Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Международна икономика и политика"
Научни интереси: европейска интеграция, международен бизнес