2023 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.02.2023
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Управление и администрация
Катедра: Маркетинг и стратегическо планиране
Доказателство: протокол
Брой: 3
Забележка: не

2023 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Експортна маркетингова стратегия за достъп до пазари и реклама на българското вино
Място на провеждане: София
Организатор: Министерство на земеделието
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заповед на министъра на земеделието РД09-434/11.04.2023
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 05
Забележка:

2023 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: С. Желев, Г. Младенова, Б. Стоименова
Заглавие: Устойчиво поведение на българските домакинства при събиране и изхвърляне на домакинските отпадъци: демографски разрез
Наименование на сборник: Международна конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“
Страници от-до: 89 - 115
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс, УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 33
Забележка:

2023 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Младенова, Галина
Заглавие: Активиране на продажбите на бранда? Или изграждане на дългосрочна стойност?
Наименование на сборник: РЕМАРКЕТИНГ НА РЕАЛНОСТТА
Страници от-до: 117-127
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 9542111347, 9789542111344

2023 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-12/2023/А
Наименование: Индекс на престъпността в България
Ръководител: Галина Пенчева Младенова
Колектив: НИ център по маркетинг и катедра "Наказателноправни науки"
Описание: Проектът е финансиран от целева субсидия на МОН
Начало (година): 2023
Начало (месец): 04
Край (година): 2025
Край (месец): 04
Забележка:

2023 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н35/7
Наименование: „Устойчиво потребление в градска среда – регионални различия“
Ръководител: Мария Кехайова-Стойчева
Колектив: ИУ-Варна, УНСС, СА "Д.А.Ценов" - Свищов
Описание: Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН
Начало (година): 2021
Начало (месец): 06
Край (година): 2023
Край (месец): 10
Забележка:

2023 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : Grant Agreement No.951732-EUROCC-H2020-JTIEuroHPC- 2019-2
Наименование: EuroCC: National Competence Centres in the framework of EuroHPC
Ръководител: проф. д-р Камелия Стефанова
Колектив: БАН, СУ "Св, Климент Охридски", УНСС
Описание: създаване на Национален център за компетенции
Начало (година): 2021
Начало (месец): 01
Край (година): 2022
Край (месец): 10
Забележка:

2023 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-12/2023/А
Наименование: Индекс на престъпността в България
Ръководител: Галина Пенчева Младенова
Колектив: НИ център по маркетинг и катедра "Наказателноправни науки"
Описание: Проектът е финансиран от целева субсидия на МОН
Година на подаване: 2023
Месец на подаване: 03
Вх. №: -
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Simeon Jelev, Galina Mladenova, Borislava Stoimenova
Заглавие: A Behavioral Research Approach to Sustainable Household Consumption in Three Bulgarian Cities
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, Volume 28, Issue 1
Страници от-до: 85 - 110
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 33
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : Grant Agreement No.951732-EUROCC-H2020-JTIEuroHPC- 2019-2
Наименование: EuroCC: National Competence Centres in the framework of EuroHPC
Ръководител: проф. д-р Камелия Стефанова
Колектив: да
Описание: създаване на Национален център за компетенции
Начало (година): 2020
Начало (месец): 01
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : №КП-06-Н35/7
Наименование: „Устойчиво потребление в градска среда“
Ръководител: доц. д-р Мария Кехайова - Стойчева
Колектив: да
Описание: индекс на УГП и сравнение
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка: удължен срок

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за придобиване на ОНС доктор
Автор/и: Криста Цветанова Нейкова
Доказателство: рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за придобиване на ОНС доктор
Автор/и: Йордан Борисов Недев
Доказателство: становище
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за заемане на акаденична длъжност "професор"
Автор/и: Красимир Маринов
Доказателство: рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Продуктовите иновации: детерминанти на успеха в българските фирми
Автор/и: Красимир Маринов
Доказателство: ISBN 978-619-232-311-0
Забележка: монография

2021 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тематична работна група за разработване на Програма за изследвания, иновации и дигитализация за трансформация на икономиката 2021 - 2027
Място на провеждане: София
Организатор: МС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 11
Забележка: -

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н35/7
Наименование: „Устойчиво потребление в градска среда – регионални различия“
Ръководител: доц. д-р Мария Кехайова
Колектив: ИУ-Варна, УНСС, СА-Свищов
Описание: УНСС-партньорска организация
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка: -

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за заемане на акаденична длъжност "професор"
Автор/и: Миланка Славова
Доказателство: рецензия
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"
Автор/и: Кристиян Постаджиян
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за придобиване на ОНС доктор
Автор/и: Антония Евлампиос Делиставру
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: статия
Автор/и: Владя Борисова
Доказателство: електронна система на сп. Икономически алтернативи
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Essential Characteristics and Market of the Creative Industries' Product
Автор/и: Vladia Borisova
Доказателство: електронна система на сп. Economic Alternatives
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Is there a "100% loyalty proneness" on a hausehold level?
Автор/и: Simeon Jelev
Доказателство: електронна система на сп. Economic Alternatives
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 20/2017
Наименование: „Интернационализацията като фактор за конкурентоспособността на УНСС“
Ръководител: доц. д-р П. Желев
Колектив: да
Описание: анализ на текущо състояние и препоръки
Начало (година): 2017
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка: -

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 01.12.2019
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Управление и администрация
Катедра: Маркетинг и стратегическо планиране
Доказателство: протоколи
Брой: 8
Забележка: изпитите са провеждани през цялата учебна година

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Настъпва ли краят на традиционните банкови клонове в резултат на дигитализацият
Място на провеждане: София
Организатор: МВБУ- Ботевград
Автор/и: Младенова, Г.
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 03
Тема: Шестнадесета международна научна конференция по иновации и предприемачество в образованието и бизнеса
Забележка: -

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Mladenova, Galina
Заглавие: Motives Affecting Consumer Attitudes and Consumption of Organic Foods in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, 4
Страници от-до: 641-654
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н35/7 от 18.12.2019
Наименование: Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия
Ръководител: доц. д-р Мария Стойчева, ИУ Варна
Колектив: да
Описание: координатор за партньора УНСС
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка: -

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Креативност и ефективност в българската реклама
Автор/и: Иван Йорданов Божков
Доказателство: протокол от заседание на Научно жури 27/02/2019
Забележка: -

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Младенова, Г.
Заглавие: Семейство и потребителско поведение
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Потребителско поведение / Съставител С. Желев
Страници от-до: 266 – 281
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Mladenova, Galina
Заглавие: The Benefits of Cluster Marketing and Branding
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Local Production Systems in Regional Economies/ ed. by Soňa Capková
Страници от-до: pp. 65 – 76
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Ekonomická Fakulta Univerzity Mateja Bela
Място на публикуване (град, държава): Banska Bistrica, Slovakia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Младенова, Г.
Заглавие: Семейство и потребителско поведение
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Потребителско поведение / Съставител С. Желев
Страници от-до: 266 – 281
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Младенова, Г.
Заглавие: Референтни групи и потребителско поведение
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Потребителско поведение / Съставител С. Желев
Страници от-до: 243 – 265
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 20/2017
Наименование: „Интернационализацията като фактор за конкурентоспособността на УНСС“
Ръководител: доц. д-р П. Желев
Колектив: да
Описание: -
Начало (година): 2017
Начало (месец): 04
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : -
Наименование: «УНСС и неговата среда: конкуренти, работодатели и професионална реализация на възпитаниците»
Ръководител: проф. д-р Г. Младенова
Колектив: да
Описание: събиране и анализ на емпирични данни
Начало (година): 2018
Начало (месец): 02
Край (година): 018
Край (месец): 05
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : Проект ДНТС/ Словакия 01/12, Фонд „Научни изследвания“
Наименование: „Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза в Словакия и България“
Ръководител: проф. д.ик.н. Станка Тонкова
Колектив: да
Описание: сравнителен анализ на ЛПС
Начало (година): 2017
Начало (месец): 04
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Economic Alternatives
Автор/и: Vladia Borisova
Доказателство: -
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: придобиване на ОНС "доктор"
Автор/и: Росица Ненчева
Доказателство: протокол от заседание на Научно жури
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: придобиване на научна степен "доктор на науките"
Автор/и: Симеон Желев
Доказателство: протокол от заседание на Научно жури
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.02.2017
Място на провеждане: УНСС
Университет: УНСС
Факултет: УА
Катедра: Маркетинг и стратегическо планиране
Доказателство: протокол
Брой: 5
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: дисертационен труд "Икономическа дейност и роля на Българската православна църква"
Автор/и: Петкан Илиев
Доказателство: протокол на Научното жури
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: дисертационен труд "Фактори за успех при линейно разширение на марката в сектор "Парфюмерия и козметика"
Автор/и: Лилия Лозанова
Доказателство: протокол на Научното жури
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: дисертационен труд "Тенденции в маркетинга на нови автомобили по света, ЕС и България"
Автор/и: Владимир Тодоров
Доказателство: протокол на Научното жури
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: дисертационен труд "Маркетингови специфики на вендинг каналите"
Автор/и: Добромир Кирилов Стоянов
Доказателство: протокол на Научното жури
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.02.2017
Място на провеждане: УНСС
Университет: УНСС
Факултет: УА
Катедра: Маркетинг и стратегическо планиране
Доказателство: протокол
Брой: 6
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейна международна научна конференция
Място на провеждане: Варна
Организатор: ИУ-Варна
Автор/и: Галина Младенова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 06
Тема: Фактори, влияещи върху склонността към покупки на биохрани
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Галина Младенова
Заглавие: Фактори, влияещи върху склонността към покупки на биохрани
Наименование на сборник: Юбилейна международна конференция
Страници от-до: 101-116
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИУ-Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Галина Младенова
Заглавие: Маркетинг класстеров
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Маркетинг территорий
Страници от-до: 204-212; 228-229
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издательство Юрайт
Място на публикуване (град, държава): Москва, Русия
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : ДНТС/Словакия 01/12
Наименование: Функциониране на ЛПС в условията на икономическа криза в Словакия и България
Ръководител: проф. Ст. Тонкова
Колектив: България и Словакия
Описание: сравнително изследване
Начало (година): 2016
Начало (месец): 11
Край (година): 2017
Край (месец): 11
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : решение на РС на УНСС
Наименование: Организация на студентските стажове и практики: достижения и проблемни области
Ръководител: проф. Г. Младенова
Колектив: катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Описание: емпирично изследване
Начало (година): 2017
Начало (месец): 01
Край (година): 2017
Край (месец): 04
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-3/2015
Наименование: Зеленото потребление у нас: нагласи, намерения и действително поведение
Ръководител: проф. Г. Младенова
Колектив: катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Описание: изследователски проект
Начало (година): 2015
Начало (месец): 01
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: рецензия за публична защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС "доктор"
Автор/и: Даниела Методиева Кадийска
Доказателство: НАЦИД
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието:
Място на провеждане: Бургас
Организатор: БСУ
Автор/и: Галина Младенова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 06
Тема: Нарастващата сила на клиентите във взаимодействието им с банковите институции
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Galina Mladenova
Заглавие: How to Enhance Cross-Selling in Retail Banking?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Conference Proceedings of LIEMEN 2015 – Regional Scientific-Business Conference "Leadership and Management: Government, Enterprise, Enterpreneur"
Страници от-до: 463-471
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): LIEMEN 2015
Място на публикуване (град, държава): Belgrad, Serbia
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Галина Младенова и др.
Заглавие: Маркетинговите стратегии на фирми, опериращи в България в условията на икономическа криза.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Маркетинговите стратегии на фирми, опериращи в България в условията на икономическа криза.
Страници от-до: 5 - 59, 130 - 134
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 48
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Галина Младенова
Заглавие: Клиентоцентричност в банкирането на дребно
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетски издателски комплекс
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Общ брой страници: 191
Страници от-до: 1-191
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Галина Младенова
Заглавие: Глобални тенденции в банкирането на дребно и маркетинговата им проекция в бъдещето
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, 2
Страници от-до: 35 - 51
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Галина Младенова
Заглавие: Сегментация на банковите клиенти: проблеми и маркетингови решения
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Бизнес посоки, 2
Страници от-до: 23 - 35
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издание на Центъра за икономически и управленски науки- БСУ
Място на публикуване (град, държава): Бургас, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Галина Младенова
Заглавие: Маркетингов подход в управлението на клъстерите в сектор „Облекло и текстил“ в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Текстил и облекло
Страници от-до: 202 - 209, 9, 2015
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): НТС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : УНСС, НИД НИ 1-3/2015
Наименование: Зелено потребление
Ръководител: проф. д-р Симеон Желев
Колектив: доц. д-р Хр. Катранджиев, ас. д-р Е. Найденова, ас. д-р Б. Стоименова
Описание: изследване на зелено потребление в България
Начало (година): 2015
Начало (месец): 03
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : CCI 2007CB16IPO007
Наименование: Програма за трансгранично сътрудничество "Женско предприемачество за устойчиво икономическо развитие"
Ръководител: ТП Палата - Кюстендил
Колектив: колектив
Описание: разработване на "Ръководство по маркетинг" и обучение
Начало (дд.мм.гггг): 01.01.2012
Край (дд.мм.гггг): 31.12.2014
Забележка: -

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 295050 FOLPSEC
Наименование: Functioning of the local production systems in the conditions of economic crisis (comparative analysis and benchmarking for the EU and beyond),
Ръководител: проф. д.ик.н. Станка Тонкова
Колектив: член на международен научен колектив
Описание: изследвания и публикации
Начало (дд.мм.гггг): 01.04.2011
Край (дд.мм.гггг): 30.12.2014
Забележка: -

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-18/2011г.

Наименование: УНСС- Договор № НИД НИ 1-18/2011г. „Маркетингови стратегии на фирми, опериращи в България, в условията на икономическа криза”

Ръководител: доц.д-р Галина Младеножа

Колектив: колектив

Описание: зажършен 1 етап

Начало: 01.03.2011

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-21/2009г.

Наименование: “Диференциацията в марковите имиджи, позициониране и сегментация в категориите на бързооборотните потребителски продукти”

Ръководител: доц. Г. Младенова

Колектив: колектив

Описание: предстоящо завършване и отчитане

Начало: 01.03.2009

Край: 31.12.2012

Забележка: удължен до 31.06.2012

Година: 2011 - Друго

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : -

Наименование: Проект ТПК ‘“Развитие на магазинната мрежа в системата на ТПК в България”

Ръководител: проф. Пл.Мишев

Колектив: член на колектива

Описание: пилотен проект

Начало: 01.03.2010

Край: 31.08.2011

Забележка: зажършен

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Проект BG 0057 „Развитие на устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на финансовия механизъм на ЕИП, във връзка с Грантово споразумение между Комитета на финансовия механизъм и Националното координационно звено”

Място на провеждане: МОНМ

Организатор: МОНМ

Роля в проявата /доказателства за участие/: член

Дата на провеждане: 21.11.2011

Забележка: приключен

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД-21.03-6/2009

Наименование: Изследване на непрофесионалните инвеститори, действащи и потенциални клиенти на КИС

Ръководител: доц. Хр.Танушев

Колектив: колектив

Описание: Изследване на непрофесионалните инвеститори, действащи и потенциални клиенти на КИС

Начало: 01.03.2010

Край: 31.12.2012

Забележка: отчетен

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Галина Младенова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Маркетинг на финансовите услуги

Име на списание/издателство: УИ

Място на публикуване: УИ

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 250

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 02.02.2011

Място на провеждане: УНСС

Университет: УНСС

Факултет: ФУА

Катедра: Маркетинг

Доказателство: протокол

Забележка:

Брой: 1

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД-21.03-13/2009

Наименование: Диференциацията в марковите имиджи, позициониране и сегментация в категориите на бързооборотните потребителски продукти

Ръководител: доц. Г. Младенова

Колектив: преподаватели от катедрата

Описание: проверка на "котлърови" постулати срещу "еренбергиански" такива

Начало: 01.03.2009

Край: 30.11.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД-21.03-6/2009

Наименование: Изследване на непрофесионалните инвеститори, действащи и потенциални клиенти на КИС

Ръководител: доц. Хр.Танушев

Колектив: преподаватели и докторанти от катедрата

Описание: изследване на пазарното поведение на непрофесионалните инвеститори

Начало: 01.03.2010

Край: 30.11.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 2009-I-BGI-LEO03-01874

Наименование: Модернизиране на обучението през целия живот на основата на професионални стандарти за знания, умения и компенеции

Ръководител: доц. М.Марков

Колектив: ИСК при УНСС

Описание: изследване на опита на Университет "Рей Хуан Карлос"- Мадрид

Начало: 01.01.2009

Край: 30.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: експертен съвет (комисия) за отпускане на стипендии на млади научни работници и студенти - Швеция

Място на провеждане: МОН

Организатор: МОН

Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в комисия

Дата на провеждане: 01.07.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Галина Младенова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: модернизиране на обучението през целия живот на основата на професионални стандарти за знания, умения и компетенции

Име на списание/издателство: ИСК - сборник

Място на публикуване: София, УИ "Стопанство"

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 12-24

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД-01.15/2010

Място на провеждане: УНСС

Организатор: кат. Маркетинг и стратегическо планиране

Автор/и: Галина Младенова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 48-69

Дата на провеждане: 08.04.2010

Дата на публикуване: 08.04.2010

Наименование на научния форум: Планиране, интеграция, ефективност- в търсене на ревения

Тема: Относно различието между пазарна стратегия и маркетингова стратегия на фирмата

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: рецензия на доцентура

Автор/и: Николай Щерев

Доказателство: присъдено научно звание

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: рецензия

Автор/и: Радко Радев

Доказателство: присъдена степен "доктор по икономика"

Забележка: