Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 9/2009

Наименование: "Международна конкурентоспособност на експортно ориентирани отрасли в България"

Ръководител: Проф. д-р А. Василева

Колектив: Проф. А. Василева, Проф. Б. Боева, доц. И.Стойчев, доц. С. Бонева, гл.ас. А. Дънешка, гл.ас. Ц. Цанов, гл. ас. П. Желев, гл.ас. Д. Моллов, гл.ас. В. Петков

Описание: изследване на международната конкурентоспособност на отделни експортно-ориентирани отрасли в България

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2011

Забележка: колективът е от катедра "МИО и бизнес"

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 1-10/2011

Наименование: Проблеми на съвременното развитие на паричната и бюджетната политика на ЕС и на участието на България в тези политики

Ръководител: доц.д-р Силвия Трифонова

Колектив: доц. д-р Силвия Трифонова, доц.д-р Светла Бонева, гл.ас. Атанас Атанасов, докторант Калоян Паргов

Описание: Основната цел на проекта е да се изследватактуалните проблеми пред съвременното развитие на паричната и бюджетната политики на ЕСи на участието на България в тези политики.

Начало: 01.06.2011

Край: 01.06.2013

Забележка: Колективът се състои от представители на три катедри от 3 различни факултита на УНСС.

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИ 1-15/2011

Наименование: Икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес на ЕС

Ръководител: проф.д.ик.н. Димитър Даджиниколов

Колектив: Проф. Д. Хаджиниколов, доц. С. Бонева, гл. ас. П. Желев

Описание: Изследване на икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес на ЕС

Начало: 01.06.2011

Край: 01.06.2014

Забележка: проектът се изпълнява от екип от катедра "МИО и бизнес"

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на национален проект (бр. проекти)

Номер : ДДВУ 02/47

Наименование: Проблеми на енергийната сигурност на Република България в контекста на членството на страната в ЕС

Ръководител: доц. д-р Светла Бонева

Колектив: доц. д-р С. Бонева, доц. д-р С. Тифонова, доц. д-р В. Тифонова, ас. д-р Д. Стефанов, ас. Н. Дончев

Описание: Изследване на проблемите на енергийната сигурност на Република България в контекста на членството на страната в ЕС

Начало: 20.12.2010

Край: 20.12.2013

Забележка: проектът е интердисциплинарен и се узпълнява от колектив от пет различни факултета от УНСС ("МИП", "ФСФ, "УА", "ОИФ", "БФ")

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Основни аспекти на политиката на сближаване на ЕС

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 01.09.2010

Забележка: монографично изследване

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИ 1-15

Наименование: “Икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес в ЕС”

Ръководител: доц. д-р Димитър Хаджиниколов

Колектив: доц. д-р Димитър Хаджиниколов, гл.ас.д-р Светла Бонева, гл.ас.д-р Паскал Желев

Описание: Изследване на икономическия аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес в ЕС

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НИ 1-15

Забележка: проектът е с продължителност три години

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-24/2008

Наименование: “Сближаване на българската икономика с европейската – разходи и ползи за България”

Ръководител: гл. ас. д-р Светла Бонева

Колектив: гл. ас. д-р Светла Бонева, проектът е индивидуален

Описание: Изследване на актуалните аспекти на политиката на сближаване на ЕС и участието на българия в нея.

Начало: 01.06.2008

Край: 01.12.2010

Забележка: проектът е с продължителност три години

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас.д-р Светла Бонева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Трансграничното сътрудничество между България и Турция - възможност за разширяване на интеграционните процеси в ЕС, сб. д. „Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство”, , 2010,

Име на списание/издателство: изд. „Димант”

Място на публикуване: Бургас

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: с. 74-100

Забележка: статията е без съавторство

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас.д-р Светла Бонева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Александрова М., С.Бонева, Изследване на аутсорсинга на високотехнологични услуги в България (на примера на организации-доставчици), , София,

Име на списание/издателство: „Висшето икономическо образование – изследване, обучение, иновации”

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: с. 268 - 277

Забележка: издание на Международното Висше Бизнес Училище

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас.д-р Светла Бонева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Финансиране на политиката на сближаване на ЕС за периода 2007 г. - 2013 г., т,

Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС, том 2, 2009 г.Университетско издателство „Стопанство”

Място на публикуване: Университетско издателство „Стопанство”- УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: с. 291 – 314

Забележка: