Димитър Панайотов Димитров

Проф. д-р Димитър Панайотов Димитров

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 298; (02) 8195 498
Кабинет: 5028
Консултации: Онлайн консултации: Вторник и сряда от 14:00ч.- 16:00ч.

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Димитър Димитров, Екатерина Богомилова
Заглавие: Съвременни предизвикателства пред образованието и обучението по Ядрена сигурност в света
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ВСУ „Черноризец Храбър“
Страници от-до: 32-42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВСУ „Черноризец Храбър“
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: не

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Димитър Димитров, Георги Пенчев, Екатерина Богомилова
Заглавие: GIS Application for Economic Assessment of Direct Disaster Losses
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Information Technology in Disaster Risk Reduction
Страници от-до: 123-136
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Springer
Място на публикуване (град, държава): Springer
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: не

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-5/2018
Наименование: „Усъвършенстване на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения“
Ръководител: гл.ас.д-р Екатерина Богомилова
Колектив: КНРС
Описание: изследователски
Начало (година): 2018
Начало (месец): 5
Край (година): 2020
Край (месец): 5
Забележка: не

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : N 5700016633
Наименование: Counterfeit&Contraband Risk Identification (Business Process analysis and Spatial Aspect)
Ръководител: Dimitar Dimitrov
Колектив: КНРС
Описание: изследователски
Начало (година): 2017
Начало (месец): 8
Край (година): 2019
Край (месец): 8
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Димитров, Д.,
Заглавие: Master programme education in nuclear security – problems and perspectives
Наименование на сборник: Third International Conference on Human Resource Development for Nuclear Power Programmes: Meeting Challenges to Ensure the Future Nuclear Workforce Capability ,, Book of abstracts, p.
Страници от-до: 13-14
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университет за национално и световно стопанство,
Място на публикуване (град, държава): Gyeongju, Republic of Korea
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Димитров, Д.,
Заглавие: Българската отбранителна индустрия - 5 години по-късно
Наименование на сборник: Предизвикателства пред индустриалния растеж в България : Юбилейна научно-приложна конференция, , isbn 978-619-7009-12-5
Страници от-до: 27-32
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университет за национално и световно стопанство,
Място на публикуване (град, държава): София :
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : Проект № BG05M2OP001-2.009-0012
Наименование: „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения
Ръководител: проф. Станка Тонкова
Колектив: УНСС
Описание: изследователски проект
Начало (година): 2018
Начало (месец): 01
Край (година): 2018
Край (месец): 01
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НП-21/2018
Наименование: Международна научна конференция на тема: "ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: ЕНЕРГИЯ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ENERGY UNION AND SOUTH-EASTERN EUROPE: ENERGY AND NATIONAL SECURITY)“ юни 2018
Ръководител: проф. Димитър Димитров
Колектив: УНСС
Описание: научна проява
Начало (година): 2018
Начало (месец): 06
Край (година): 2018
Край (месец): 06
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-5/2018
Наименование: „Усъвършенстване на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения“
Ръководител: Гл. ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова
Колектив: УНСС
Описание: изследователски проект
Начало (година): 2018
Начало (месец): 04
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 3
Наименование: Седма международна научна конференция за студенти и докторанти април 2018
Ръководител: проф. Димитър Димитров
Колектив: УНСС
Описание: научна проява
Начало (година): 2018
Начало (месец): 04
Край (година): 2018
Край (месец): 04
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 2
Наименование: МВР 2030: Предизвикателства пред политиките за сигурност, Фондация “Общество и сигурност”,СФСМВР, УНСС, София 2017
Ръководител: проф. Димитър Димитров
Колектив: УНСС
Описание: научна проява
Начало (година): 2018
Начало (месец): 12
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 1
Наименование: “Contraband & Counterfeit Risk Identification (Business Process Analysis and Spatial Aspect)”
Ръководител: проф. Димитър Димитров
Колектив: УНСС
Описание: изследователски проект
Начало (година): 2017
Начало (месец): 08
Край (година): 2019
Край (месец): 07
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: IEAE General conference
Място на провеждане: Виена, Австрия
Организатор: МААЕ
Автор/и: Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 09
Тема: Establishing master programme in nuclear security – Bulgarian experience
Забележка: side event

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: INSEN annual meeting
Място на провеждане: Виена, Австрия
Организатор: МААЕ
Автор/и: Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 08
Тема: Establishing master programme in nuclear security – Bulgarian experience
Забележка: няма

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Исламабад, Пакистан
Организатор: МААЕ
Автор/и: Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 20-25
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 02
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 02
Наименование на научния форум: Annual Meeting of the International Network for Nuclear Security Training and Support Centres (NSSC Network)
Тема: Master programme in Nuclear security in Bulgaria
Забележка: няма

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 01.02.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: КНРС
Доказателство: протокол
Брой: 8
Забележка: няма

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : Ref No.: CN-244
Място на провеждане: Виена, Австрия
Организатор: МААЕ
Автор/и: Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 291-296
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 12
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Наименование на научния форум: International Conference on Nuclear Security: Commitments and Actions
Тема: Establishing master programme in nuclear security – Bulgarian experience
Забележка: няма

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ 1-14/2014
Наименование: Проект “ Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии”
Ръководител: проф. Димитър Димитров
Колектив: КНРС
Описание: изследователски проект
Начало (година): 2014
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 3
Забележка: няма

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за доцент по научна специалност Социология (социология на престъпността) професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата в УНСС
Автор/и: Димитър Димитров
Доказателство: протокол
Забележка: няма

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“, научна специалност “Икономика и управление” (корпоративно управление),
Автор/и: Димитър Димитров
Доказателство: протокол
Забележка: няма

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на предприятията от българската отбранителна промишленост
Автор/и: захари Горанов
Доказателство: протокол
Забележка: няма

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за доцент Професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление“ (мениджмънт на отбраната и сигурността, основи на политиката за сигурност) в УНСС.
Автор/и: Димитър Димитров
Доказателство: протокол
Забележка: няма

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: СТРУКТУРЕН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
Автор/и: Кирил Петров Стойчев
Доказателство: протокол
Забележка: няма

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Управление на научните изследвания в областта на националната сигурност и отбраната в публичния сектор в Република България
Автор/и: Николай Павлинов Павлов
Доказателство: протокол
Забележка: няма

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕУЛЕКС В КОСОВО
Автор/и: Даниела Симеонова Караманова
Доказателство: протокол
Забележка: няма

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ТЕМАТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА КОРУПЦИЯТА Вторачаст
Автор/и: Милка Йосифова
Доказателство: протокол
Забележка: няма

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ТЕМАТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА КОРУПЦИЯТА ПЪРВА ЧАСТ”
Автор/и: Милка Йосифова
Доказателство: протокол
Забележка: няма

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Развитие на отбранителната индустрия в България 1990-2013
Автор/и: Светослав Спасов
Доказателство: протокол
Забележка: няма

2016 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Наименование: C&C contraband
Ръководител: проф. Димитър Димитров
Колектив: КНРС
Описание: изследователски проект
Година на подаване: 2016
Месец на подаване: 09
Вх. №: 12
Забележка: няма

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП 9/2015
Място на провеждане: УНСС - София
Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност"
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на организационния комитет
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: Международна научна конференция: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността - настояще и бъдеще“
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС
Организатор: УНСС
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров, гл.ас. д-р Георги Пенчев
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 11-28
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 02
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: Conference on East-West Defence and Security Co-operation
Тема: East-West Co-operation: Measuring the Distance
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Заглавие: Всеобхватен подход към проблема с имигрантите в България – икономически, социални и административни аспекти
Наименование на сборник: Конференция „Бежанската вълна и предизвикателствата пред националната сигурност”
Страници от-до: 45-51
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Институт за стратегии и анализи
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Заглавие: Nuclear security education – Bulgarian experience
Наименование на сборник: CTBT Academic Forum as a part of the Science and Technology Conference 2015 (SnT), Vienna, 21-27 June 2015, Book of Abstarcts, Preparatory Commission for Comprehensive –Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, Vienna, Austria
Страници от-до: 180-181
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Book of Abstarcts, Preparatory Commission for Comprehensive –Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, Vienna, Austria
Място на публикуване (град, държава): Vienna, Austria
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 7
Наименование: Неразпространение на ядреното оръжие
Ръководител: д-р Уйлям Потър
Колектив: международен колектив MIIS-CNS-Monterey
Описание: гост-изследовател
Начало (година): 2015
Начало (месец): 01
Край (година): 2015
Край (месец): 05
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2
Наименование: Развитие на човешките ресурси
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: колектив от катедра "Национална и регионална сигурност"
Описание: семинар
Начало (година): 2015
Начало (месец): 06
Край (година): 2015
Край (месец): 10
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 5
Наименование: БЪЛГАРИЯ СЛЕД МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015. Изводи, рискове и прогнози за победители и победени
Ръководител: Институт за стратегии и анализи
Колектив: Колектив от изследователи
Описание: Изследователски проект
Начало (година): 2015
Начало (месец): 11
Край (година): 2016
Край (месец): 11
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 4
Наименование: Бежанската вълна и предизвикателствата пред националната сигурност. Позицията на държавата и мненията на експертите
Ръководител: Институт за стратегии и анализи
Колектив: Колектив от изследователи
Описание: Изследователски проект
Начало (година): 2015
Начало (месец): 11
Край (година): 2016
Край (месец): 11
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 3
Наименование: Military Expenditure
Ръководител: SIPRI – Стокхолм под ръководството на д-р Samuel Perlo-Freeman
Колектив: Колектив от изследователи
Описание: Изследователски проект
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2015
Край (месец): 11
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 2
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Колектив: колектив от катедра "Национална и регионална сигурност"
Описание: Изследователски проект
Начало (година): 2013
Начало (месец): 03
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 5
Място на провеждане: София
Организатор: ИПИО
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 5-15
Дата на провеждане: 19.09.2014
Дата на публикуване: 28.05.2015
Наименование на научния форум: Четвърта НКМУ Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност
Тема: Обучение и изследвания по ядрена сигурност
Забележка: под печат

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 4
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност"
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 15
Брой страници от-до: 23-29
Дата на провеждане: 04.04.2015
Дата на публикуване: 01.05.2015
Наименование на научния форум: Научна конференция на тема "10 години от приемането на Република България в НАТО"
Тема: Проблеми на научните изследвания в отбраната и сигурността
Забележка: под печат

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 3
Място на провеждане: София, х-л Шератон
Организатор: дирекция „Обществена дипломация“ на НАТО
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 25
Брой страници от-до: 28-38
Дата на провеждане: 19.02.2014
Дата на публикуване: 15.06.2015
Наименование на научния форум: Conference on East-West Defence and Security Co-operation
Тема: East-West Co-operation: Measuring the Distance
Забележка: под печат

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 1
Място на провеждане: Равда
Организатор: катедра "Публична администрация"
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до: 12-16
Дата на провеждане: 19.09.2013
Дата на публикуване: 20.09.2014
Наименование на научния форум: Международна научна конференция - „Глобализъм, регионализъм и сигурност“
Тема: Функции на отбраната
Забележка: конференцията е проведена от 19.09.2013 до 21.09.2013

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Икономическа сигурност, кризи и среда за иновации в сектора за сигурност и отбрана
Име на списание/издателство: Годишник на УНСС
Място на публикуване: Издателски комплекс на УНСС
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до: 87-126
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Статистически измерители, класификация и международни сравнения на престъпността
Име на списание/издателство: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността, Етап 1, Анализ на световния и европейски опит
Място на публикуване: Издателски комплекс на УНСС
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до: 23-29
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 1
Наименование: Проект "Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността"
Ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Колектив: колектив от катедра "Национална и регионална сигурност"
Описание: Изследователски проект
Начало: 01.03.2013
Край: 01.03.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 3
Наименование: Проект “Military Expenditure”
Ръководител: на д-р Samuel Perlo-Freeman
Колектив: УНСС и SIPRI – Стокхолм
Описание: Проект “Military Expenditure”
Начало: 19.05.2014
Край: 19.05.2015
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Наименование: Проект "Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии"
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: колектив от катедра "Национална и регионална сигурност"
Описание: Изследователски проект
Начало: 01.03.2014
Край: 01.03.2016
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Наименование: International Conference on “East-West Defence & Security Co-operation Conference (EWDSC)”
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: колектив от катедра "Национална и регионална сигурност", с партньори Епсилон Армс, Халдейн Системс
Описание: Изследователски проект с международно участие
Начало: 19.02.2014
Край: 21.02.2014
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност"
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до: 10-21
Дата на провеждане: 03.04.2014
Дата на публикуване: 01.05.2015
Наименование на научния форум: Международна конференция "10 години от членствто на България в НАТО"
Тема: Приносът на научните изследвания в отбраната и сигурността за интеграцията на България в НАТО
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: УОБ на УНСС - Равда
Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност" и катедра "Публична администрация"
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-15
Дата на провеждане: 19.09.2013
Дата на публикуване: 21.12.2013
Наименование на научния форум: Глобализъм, регионализъм и сигурност
Тема: Функции на отбраната
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 4
Място на провеждане: София
Организатор: Българска академия на науките
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-17
Дата на провеждане: 24.10.2013
Дата на публикуване: 21.12.2013
Наименование на научния форум: Трета НКМУ - Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност, 2013
Тема: За нов модел на научните изследвания в сигурността и отбраната
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 3
Място на провеждане: София
Организатор: Интер Експо Център - София
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-18
Дата на провеждане: 11.09.2013
Дата на публикуване: 21.12.2013
Наименование на научния форум: Международна конференция "Сигурността в Югоизточна Европа"
Тема: Архитектурен подход в стратегическото управление на отбраната и сигурността
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: УОБ на УНСС - Равда
Организатор: катедра "Индустриален бизнес"
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 144 - 152
Дата на провеждане: 04.10.2013
Дата на публикуване: 05.12.2013
Наименование на научния форум: ХІV Научно-практическа конференция, посветена на 65-годишния юбилей на катедра "Индустриален бизнес" на тема: "Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България"
Тема: Разходи за отбрана и възможности за индустриален растеж
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 7
Наименование: Проект “Military Expenditure”
Ръководител: д-р Samuel Perlo-Freeman
Колектив: проф. д-р Димитър Димитров и колектив
Описание: SIPRI – Стокхолм, 2013
Начало: 22.04.2013
Край: 10.12.2015
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 6
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Колектив: от катедра "Национална и регионална сигурност"
Описание: колективен изследователски проект финансиран от фонд НИД на УНСС
Начало: 22.04.2013
Край: 10.12.2015
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 5
Наименование: Глобализъм, регионализъм и сигурност
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Соня Докова
Колектив: от катедра "Национална и регионална сигурност" и катедра "Публична администрация"
Описание: Научна проява
Начало: 19.09.2013
Край: 21.09.2013
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 05.03.2013
Място на провеждане: УНСС, катедра "Национална и регионална сигурност"
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Национална и регионална сигурност
Доказателство: Председател на изпитна комисия за кандидат докторанти и зачислени 5 докторанта
Забележка:
Брой: 8

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: тема на дисертационен труд “Анализ на риска при проекти за развитие на въоръженията”
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Доказателство: на 10.12.2013 г. защитил докторант Юри Цветанов Ценков
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 4
Място на провеждане: Истанбул, Турция
Организатор: Suleyman Shah University, Istanbul, Turkey
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 247-258
Дата на провеждане: 25.09.2012
Дата на публикуване: 25.09.2012
Наименование на научния форум: First International Balkan Congress
Тема: Smart defense: opportunities for cooperation in Southeast Europe
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 3
Място на провеждане: София - информационен център на НАТО
Организатор: УНСС и НАТО
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 20-30
Дата на провеждане: 08.12.2011
Дата на публикуване: 08.12.2012
Наименование на научния форум: SMART DEFENCE - THE NEW VISION OF COOPERATION, COORDINATION AND COHERENCE IN SEE
Тема: NATO Smart Defence and Opportunities for Bulgaria and SEE
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: София, хотел "Шератон"
Организатор: УНСС и НАТО
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 132-148
Дата на провеждане: 02.04.2012
Дата на публикуване: 15.03.2013
Наименование на научния форум: Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View of Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development
Тема: Mechanisms for Regional Cooperation in the Area of Defence and Security
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност"
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 57-66
Дата на провеждане: 01.12.2011
Дата на публикуване: 01.12.2012
Наименование на научния форум: Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Управление на кризи (Международно коопериране, хуманитарна помощ и реакция при кризи)
Тема: Икономически измерения на реакцията при кризи
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Защита на критичната енергийна инфраструктура
Име на списание/издателство: Сп. Инфраструктура & Комуникации, година 3, 2012, бр.6 (на български и английски език)
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 32
Брой страници от-до: 25-44
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Легализация на проституцията в България – проблемен анализ в контекста на трафика на хора ( Изследване на икономическите аспекти на трафика на хора)
Име на списание/издателство: „Авангард – прима”
Място на публикуване: Трафик на хора: Социално-икономически аспекти
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 26-36
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Приложение на сценарийното планиране в бизнеса, отбраната и сигурността
Име на списание/издателство: Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 288
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Глава 1. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ПОДХОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Име на списание/издателство: Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване: Икономически аспекти на тероризма, Етап 3, Анализ на българската практика и моделиране на връзката тероризъм - икономика
Процент участие в съавторство: 10
Брой страници от-до: 209-216
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Студия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Увод, Заключение
Име на списание/издателство: Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване: Икономически аспекти на тероризма. СЕКТОРЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Процент участие в съавторство: 10
Брой страници от-до: 13-14, 252-259
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Глава 1. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ПОДХОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Име на списание/издателство: Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване: Икономически аспекти на тероризма. СЕКТОРЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Процент участие в съавторство: 15
Брой страници от-до: 15-17
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф. д-р Димитър Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Сценарийното планиране при изследването на икономическите аспекти на тероризма
Име на списание/издателство: Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване: Икономически аспекти на тероризма. СЕКТОРЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Процент участие в съавторство: 10
Брой страници от-до: 226-236
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 6
Наименование: High-level International Conference on “Smart Defense – Pooling and Sharing: Eastern European View of MN and Innovative Approaches for Capabilities Development”, NATO funded
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: УНСС
Описание: High-level International Conference
Начало: 02.02.2012
Край: 02.04.2012
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 5
Наименование: Проект “Military Expenditure”
Ръководител: д-р Samuel Perlo-Freeman
Колектив: SIPRI – Стокхолм
Описание: Данни за разходите за отбрана
Начало: 10.04.2012
Край: 30.11.2012
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-51/2009

Наименование: Икономически аспекти на тероризма

Ръководител: доц. д-р Димитър Панайотов Димитров

Колектив: доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Георги Павлов, гл.ас. д-р Константин Пудин, гл.ас. д-р Георги Пенчев, ас. Юри Ценков, ас. Недко Тагарев, гл.ас. д-р Нончо Димитров, докторант Теодора Гечкова, Антоанета Андонова

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-23/2009

Наименование: Социално-икономически аспекти на трафика на хора

Ръководител: проф. д-р Стефан Иванов Христов

Колектив: доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Георги Павлов, гл.ас. д-р Константин Пудин, гл.ас. д-р Георги Пенчев, ас. Юри Ценков, ас. Недко Тагарев, гл.ас. д-р Нончо Димитров, докторант Теодора Гечкова, Антоанета Андонова

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Предложения за подобряване на процеса на придобиване на въоръжение и техника за българската армия

Име на списание/издателство: сп. Инфраструктура&Комуникации, година 2, брой 3

Място на публикуване: гр. София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 13-17

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Координация и конфликти при екипна работа в областта на националната сигурност

Име на списание/издателство: Междуинституционална координация и работа в екип, УИ "Стопанство"

Място на публикуване: гр. София

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 162-178

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: д

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Сценарийното планиране при изследването на икономическите аспекти на тероризма

Име на списание/издателство: Икономически аспекти на тероризма. Секторен анализ на въздействието и методи за изследване в страните от Европейския съюз, УИ "Стопанство"

Място на публикуване: гр. София

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 226-236

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Глава 1. Обект, предмет, цели и подходи на изследването

Име на списание/издателство: Икономически аспекти на тероризма. Секторен анализ на въздействието и методи за изследване в страните от Европейския съюз, УИ "Стопанство"

Място на публикуване: гр. София

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 15-17

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Увод, Заключение

Име на списание/издателство: Икономически аспекти на тероризма. Секторен анализ на въздействието и методи за изследване в страните от Европейския съюз, УИ "Стопанство"

Място на публикуване: гр. София

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 13-14, 252-259

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Ch 12. Small Arms and Light Weapons Production as Part of a National and Global Defence Industry Dimitar Dimitrov and Peter Hall

Име на списание/издателство: Small Arms, Crime and Conflict. Global Governance and the Threat of Armed Violence, Edited by Owen Greene, Nic Marsh, Published by Routledge

Място на публикуване: London

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 207-228

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 06

Място на провеждане: Академия на МВР

Организатор: Академия на МВР

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 241-244

Дата на провеждане: 10.10.2011

Дата на публикуване: 10.10.2011

Наименование на научния форум: Шеста научна конференция с международно участие "Гражданската безопасност'2011"

Тема: Политика за защита на критичната инфраструктура

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 43

Наименование: Проект "Military Expenditure", SIPRI - Стокхолм

Ръководител: d-r Samuel Perlo-Freeman

Колектив: колектив от изследователи

Описание: Изследователски проект

Начало: 03.02.2011

Край: 20.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 01

Наименование: Проект "Методология за изграждане на уеб-базирана интегрирана информационна система за оценка на рискове от природни бедствия"

Ръководител: доц. д-р Димитър Велев

Колектив: колектив от изследователи

Описание: Изследователски проект

Начало: 10.03.2010

Край: 20.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-12/2008

Наименование: ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЕС И БЪЛГАРИЯ – ИКОНОМИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ

Ръководител: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

Колектив: доц. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Стефан Христов, доц. д-р Георги Павлов, гл.ас. д-р Константин Пудин, гл.ас. д-р Георги Пенчев, ас. Юри Ценков, ас. Недко Тагарев, гл.ас. д-р Нончо Димитров, докторант Теодора Гечкова, Антоанета Андонова

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2008

Край: 31.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 11

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност"

Автор/и: доц. д-р Димитър Панайотов Димитров

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 33-39

Дата на провеждане: 25.02.2010

Дата на публикуване: 24.02.2010

Наименование на научния форум: Кръгла маса "Политика и стратегия на противодействие на трафика на хора"

Тема: Икономически аспекти на трафика на хора

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 12

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност"

Автор/и: доц. д-р Димитър Панайотов Димитров

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 33-49

Дата на провеждане: 27.05.2010

Дата на публикуване: 26.05.2010

Наименование на научния форум: Икономически аспекти на тероризма - Анализ на световния опит и идентификация на добрите практики

Тема: Икономически аспекти на тероризма

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 13

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност"

Автор/и: доц. д-р Димитър Панайотов Димитров

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 79-106

Дата на провеждане: 25.02.2010

Дата на публикуване: 24.02.2010

Наименование на научния форум: Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България - икономически и организационни аспекти

Тема: Политика за защита на критичната инфраструктура на национално, областно и общинско равнище

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 14

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност"

Автор/и: доц. д-р Димитър Панайотов Димитров

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 36-48

Дата на провеждане: 18.11.2010

Дата на публикуване: 16.11.2010

Наименование на научния форум: Юбилейна конференция "Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността"

Тема: Перспективи и развитие на икономическия анализ в отбраната и сигурността

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Глава 1. Обект, предмет, цели и подходи на изследването

Име на списание/издателство: Икономически аспекти на тероризма. Анализ на световния опит и идентификация на добрите практики

Място на публикуване: УИ "Стопанство", София

Процент участие в съавторство: 15

Брой страници от-до: 10-14

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Увод, Заключение

Име на списание/издателство: Икономически аспекти на тероризма. Анализ на световния опит и идентификация на добрите практики

Място на публикуване: УИ "Стопанство", София

Процент участие в съавторство: 15

Брой страници от-до: 7-10, 180-185

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Политика по защита на критичната инфраструктура на национално, областно и общинско равнище

Име на списание/издателство: Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България - Икономически и организационни аспекти

Място на публикуване: УИ "Стопанство", София

Процент участие в съавторство: 20

Брой страници от-до: 106-126

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Икономически аспекти на трафика на хора

Име на списание/издателство: Трафик на хора: Социално-икономически аспекти

Място на публикуване: УИ "Стопанство", София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 33-48

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 03

Място на провеждане: гр. Пловдив

Организатор: Министерство на отбраната

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 61-67

Дата на провеждане: 12.04.2010

Дата на публикуване: 12.04.2010

Наименование на научния форум: Пета Международна конференция "Изследвания и технологии за отбраната и въоръжените сили"

Тема: Opportunities for implementation of PPP in security and defense

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 19

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра "Национална и регионална сигурност"

Автор/и: доц. д-р Димитър Димитров

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 48-60

Дата на провеждане: 18.11.2012

Дата на публикуване: 18.11.2012

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция на тема: "Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността"

Тема: Перспективи за развитие на икономическия анализ в отбраната и сигурността

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 9

Място на провеждане: гр. София

Организатор: УНСС, катедра "Национална и регионална сигурност" и Институт за европейски практики

Роля в проявата /доказателства за участие/: съпредседател

Дата на провеждане: 08.12.2010

Наименование на научния форум: SMART DEFENCE - THE NEW VISION OF COOPERATION, COORDINATION AND COHERENCE IN SEE, Sofia, 8-9 December 2011, NATO PDD funded project

Забележка: