Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : SC 938987.X1
Наименование: Support to EUROMOD for Bulgaria– Year 2020
Ръководител: доц.д-р Венелин Бошнаков
Колектив: д-р Драгомир Драганов ,д-р Десислава Димитрова (НСИ)
Описание: Международен проект с изпълнител: колектив към УНСС, и възложител: Joint Research Centre
Начало (година): 2020
Начало (месец): 02
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НП 08/2018
Наименование: АКТИВНОТО СТАРЕЕНЕ В БЪЛГАРИЯ: ЗДРАВНИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
Ръководител: доц. д-р Екатерина Тошева
Колектив: проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Мариана Мургова, гл.а.с д-р Ралица Пандурска, докт. Анастас Димов
Описание: Целта на изследванията по проекта е да се разкрият основните проблеми на активното стареене в България в здравен, социален и икономически аспект чрез конкретни обобщаващи числови характеристики, както и да се оценят количествено влиянията им върху ра
Начало (година): 2018
Начало (месец): 04
Край (година): 2021
Край (месец): 06
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Ekaterina Markova, EkaterinaTosheva
Заглавие: WHY TO GO FOR EARLY RETIREMENT? DETERMINANTS FOR EARLY EXIT FROM THE LABOUR MARKET: THE EVIDENCE FROM BULGARIA
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Vol. 16 (2020): Balkan Social Science Review
Страници от-до: 299-315
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University “Goce Delcev”- Shtip, R. Macedonia
Място на публикуване (град, държава): Macedonia
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Eugenia Markova, EkaterinaTosheva
Заглавие: Post-Brexit plans of Bulgarian citizens in the UK
Наименование на сборник: International Conference RETURN MIGRATION: EUROPEAN AND BULGARIAN PERSPECTIVES
Страници от-до: 91-104
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Ekaterina Tosheva
Заглавие: PARTICIPATION IN ACTIVITIES – DETERMINANTS AND REFLECTION ON QUALITY OF LIFE AND SATISFACTION IN OLD AGE POPULATION IN BULGARIA
Издание (наименование,том/кн./бр.№): REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 7 – NÚMERO ESPECIAL – OCTUBRE/DICIEMBRE 2020
Страници от-до: 353-367
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Editorial Cuadernos de Sofia
Място на публикуване (град, държава): Chili
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : EUROMODupdate UNWE-UEssex/17.02.2011

Наименование: EUROMOD Country Report Bulgaria: Tax-Benefit System 2007-2010

Ръководител: доц.д-р Венелин Бошнаков

Колектив: гл.ас.д-р Екатерина Тошева (УНСС), Десислава Димитрова (НСИ), Драгомир Драганов (МТСП)

Описание: Международен проект с изпълнител: колектив към УНСС, и възложител: University of Essex (UK), Institute for Social and Economic Research

Начало: 17.02.2011

Край: 17.12.2011

Забележка: Международен проект с изпълнител: колектив към УНСС, и възложител: University of Essex (UK), Institute for Social and Economic Research

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : Секция 1, Доклад 21

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Катедра "Статистика и иконометрия", УНСС

Автор/и: Е.Тошева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 24.11.2011

Дата на публикуване: 24.06.2012

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция 60 години Катедра "Статистика"

Тема: МЕТАДАННИТЕ И МЯСТОТО ИМ ВЪВ ВСЕКИ ЕТАП НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕС

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Гоев, В., Е.Тошева, В.Бошнаков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Foreign direct investments in Bulgaria: main results of foreign investors surveys

Име на списание/издателство: Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Economic Sciences Section, Vol.LVIII

Място на публикуване: Romania

Процент участие в съавторство: 75

Брой страници от-до: pp.387-410

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-30/2009

Наименование: Икономико-статистически анализ на състоянието и динамиката на основни компоненти на околната среда в България

Ръководител: проф. д-р Веселка Павлова

Колектив: доц. д-р Соня Чипева, доц. д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, гл.ас.д-р Екатерина Тошева

Описание: Анализ на динамиката и факторни връзки на основни компоненти на околната среда

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : EUROMODupdate UNWE-ECSWPR/15.02.2010

Наименование: Feasibility Study for Integration of Bulgaria into EUROMOD: The European Tax-Benefit Microsimulation Model

Ръководител: доц.д-р Венелин Бошнаков

Колектив: доц.д-р Венелин Бошнаков, гл.ас.д-р Екатерина Тошева, гл.ас.д-р Мариана Мургова, Десислава Димитрова (НСИ), Драгомир Драганов (МТСП)

Описание: Цел - проучване на възможностите за информационно осигуряване и интегриране на България в EUROMOD: Европейски данъчно-трансферен модел за микросимулационен анализ

Начало: 15.02.2010

Край: 15.12.2010

Забележка: Международен проект с изпълнител: колектив към УНСС, и възложител: The European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna (sub-contractor of ISER at University of Essex, UK)

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : Секция 2, Доклад 5

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Факултет "Приложна информатика и статистика"

Автор/и: Тошева, Е., В. Павлова

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 12

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 12.05.2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Комуникации, информационни технологии и статистика: Актуални проблеми на теорията и практиката"

Тема: Ролята на статистическите показатели за отчитане на проблемите на околната среда при разработването и изпълнението на селскостопанската политика – системата IRENA

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-28/2009

Наименование: Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси

Ръководител: проф. Юлия Дойчинова

Колектив: проф. Юлия Дойчинова, проф. Иван Кънчев, доц Албена Митева, гл.ас Зорница Стоянова, гл.ас.Екатерина Тошева

Описание: подхода Лидер за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси

Начало: 21.03.2009

Край: 21.03.2012

Забележка: