Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Научен секретар
Катедра "Национална и регионална сигурност"

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: База данни на Scopus и Web of Science

2018 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Подготовка за стратегия и методика необходима за Министерство на вътрешните работи
Отговорна институция: Министерство на вътрешните работи
Доказателство: Споразумение и кореспонденция между УНСС и МВР
Забележка: Предварително одобрение

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: От идеята за създаване на Европейски съюз през призмата на тероризма, мигрантите, трафика на хора, каналджийдтвото и корупцията до Брекзит
Автор/и: д-р Милка Йосифова
Доказателство: Решение на КС
Забележка: Издадена

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Европейска политика за защита подателите на сигнали за нередности, измами и корупция и Българската действителност
Автор/и: д-р Милка Йосифова
Доказателство: Решение на КС
Забележка: Под печат

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Перспективи за развитие на инженерингова компания от Българската отбранителна и технологична база (БОТИБ)
Автор/и: д-р Красимир Пингелов
Доказателство: Решение на КС
Забележка: Защитил

2018 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : KA203-8B75A52D
Наименование: Disaster Risk Reduction: Innovative sustainable solutions through interactive education
Ръководител: Prof. Dimitar Dimitrov PhD
Колектив: University of National and World Economy - Sofia (UNWE), TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF PELOPONNESE, Greece and Research and Analyses, United Kingdom
Описание: Creating a new Master Course
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 03
Вх. №: Submission ID 1562836
Забележка: Education and Training

2018 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД 24/2019
Наименование: Стратегически възможности за развитие на ВЕИ до 2030 г.
Ръководител: доц. д-р Нончо Димитров
Колектив: Членове на к-ра "Национална и регионална сигурност"
Описание: Оценяване и развитие на организациите в сектора на ВЕИ
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 03
Вх. №: 24/2019
Забележка: Подаден

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : impact@pmi.com
Наименование: CONTRABAND & COUNTERFEIT RISK IDENTIFICATION
Ръководител: Prof. Dimitar Dimitrov PhD
Колектив: University of National and World Economy - Sofia (UNWE)
Описание: The project aims to determine the modus operandi and the present gaps and deficiencies in the existing EU and National legal frameworks concerning the Illegal cigarettes trade and related crimes along the Balkan trafficking route from Turkey to the W
Начало (година): 2017
Начало (месец): 07
Край (година): 2019
Край (месец): 07
Забележка: Education & Awareness

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-1-19/2015
Наименование: Управлението на промените като инструмент за повишаване на кризисната устойчивост на организациите в сектора на информационните и комуникационните технологии.
Ръководител: доц. д-р Марияна Кузманова
Колектив: Членове на к-ра "Управление", КНРС и к-ра "Статистика
Описание: Създаване на инструмент за повишаване на кризисната устойчивост на организациите в сектора на информационните и комуникационните технологии.
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2018
Край (месец): 04
Забележка: Финален етап

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Нончо Иванов Димитров
Заглавие: Антикризисен мениджмънт
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): България, София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Общ брой страници: 420
Страници от-до: 1-420
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 26
Забележка: Издадена

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: доц. д-р Нончо Иванов Димитров
Заглавие: Energy Dependence of the Solar Business of the European Union and Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Marketing and Branding Research, (ISSN 2476-3160)
Страници от-до: 184-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): NCMIstanbul
Място на публикуване (град, държава): Dubai, UAE
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Издадена

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: доц. д-р Нончо Иванов Димитров
Заглавие: Renewable Energy and Solar Business in the European Union
Издание (наименование,том/кн./бр.№): European Journal of Social Sciences Education and Research ISSN 2411-9563 (Print), ISSN 2312-8429 (Online)
Страници от-до: 99-104
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): European Journal of Social Sciences Education and Research ISSN 2411-9563 (Print), ISSN 2312-8429 (Online)
Място на публикуване (град, държава): Goethe-Institut, Мюнхен, Германия
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Издадена

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Нончо Иванов Димитров
Заглавие: New Threat of ZIKA Virus to Human Reproduction Syste
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Balkan Ecology, Vol.21, No 1, ISSN: 1311-0527
Страници от-до: 5-14
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Journal of Balkan Ecology
Място на публикуване (град, държава): България, София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Издадена

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Нончо Иванов Димитров
Заглавие: Importance of Solar Business in the European Union and Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives
Страници от-до: 541-548
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Издадена

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Нончо Иванов Димитров
Заглавие: New Business Tendencies
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal International Review, ISSN 2217-9739, Electronic: ISSN 2560-3353
Страници от-до: 83-89
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Journal International Review
Място на публикуване (град, държава): Белград, Сърбия
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Издадена

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Нончо Иванов Димитров
Заглавие: Методи за повишаване и оценяване на енергийната сигурност и икономическия растеж в България
Наименование на сборник: Предизвикателства пред индустриалния растеж в България, Юбилейна научно-приложна конференция по случай 70 годишен юбилей на катедра „Индустриален бизнес”
Страници от-до: 71-80
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Издадена

2018 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 2
Забележка: Конференции свързани с международен проект на КНРС

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.02.2019
Място на провеждане: Катедра "Национална и регионална сигурност"
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на Инфраструктурата
Катедра: КНРС
Доказателство: Решение на КС
Брой: 1
Забележка: Зачислен

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Общинска система за сигурност
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: КНРС
Автор/и: Валентин Маламов, Нончо Димитров
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 12
Тема: Общинска сигурност - Предизвикателство на времето
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: 13.12.2016г., Голяма конферентна зала, Тема: "Общинска сигурност-Предизвикателство на времето"

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 01.02.2017
Място на провеждане: София, УНСС
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на Инфраструктурата
Катедра: КНРС
Доказателство: Заповеди за зачисляване
Брой: 6
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Нончо Иванов Димитров
Заглавие: Соларният бизнес в България
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Стопанство, УНСС, София
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 203
Страници от-до: 1-203
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 12
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-1-19/2015
Наименование: Управлението на промените като инструмент за повишаване на кризисната устойчивост на организациите в сектора на информационните и комуникационните технологии.
Ръководител: доц. д-р Марияна Кузманова
Колектив: УНСС - София
Описание: Създаване на инструмент за повишаване на кризисната устойчивост на организациите в сектора на информационните и комуникационните технологии.
Начало (година): 2015
Начало (месец): 12
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : impact@pmi.com
Наименование: CONTRABAND & COUNTERFEIT RISK IDENTIFICATION
Ръководител: Prof. Dimitar Dimitrov PhD
Колектив: University of National and World Economy - Sofia (UNWE)
Описание: BUSINESS PROCESS ANALYSIS AND SPATIAL ASPECT
Година на подаване: 2016
Месец на подаване: 12
Вх. №: impact@pmi.com
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Необходими за изготвяне на магистърски програми.

2016 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Изготвяне на стратегия и методика за Общинска система за сигурност
Отговорна институция: КНРС
Доказателство: Конференция и информационни дни
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Подготовка за издаване на учебно помагало "Маркетинг и търговия с военна и специализирана продукция"

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Подготовка за издаване на учебник "Стратегически мениджмънт"

2015 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: международен семинар на тема “Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност”

2015 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

2015 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Годишна студентска научна сесия на тема: „Предизвикателства и проблеми на външните инвеститори в българската икономика“

2015 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Юбилейна конференция на КНРС

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: нончо иванов димитров
Заглавие: Соларният бизнес в България
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 203
Страници от-до: 01 - 203
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 10
Забележка: под печат

2015 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: нончо иванов димитров
Заглавие: СЪВРЕМЕНЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА: АПРОБИРАНЕ НА МОДЕЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ И СИГУРНОСТТА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ” – ЕТАП 3
Издание (наименование,том/кн./бр.№): СЪВРЕМЕНЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА: АПРОБИРАНЕ НА МОДЕЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ И СИГУРНОСТТА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ” – ЕТАП 3
Страници от-до: под печат
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 10
Забележка: под печат

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: нончо иванов димитров
Заглавие: Security and cooperaton in the field of energy between east and west – PART 1
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 9
Страници от-до: 67-76
Процент участие в съавторство: 10
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 1
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG051PO001 –3.3.07-0002
Наименование: СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ
Ръководител: проф. д-р Огнян Симеонов
Колектив: проф. д-р Огнян Симеонов, доц. д-р Росен Кирилов, гл. ас. д-р Нончо Димитров и др.
Описание: Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд
Начало (година): 2012
Начало (месец): 01
Край (година): 2015
Край (месец): 05
Забележка: Удължен до 2015г.

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG051PO00 –3.1.07-0023
Наименование: Актуализиране на образователни програми за бакалавър и др. професионални направления в областта на компютърното и софтуерното инженерство
Ръководител: проф. д-р Огнян Наков
Колектив: ТУ София
Описание: Актуализиране на образователни програми
Начало (година): 2013
Начало (месец): 02
Край (година): 2015
Край (месец): 02
Забележка: Удълвен до 2015г.

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИ-1-9-2013
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Колектив: Катедра "Национална и регионална сигурност"
Описание: Извеждане на съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Начало (година): 2013
Начало (месец): 02
Край (година): 2016
Край (месец): 02
Забележка: Подготовка на 3 етап

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на материали за издаване на учебник - Маркетинг и търговия с военна и специализирана продукция

2015 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Стратегия за План за действие при временна закрила
Отговорна институция: Министерски съвет на Република България
Доказателство: Материали
Забележка: Работен вариант

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на материали за издаване на учебник

2014 Друго

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Юбилейна конференция на КНРС
Брой: 1

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на материали за издаване на учебник

2014 Друго

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: гл. ас. д-р Нончо Димитров
Година на публикуване: 2015
Заглавие: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Име на списание/издателство: Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 126-133
Забележка: Публикация

2014 Друго

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : № НИ-1-9-2013
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Колектив: доц. д-р Цветан Цветков, гл. ас. д-р Нончо Димитров и др.
Описание: Проектът е финансиран от фонд „НИД“ на УНСС
Начало: 20.02.2013
Край: 20.02.2016
Забележка: Отчетен 2-ри етап

2014 Друго

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : BG051PO00 –3.1.07-0023
Наименование: Актуализиране на образователни програми за бакалавър и др. професионални направления в областта на компютърното и софтуерното инженерство
Ръководител: проф. д-р Огнян Наков
Колектив: проф. д-р Огнян Наков, гл. ас. д-р Нончо Димитров и др.
Описание: Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд
Начало: 19.02.2013
Край: 03.12.2014
Забележка: Приключил

2014 Друго

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : BG051PO001 –3.3.07-0002
Наименование: СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ
Ръководител: проф. д-р Огнян Симеонов
Колектив: проф. д-р Огнян Симеонов, доц. д-р Росен Кирилов, гл. ас. д-р Нончо Димитров и др.
Описание: Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд
Начало: 18.01.2012
Край: 31.10.2014
Забележка: Удължен за 2015г.

2014 Друго

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Работно наименование: Мениджмънт на енергийния бизнес
Период на осъществяване /в години / : 1
Дата: 17.03.2015
Забележка: Предстои издаване

2014 Друго

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Работно наименование: Фотоволтаичния бизнес в България
Период на осъществяване /в години / : 1
Дата: 24.03.2015
Забележка: Под печат

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 2
Наименование: BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: екит от Университета за национално и световно стопанство
Описание: сключване на студентски договори по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ на Университета за национално и световно стопанство
Начало: 29.06.2013
Край: 29.06.2016
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 1
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Колектив: от катедра "Национална и регионална сигурност"
Описание: колективен изследователски проект финансиран от фонд НИД на УНСС
Начало: 22.04.2013
Край: 10.12.2015
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 6
Наименование: BG051P001-3.1.07-0023 "Актуализиране на образователни програми за бакалавър и други професионални направления в областта на компютърното и софтуерното инженерство"
Ръководител: Технически Университет - София чрез Факултет по Компютърни Системи и Управление
Колектив: Факултет по Компютърни Системи и Управление
Описание: Актуализиране на образователни програми за бакалавър и други професионални направления в областта на компютърното и софтуерното инженерство
Начало: 12.06.2013
Край: 12.12.2013
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Събиране и обработване на информация в областта на енергийната сигурност, възобновяеми източници и зелена енергия

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Събиране и обработване на информация в областта на корпоративната сигурност

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Нончо Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Практически мерки за борба с трафика на хора
Име на списание/издателство: Трафик на хора. Социално-икономически аспекти.
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 116-130
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Нончо Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Секторен анализ на въздействието и методи за изследване в страните от ЕС
Име на списание/издателство: Икономически аспекти на тероризма ЕТАП 2
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 59-67
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Нончо Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Икономически и организационни аспекти на защитата на критичната енергийна инфраструктура
Име на списание/издателство: факултетно списание "Ифраструктура и комуникации"
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 25-45
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: Смолян
Организатор: ВСУ "Черноризец Храбър", филиал Смолян
Автор/и: гл.ас. д-р Нончо Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 60-70
Дата на провеждане: 01.06.2012
Дата на публикуване: 01.04.2013
Наименование на научния форум: Икономиката на Родопите - регионални проблеми и перспективи
Тема: ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРД СОЛАРАНАТА ЕНЕРГИЯ И БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В РОДОПСКИЯ КРАЙ
Забележка: Сборникът с докладите от конференцията трябва да бъде публикуван през април 2013 г.

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Забележка: Проучване на информационни източници, свързани с изследователската работа по проект "Социално-икономически аспекти на трафика на хора"

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Забележка: Проучване на информационни източници, свързани с изследователската работа по проект "Икономически аспекти на тероризма"

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03 – 23/2009
Наименование: Трафик на хора. Соцоално-икономически аспекти
Ръководител: проф. д-р Стефан Христов
Колектив: колектив от преподаватели и студенти
Описание: борба с трафика на хора
Начало: 21.03.2009
Край: 21.03.2012
Забележка: постигнатите резултати са отчетени на международно равнище

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : N НИД 21.03 – 51/2009
Наименование: Икономически аспекти на тероризма
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: колектив от преподаватели и студенти
Описание: икономически аспекти на тероризма
Начало: 21.03.2009
Край: 21.03.2012
Забележка: постигнати високи резултати в областта

2012 Друго

НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2012/2013
Наименование: ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, КОНКУРЕНТНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ: АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФОРМИРАНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "ЕНЕРГЕТИКА"
Ръководител: доцент, доктор Георгиев Венелин Ангелов
Колектив: доц д-р Минчев Златогор Борисов, ИИКТ към БАН доц д-р Милина Величка Иванова, Военна академия "Г. С. Раковски" доц д-р Димитров Димитър Панайотов, УНСС доц д-р Цветков Цветан Георгиев, УНСС доц д-р Павлов Георги Павлов, УНСС Тагарева Петя Иванова,
Описание: Подготовка на проект за кандидатстване към фонд Научни изследвания.
Дата на подаване: 04.06.2012
Вх. №: FFNNIPO_12_00325
Забележка: Подготовка на проект за кандидатстване към фонд Научни изследвания.

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-51/2009

Наименование: Икономически аспекти на тероризма

Ръководител: доц. д-р Димитър Панайотов Димитров

Колектив: катедра "Национална и регионална сигурност"

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-23/2009

Наименование: Социално-икономически аспекти на трафика на хора

Ръководител: проф. д-р Стефан Иванов Христов

Колектив: катедра "Национална и регионална сигурност"

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас. д-р Нончо Иванов Димитров

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Зелената енергия и вредните емисии на парникови газове - неделима част от енергийната сигурност на България

Име на списание/издателство: Инфраструктура и комуникации

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 71-80

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-12/2008

Наименование: ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЕС И БЪЛГАРИЯ – ИКОНОМИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ

Ръководител: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

Колектив: катедра "Национална и регионална сигурност"

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2008

Край: 31.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас. д-р Нончо Иванов Димитров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Стратегически заплахи за фотоволтаичното производство в България

Име на списание/издателство: Инфраструктура и комуникации

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 74-82

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 01

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност"

Автор/и: гл.ас. д-р Нончо Иванов Димитров

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 241-261

Дата на провеждане: 16.10.2010

Дата на публикуване: 16.11.2010

Наименование на научния форум: Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България - икономически и организационни аспекти

Тема: Критична инфраструктура през призмата на енергийната сигурност

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 02

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност"

Автор/и: гл.ас. д-р Нончо Иванов Димитров

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 288-300

Дата на провеждане: 18.11.2010

Дата на публикуване: 16.11.2010

Наименование на научния форум: Юбилейна конференция "Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността"

Тема: Възобновяемите енергийни източници като стратегически възможности за енергийната сигурност на България

Забележка: