като източник на социален капитал;
  • Определяне на ролята на семействата в миграционния процес и „миграционните стратегии и биография“.

Във втория етап на научния проект водеща цел беше извършването на социална оценка на политиките за интеграция на имигранти в България като се тематизира тяхното наличие, адекватност, ефективност на реализацията им, приемливост и обществено въздействие. Специално внимание беше отделено на политиките за трудова, образователна и социо-културна интеграция.  За постигането на целта бяха осъществени следните задачи:

  1. Събиране и анализ на вторична информация в областта на политиките за интеграция на имигранти в ЕС и България (регламенти и директиви на ЕС; национални законови и подзаконови нормативни актове; стратегии, програми и планове за действие; публикации и проведени изследвания).
  2. Разработване на теоретичен модел и социологически инструментариум за социална оценка на политиките за интеграция на имигрантите в България.
  3. Провеждане на емпирично изследване за оценка на политиките за трудова, образователна и социо-културна интеграция на имигрантите в България, ефективността на реализацията на тези политики, тяхното въздействие върху степента на интеграция на имигрантите.
  4. Анализ на икономическата, социалната и политическата приемливост на интеграционните политики и съответствието им с нуждите на целевата група.

Презентация на проекта, представена пред Годишна научна сесия на УНСС, 01,12.2016 г.:

 

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f