Ивайло Дончев Беев

Доц. д-р Ивайло Дончев Беев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 530
Кабинет: 4016
Консултации: Понеделник 15:45-17:45 (присъствено) и Четвъртък 17:45-19:45 (on-line)

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: Държавен, публичен и обществен сектор (критериален анализ).
Наименование на сборник: Икономически предизвикателства: държавата и пазарът: Пета науч. конф. на катедра „Икономикс“
Страници от-до: 5-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Конференцията е проведена през 2019г.

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ивайло Беев; Иван Тодоров
Заглавие: Възстановяването на ЕС: Равносметката до тук и пътят напред
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС 2020, Т. 5,
Страници от-до: 93-112
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-16/2020
Наименование: НЕРАВЕНСТВО В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БОГАТСТВОТО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990-2018 Г.
Ръководител: Гл. ас. д-р Петър Илков Пешев
Колектив: Доц. д-р Ивайло Дончев Беев Гл. ас. д-р Иван Атанасов Божикин ас. д-р Любослав Емилов Костов докторант Иванина Цекова Манчева докторант Красимир Любомиров Петков докторант Радостина Асенова Стаменова
Описание: Обект на изследването е неравенството в разпределението на богатството в България. Предметът му е същността, динамиката, структурата и детерминанти на неравенство в разпределението на богатството в България през периода 1990-2018 г
Начало (година): 2020
Начало (месец): 03
Край (година): 2023
Край (месец): 03
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-21/2020
Наименование: ДИГИТАЛЕН ПУБЛИЧЕН СЕКТОР
Ръководител: доц.д-р Ивайло Дончев Беев, катедра „Икономикс“, ОИФ на УНСС
Колектив: доц.д-р Теодор Венков Седларски; катедра „Икономикс“, ОИФ на УНСС; гл.ас.д-р Христо Василев Проданов; катедра „Политическа икономия“, УНСС; гл.ас.д-р Петър Илков Пешев; катедра „Икономикс“, ОИФ на УНСС; Антоан Красимиров Шотаров; докторант катедра
Описание: НАУЧНАТА РАЗРАБОТКА има следните изследователски цели: a. Да се изведе и защити понятие за нововъзникващия феномен на определяният от нас „дигитален публичен сектор“, чрез неговите качествени и количествени характеристики; в тази връзка: Да се обосно
Начало (година): 2020
Начало (месец): 03
Край (година): 2023
Край (месец): 03
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Beev
Заглавие: Public-Private Partnership: Prospects for development – The case of Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): „Bulgarian Journal of Business Research“, vol.2/2017
Страници от-до: 18-24
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): BFU
Място на публикуване (град, държава): Бургас, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1312-6016

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: Икономическа теория за конституцията: Ордолиберална школа
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Икономическа мисъл“, кн.4/2017
Страници от-до: 108-124
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БАН
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 0013-2993

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: Икономическа теория за конституцията: Англо-американска школа
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Икономическа мисъл“, кн.3/2017
Страници от-до: 131-152
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БАН
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 0013-2993

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: Макроикономически функции на държавата в контекста на правните регулации
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ИК-УНСС
Страници от-до: 275
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-954-644-961-0

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: Икономическа конституция. Функционална и фактическа
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 326
Страници от-до: 1-326
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 20
Забележка: ISBN 978-954-644-960-3

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С импакт фактор
Номер : 4
Място на провеждане: УНСС
Организатор: УНСС
Автор/и: Ивайло Беев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 12
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 06.12.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 06.12.2013
Наименование на научния форум: Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието
Тема: Mixed economy: quasi-market segments
Забележка: индексация в EBSCO и ProQuest

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 3
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ФСФ
Автор/и: Ивайло Беев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 12
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 04.11.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 04.11.2013
Наименование на научния форум: Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда
Тема: Данъчно облагане: в търсене на оптимум
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : 3
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: к-ра "Политическа икономия"
Автор/и: Ивайло Беев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 8
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 22.10.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 22.10.2013
Наименование на научния форум: ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
Тема: Илюзорна икономика
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: ОИФ
Автор/и: Ивайло Беев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 12
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 31.10.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 31.10.2013
Наименование на научния форум: ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО: ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ
Тема: Благосъстояние, избори и обществени поръчки
Забележка:

2013 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : BG051PO001-4.3.04
Наименование: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование
Ръководител: проф.д-р Павлова
Колектив: доц.д-р Марков, доц.д-р Йотова и др.
Описание: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование
Начало (дд.мм.гггг): 11.04.2013
Край (дд.мм.гггг): 11.04.2013
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Работна група по ЗИД на ЗЗП
Отговорна институция: 42-ро НС на РБ
Доказателство: протоколи, доклади, стенограми
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: юридическа

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите
Място на провеждане: Свищов
Организатор: СА "Д. Ценов"
Автор/и: ИВАЙЛО БЕЕВ
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: За моделирането в икономиката
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: НИД НП-5/205
Място на провеждане: УНСС
Организатор: КАТЕДРА ИКОНОМИКС
Автор/и: ИВАЙЛО БЕЕВ
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: По някои методологични проблеми при конструиране на модели за оценка въздействието на законодателството
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-5/2015
Място на провеждане: УНСС
Организатор: КАТЕДРА ИКОНОМИКС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационния комитет
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Дончев Беев
Заглавие: По някои методологически проблеми при конструиране на модели за оценка на въздействието на законодателството
Наименование на сборник: Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие
Страници от-до: 212-219
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Стопанство, УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Дончев Беев
Заглавие: За моделирането в икономиката
Наименование на сборник: Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите
Страници от-до: 602-608
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Свищов, СА "Д.Ценов"
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 2-6
Наименование: МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА В КОНТЕКСТА НА ПРАВНИТЕ РЕГУЛАЦИИ
Ръководител: гл.ас.д-р Ивайло Беев
Колектив: индивидуален проект
Описание: МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА В КОНТЕКСТА НА ПРАВНИТЕ РЕГУЛАЦИИ
Начало (година): 2016
Начало (месец): 04
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1
Наименование: МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА В КОНТЕКСТА НА ПРАВНИТЕ РЕГУЛАЦИИ
Ръководител: Ивайло Дончев Беев
Колектив: не
Описание: индивидуален проект
Дата на подаване (дд.мм.гггг): 16.03.2015
Вх. №: НИ-2-6-2015
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 585-28-07-2015
Наименование: Политики и инструментиза стимулиране на инвестиционния процес в България на основата на ПЧП
Ръководител: проф.д.ик.н. Румен Гечев
Колектив: доц.д-р Хр.Николова, гл.ас.д-р Ив. Беев, ас.д-р П.Коралова
Описание: Политики и инструментиза стимулиране на инвестиционния процес в България на основата на ПЧП
Начало (година): 2015
Начало (месец): 07
Край (година): 2015
Край (месец): 10
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: The Optimal Level of Public Debt: Example of Tunisia
Автор/и: Blind Peer Review
Доказателство: справка ред.кол.сп. Economic Alternatives
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Хабилитационен труд
Вид издание: С редколегия
Работно наименование: Политическа икономия на Конституцията
Период на осъществяване /в години / : 3
Дата (дд.мм.гггг): 12.10.2016
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-13-2016
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационен комитет
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ДОСТОЕН ТРУД ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ТЕКСТИЛНИЯ БРАНШ
Място на провеждане: Благоевград
Организатор: Делегация на българските социалисти в Европейския парламент
Автор/и: Ивайло Дончев Беев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 06
Тема: Достоен труд – достойно заплащане: или за връзката работна заплата – производителност в ШТИ в България
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Трета студентска конференция по "Икономическа политика"

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Беев
Заглавие: "Монетарна макроикономическа функция: правен контекст"
Наименование на сборник: „Икономически предизвикателства 2016: миграция, глобализация, устойчивост, политики“
Страници от-до: ххх-ххх
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС Стопанство
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Беев
Заглавие: „Обща теория на икономиката“ – възможност и/или необходимост
Наименование на сборник: ТРЕТА Научна конференция по политическа икономия;
Страници от-до: 43-49
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2016, ISBN 978-954-712-706-7
Място на публикуване (град, държава): Русе
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Беев
Заглавие: „За релацията: теория, икономическа теория, икономикс“
Наименование на сборник: „КРИТИКАТА НА НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ ИКОНОМИКС В СВЕТЛИНАТА НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ОТ 2008г.”;
Страници от-до: 285-297
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд."Наука и икономика", ИУ - Варна:ISBN 978 - 954 - 21 – 0909-9
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ивайло Дончев Беев, Петър Илков Пешев
Заглавие: За връзката „Правно регулиране – икономически отношения“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Диалог ISSN: 1311-9206
Страници от-до: ISSN: 1311-9206
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ISSN: 1311-9206
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ивайло Дончев Беев, Петър Илков Пешев
Заглавие: Анализ на пропорционалното данъчно облагане в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Диалог ISSN: 1311-9206
Страници от-до: ISSN: 1311-9206
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ISSN: 1311-9206
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Beev & Peshev
Заглавие: Negative Nominal Interest Rates on Loans: The Newly-Established Normal Practice?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives Journal, Issue 2, 2016
Страници от-до: 149-158
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Beev & Peshev
Заглавие: Public-Private Partnership: Current Status
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives/3
Страници от-до: 317-330
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД 2-6
Наименование: Макроикономически функции на държавата в контекста на правните регулации
Ръководител: Беев
Колектив: Беев
Описание: теоретико-приложно
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 04
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: Икономическа конституция: от понятие към доктрина
Наименование на сборник: Съвременна динамика на икономическите теории
Страници от-до: 25-35
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: За демаркацията и синтеза между политическата икономия и икономикса
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, т.3
Страници от-до: 339-349
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Беев и Тодоров
Заглавие: ФУНКЦИЯ НА ФИСКАЛНАТА РЕАКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ЕМПИРИЧНА ОЦЕНКА
Наименование на сборник: Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция
Страници от-до: 1-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 30
Забележка: под печат

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: Икономическият детерминизъм в учението на Маркс
Наименование на сборник: Карл Маркс, политическата икономия и бъдещото на капитализма
Страници от-до: 1-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: под печат

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: ЗА ДЕМАРКАЦИЯТА И СИНТЕЗА МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИКСА
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ИСТОРИЯТА И ФИЛОСОФИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ
Страници от-до: 8-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: СТОПАНСКИ И ПРАВЕН ПОРЯДЪК: ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ
Наименование на сборник: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА БИЗНЕСА
Страници от-до: 99-108
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: Икономическия контекст като необходимо условие за качеството „обществено“ на отношението
Наименование на сборник: СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО СОЦИОЛОГИЯ
Страници от-до: 1-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: АЛТЕРНАТИВНА ОЦЕНКА НА СЛЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2018-2020
Наименование на сборник: ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Страници от-до: 99-108
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Наука и икономика“
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРЪТ
Място на провеждане: УОБ, УНСС-Равда
Организатор: катедра Икономикс, УНСС
Автор/и: Ивайло Беев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Тема: ДЪРЖАВЕН, ПУБЛИЧЕН И ОБЩЕСТВЕН СЕКТОРИ
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Беев, И.
Заглавие: Икономическа конституция. функционална и фактическа
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически теории. Антология (т.3)
Страници от-до: 520-565
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство "св.Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: съставител/съавтор: Леонидов и Седларски; ISBN: 978-954-07-4664-7

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Беев и Иван Тодоров
Заглавие: ФУНКЦИЯ НА ФИСКАЛНА РЕАКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ЕМПИРИЧНА ОЦЕНКА
Наименование на сборник: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: РАЗВИТИЕ, БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ
Страници от-до: 534-543
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 978-954-07-4727-9

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ивайло Беев и Иван Тодоров
Заглавие: ФУНКЦИЯ НА ФИСКАЛНА РЕАКЦИЯ: ЕМПИРИЧЕН МОДЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): НАУЧНИ ТРУДОВЕ т.5
Страници от-до: 187-203
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 0861-9344

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНСТИТУЦИЯ: ОТ ИДЕЯ КЪМ ДОКТРИНА
Издание (наименование,том/кн./бр.№): НАУЧНИ ТРУДОВЕ т.3
Страници от-до: 33-45
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 0861-9344

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ДЕТЕРМИНИЗЪМ В УЧЕНИЕТО НА МАРКС
Издание (наименование,том/кн./бр.№): КАРЛ МАРКС, ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И БЪДЕЩЕТО НА КАПИТАЛИЗМА
Страници от-до: 69-77
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 978-619-232-183-3

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Ивайло Беев
Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНСТИТУЦИЯ: ОТ ПОНЯТИЕ КЪМ ДОКТРИНА
Наименование на сборник: СЪВРЕМЕННА ДИНАМИКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ
Страници от-до: 37-46
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИ-9-2019
Място на провеждане: УОБ, УНСС-Равда
Организатор: катедра "Икономикс"
Роля в проявата /доказателства за участие/: председател на Организационен Комитет
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: Икономически предизвикателства: ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРЪТ
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: НИ-9-2019

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Beev, I., Hristozov, Y.
Заглавие: WELFARЕ AND BASIC INCOME
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Vol 2 No 1 (2020)
Страници от-до: 35-41
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Finance, Accounting and Business Analysis (FABA)
Място на публикуване (град, държава): BG
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Леонидов и Седларски
Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. Антология
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ISBN 978-954-07-4664-7
Страници от-до: 520-565
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: самостоятелна студия

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Rumen Gechev, Ivailo Beev, Yanko Hristozov
Заглавие: Expected Effects of the Euro Adoption in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически изследвания, кн.2/2020
Страници от-до: 19-44
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БАН
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 30
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-4/2018
Наименование: СЪСТОЯНИЕ, ИНДИКАТОРИ И ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА И ФИРМЕНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ В БЪЛГАРИЯ
Ръководител: гл. ас. д-р Янко Христозов
Колектив: Проф. д-р Надежда Николова, УНСС, кат. Финанси Доц. д-р Ивайло Беев, УНСС, кат. Икономикс Доц. д-р Марин Гълъбов, УНСС, кат. Недвижима собственост Гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, УНСС, кат. Недвижима собственост Гл. ас. д-р Дияна Митева-Бончева, УНСС,
Описание: НИД КАТЕДРА „ФИНАНСИ“
Начало (година): 2018
Начало (месец): 4
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: METHODOLOGICAL AND COGNITIVE STATUS OF ECONOMIC LAW ANALYSIS
Автор/и: manuscript # ecoalt-2019-0012
Доказателство: [email protected]
Забележка: reviewing for the Economic Alternatives

2013 Проява / Дейност


НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС - ОИФ и к-ра "Икономикс"
Роля в проявата /доказателства за участие/: организационен съвет
Дата на провеждане: 31.10.2013
Наименование на научния форум: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България
Забележка:

2012 Друго


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 19
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС - Катедра "Публична администрация и регионално развитие"
Автор/и: Ивайло Беев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 12
Дата на провеждане: 31.05.2012
Дата на публикуване: 30.10.2012
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема: „Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи“
Тема: FISCAL EFFECTS OF ADMINISTRATIVE DECENTRALIZATIONS
Забележка:

Година: 2012 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : 3


Наименование: Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика


Ръководител: проф. д.ик.н Румен Гечев


Колектив: доц. Р.Брусарски, доц. Х. Николова, доц. В.Иванова, доц. Е.Сотирова, д-р А.Атанасов, д-р Ив.Беев, докт. Щ.Ножаров, докт.Ц.Пенев


Описание: Национални стратегии за устойчиво развитие


Начало: 18.12.2008


Край: 01.06.2012


Забележка:Година: 2012 - Проява / ДейностУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 3


Място на провеждане: с. Равда


Организатор: Център за устойчиво развитие към УНСС


Автор/и: Ивайло Дончев Беев


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 0


Дата на провеждане: 10.06.2011


Дата на публикуване: 10.06.2011


Наименование на научния форум: Third International Scientific Conference “Sustainable Development”


Тема: Национални стратегии за устойчиво развитие


Забележка:Година: 2012 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 6


Място на провеждане: гр. Свищов


Организатор: СА "Д. А. Ценов"


Автор/и: Ивайло Дончев Беев


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 140-147


Дата на провеждане: 08.11.2011


Дата на публикуване: 08.11.2011


Наименование на научния форум: Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в ХХІ век"


Тема: Оптимална данъчна система : критериален анализ на парадигмални критерии


Забележка:Година: 2012 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка: 12.10.2011Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 6


Място на провеждане: Свищов


Организатор: СА "Д.А.Ценов"


Автор/и: Ивайло Дончев Беев


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 140-147


Дата на провеждане: 08.11.2011


Дата на публикуване: 08.11.2011


Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Икономиката и управлението в ХХІ"


Тема: "Оптимална данъчна система: критериален анализ"


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПодготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)


Работно наименование: Смесена стопанска система: квази-пазарен сектор


Период на осъществяване /в години / : 3


Дата: 26.08.2011


Забележка:Година: 2010 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : ДО 02-289


Наименование: Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика


Ръководител: проф.д.ик.н. Румен Гечев


Колектив: междукатедрен


Описание: Анализ на различни аспекти на УР и влияние върху конкурентоспособността на икономиката


Начало: 01.01.2009


Край: 18.12.2011


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 21.03 НП - 13/2009 и доп. споразумение рег. № 169/2010 г.


Място на провеждане: София


Организатор: УНСС


Автор/и: гл.ас. Ив. Беев


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 112-121


Дата на провеждане: 20.04.2010


Дата на публикуване: 20.10.2010


Наименование на научния форум: научен симпозиум


Тема: Стопанство и икономика


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : -


Място на провеждане: Варна


Организатор: ИУ Варна


Автор/и: гл.ас. Ив. Беев


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 15


Дата на провеждане: 12.05.2010


Дата на публикуване: 14.05.2010


Наименование на научния форум: Международна конференция


Тема: Световната криза и икономеческото развитие


Забележка: