Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 741
Кабинет: 207К
Консултации: вторник от 13.00 до 14.30 ч.вторник от 17.30 до 19.00 ч.

2023 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 13/2021
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВИ ПРИ КОНЦЕСИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА И СОБСТВЕНОСТ /Европейски и национални измерения/
Ръководител: проф. дн Живко Драганов
Колектив: доц. д-р Захари Торманов, гл. ас. д-р Илонка Горанова, гл. ас. д-р Катя Владимирова, гл. ас. д-р Стефан Радев
Описание: Изследване на националната правна уредба и съдебната практика, както и правната уредба на ЕС и съдебната практика на Съда на ЕС в областта на обществените поръчки, концесиите и управлението на държавна и общинска собственост /публична и частна/
Начало (година): 2021
Начало (месец): 04
Край (година): 2023
Край (месец): 12
Забележка:

2022 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Юридически, икономически и исторически аспекти на държавното регулиране върху стопанската дейност“
Място на провеждане: София, УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
Организатор: Юридически факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Автор/и: Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 06
Тема: "Относно предстоящи законодателни промени във връзка с основанията за изменение на договор за обществена поръчка"
Забележка: 23 06 2022 г.

2023 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Илонка Горанова
Заглавие: "Относно предстоящи законодателни промени във връзка с основанията за изменение на договор за обществена поръчка"
Наименование на сборник: "Юридически, икономически и исторически аспекти на държавното регулиране върху стопанската дейност"
Страници от-до: 93-109
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-619-232-703-3

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Илонка Горанова
Заглавие: Анализ на правото на възложителите на обществени поръчки да отменят и изменят свои решения от позиция на административноправната теория
Наименование на сборник: 30 години ЮФ на УНСС - приемник на вековна традиция в развитието на правната наука и практика
Страници от-до: 525-542
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-619-232-651-7

2022 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НФ-15-2022
Място на провеждане: София, УНСС, Голяма и Малка конферентни зали
Организатор: Юридически факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател / документация по проект НФ-15-2022, налична в УНСС
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 06
Наименование на научния форум: „Юридически, икономически и исторически аспекти на държавното регулиране върху стопанската дейност”, организиран по повод 90-годишнината от рождението на проф. д-р Филип Рачев
Забележка: 23 06 2022 г.

2021 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НФ11/2021
Място на провеждане: София
Организатор: ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационен комитет - материали от конференцията, вкл. данни в официалната покана за участие в конференцията
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: „30 ГОДИНИ ЮФ НА УНСС – ПРИЕМНИК НА ВЕКОВНА ТРАДИЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ПРАВНАТА НАУКА И ПРАКТИКА”
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Защита на личните данни на етапа на проектирането и по подразбиране и оценка на оценка на въздействието върху защитата на данните като способи за обезпечаване сигурността на личните данни
Автор/и: Анита Борисова
Доказателство: официална писмена кореспонденция УНСС
Забележка: http://business-law.unwe.bg/uploads/BusinessAndLaw/3.Borisova.pdf

2021 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „30 ГОДИНИ ЮФ НА УНСС – ПРИЕМНИК НА ВЕКОВНА ТРАДИЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ПРАВНАТА НАУКА И ПРАКТИКА”
Място на провеждане: София
Организатор: ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС
Автор/и: Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 11
Тема: "Анализ на правото на възложителите на обществени поръчки да отменят и изменят свои решения от позиция на административноправната теория"
Забележка: дата на провеждане - 04 ноември 2021 г.

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Финансовите корекции по обществени поръчки като корективен механизъм за защита на публичните бюджетни разходи
Автор/и: Станислава Цветкова
Доказателство: официална писмена кореспонденция
Забележка: https://www.unwe.bg/doi/researchpapers/2021.5/RP.2021.5.05.pdf

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ13/2021
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВИ ПРИ КОНЦЕСИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА И СОБСТВЕНОСТ /Европейски и национални измерения/
Ръководител: проф. д.н. Живко Драганов
Колектив: доц. д-р Захари Торманов, гл. ас. д-р Илонка Горанова, гл. ас. д-р Катя Владимирова, ас. д-р Стефан Радев, студенти - Ива Андреева и Мери Мазнейкова
Описание: Изследване на националната правната уредба и съдебната практика, както и правната уредба на ЕС и съдебната практика на Съда на ЕС в областта на обществените поръчки, концесиите и управлението на държавна и общинска собственост (публична и частна), ка
Начало (година): 2021
Начало (месец): 04
Край (година): 2023
Край (месец): 12
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Илонка Горанова
Заглавие: "Прогнозната стойност в контекста на възлагането на обществените поръчки и контрола върху тях"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Научни трудове на УНСС" - Том 4/2021
Страници от-до: 255-286
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN (print): 0861-9344 ISSN (online): 2534-8957

2021 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ13/2021
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВИ ПРИ КОНЦЕСИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА И СОБСТВЕНОСТ /Европейски и национални измерения/
Ръководител: проф. д.н. Живко Драганов
Колектив: доц. д-р Захари Торманов, гл. ас. д-р Илонка Горанова, гл. ас. д-р Катя Владимирова, ас. д-р Стефан Радев, студенти - Ива Андреева и Мери Мазнейкова
Описание: Изследване на националната правната уредба и съдебната практика, както и правната уредба на ЕС и съдебната практика на Съда на ЕС в областта на обществените поръчки, концесиите и управлението на държавна и общинска собственост (публична и частна), ка
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 02
Вх. №: НИД НИ13/2021
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Илонка Горанова
Заглавие: "Правила за определяне и значение на прогнозната стойност на обществена поръчка"
Наименование на сборник: "100 ГОДИНИ УНСС - 100 ГОДИНИ ПРАВО В УНСС". Том ІІ - Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки.
Страници от-до: 114-128
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: ISBN 978-619-232-438-4

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Юридически факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Автор/и: Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 11
Тема: "Правила за определяне и значение на прогнозната стойност на обществена поръчка"
Забележка: 12.11.2020 - Малка конферентна зала и Microsoft Teams

2020 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-3-2020
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Юридически факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационния комитет
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“
Забележка: дата на провеждане 12.11.2020

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Илонка Горанова
Заглавие: "Относно правото на стопанските субекти да представят доказателства за предприетите от тях мерки за гарантиране на надеждност"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Научни трудове на УНСС" - Том 2/2020
Страници от-до: 15-39
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN (print): 0861-9344 ISSN (online): 2534-8957

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Заглавие: „Концепцията на българския законодател за „необичайно благоприятна оферта“ в контекста на възлагането на обществените поръчки“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): iп. „Вътрешен одитор“, бр. 1/2019
Страници от-до: 29-35
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Институт на вътрешните одитори в България
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 1312-4226 (print)

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Заглавие: „Относно концепцията за „необичайно ниска оферта” съгласно европейското законодателство в областта на обществените поръчки“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Вътрешен одитор“, бр. 2/2019
Страници от-до: 36-40
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Институт на вътрешните одитори в България
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 1312-4226 (print)

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Заглавие: "Въпроси на административнонаказателната отговорност за нарушения в областта на обществените поръчки"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Бизнес и право", бр. 4/2018
Страници от-до: 125-148
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 2603-3437

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Заглавие: "Предприемане на мерки за доказване на надеждността от страна на кандидатите и участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки - способ за преодоляване наличието на основание за отстраняване"
Наименование на сборник: "Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката"
Страници от-до: 152-165
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-619-232-276-2

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Заглавие: „Относно концепцията за „необичайно благоприятна оферта“ съгласно българското законодателство в контекста на европейските директиви в областта на обществените поръчки“
Наименование на сборник: "Членството на България в ЕС: единадесет години по-късно"
Страници от-до: 468-472
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: ISBN 978-619-232-244-1

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Заглавие: „За правомощията на Комисията за защита на конкуренцията в производството по обжалване по реда на Закона за обществените поръчки“
Наименование на сборник: Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса
Страници от-до: 200-211
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: ISBN 978-619-232-191-8

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2016-1-LV01-KA203-022660
Наименование: Проект за стратегическо партньорство Eразъм „Онлайн обучителна платформа по медиация“
Ръководител: доц. д-р Гергана Боянова
Колектив: гл. ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова, докторант Юлия Бранимирова Раданова, Елиза Николаева Николова
Описание: Създаване на онлайн обучителна платформа по медиация
Начало (година): 2016
Начало (месец): 09
Край (година): 2019
Край (месец): 04
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НП-19-2016
Наименование: "Изследване и представяне на добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг"
Ръководител: доц. д-р Захари Торманов
Колектив: доц. д-р Радко Радев, гл. ас. д-р Илонка Горанова, докторант Кристина Стефанова
Описание: Изследване и представяне на добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг
Начало (година): 2016
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 04
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Заглавие: Относно понятието "икономически най-изгодна оферта" в контекста на новите европейски директиви в областта на обществените поръчки"
Наименование на сборник: "Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят"
Страници от-до: 246-256
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: ISBN 978-619-232-126-0

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научна конференция "Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката", организирана по повод 50-годишнината от приемането на НК
Място на провеждане: София, УНСС, Голяма конферентна зала
Организатор: Юридически факултет - УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: "Предприемане на мерки за доказване на надеждност от страна на участници и кандидати в процедури за възлагане на обществени поръчки - способ за преодоляване наличието на основание за отстраняване"
Забележка: 24.10.2018

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Заглавие: "За правото на оспорване на актовете на възложителите на обществени поръчки"
Наименование на сборник: "ПРАВОТО - ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ" - Сборник от Юбилейна научна конференция по повод 25 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
Страници от-до: 447-467
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство "СИЕЛА"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: ISBN 978-954-28-2625-5

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Шестнадесета международна научна конференция "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО"
Място на провеждане: София, УНСС, Зала "Тържествена" и зала 2032-А
Организатор: Факултет "Международна икономика и политика" - катедра "МИО и бизнес" и Студентски съвет на УНСС
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: "Относно концепцията за "необичайно благоприятна оферта" съгласно българското законодателство в контекста на европейските директиви в областта на обществените поръчки"
Забележка: 19.10.2018

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-17-2018
Място на провеждане: София, УНСС, Голяма конферентна зала
Организатор: Юридически факултет - УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: „ТРАДИЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА”, организирана по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс
Забележка: 24.10.2018

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Заглавие: "Видове процедури за възлагане, предвидени в проекта на нов Закон за обществените поръчки"
Наименование на сборник: "Членството на България в ЕС: осем години по-късно"
Страници от-до: 325-331
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: ISBN 978-954-644-895-8

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 21.03.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: Публичноправни науки
Доказателство: Заповед и протокол
Брой: 1
Забележка: Реферат по темата на дисертационния труд

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 14.03.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: Публичноправни науки
Доказателство: Заповед и протокол
Брой: 1
Забележка: Изпит по Административно право

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 30.03.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: Публичноправни науки
Доказателство: Заповед и протокол
Брой: 1
Забележка: Изпит по Административен процес

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 01.02.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: Публичноправни науки
Доказателство: Заповед и протокол
Брой: 3
Забележка: Изпит по Административно право и административен процес

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса"
Място на провеждане: София, УНСС, Голяма конферентна зала
Организатор: Юридически факултет - УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Тема: "За правомощията на Комисията за защита на конкуренцията в производството по обжалване по реда на Закона за обществените поръчки"
Забележка: Научна конференция, организирана по повод 80-годишнината от рождението на проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Емил Златарев и 70-годишнината от рождението на проф. д-р Златка Сукарева

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-17-2017
Място на провеждане: София, УНСС, Голяма конферентна зала
Организатор: Юридически факултет - УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса"
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят"
Място на провеждане: София, УНСС, Голяма конферентна зала
Организатор: Юридически факултет - УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Тема: "Относно понятието "икономически най-изгодна оферта" в контекста на новите европейски директиви в областта на обществените поръчки"
Забележка: 27.10.2017

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Заглавие: "По някои проблеми на нормативната уредба, регулираща дейността на независимите оценители в Република България"
Наименование на сборник: "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба", Том ІІ Публично право. Икономика
Страници от-до: 164-171
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-954-644-992-4

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейна научна конференция "Правото - традиции и перспективи" по повод 25 години от създаването на Юридически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски"
Място на провеждане: гр. Пловдив, Ректорат на ПУ "П.Хилендарски"
Организатор: Юридически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 09
Тема: "За правото на оспорване на актовете на възложителите на обществени поръчки"
Забележка: 20.09.2017

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-19/2016
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО, СКЛЮЧВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ
Ръководител: доц. д-р Захари Емилов Торманов
Колектив: доц. д-р Радко Асенов Радев, гл. ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова, докторант Кристина Стефанова Стефанова
Описание: Научно изследване
Начало (година): 2016
Начало (месец): 03
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-1-20-2015
Наименование: ИЗГОТВЯНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ И СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ (ЕРВА) В УНСС
Ръководител: доц. д-р Иван Цветанов Иванов
Колектив: Вълчин Здравков Даскалов, Виолета Димитрова Цакова, Илонка Кирилова Пешева-Горанова, Златка Здравкова Вангелова, Красимир Живков Димитров, Атанас Петров Петров
Описание: Създаване на единна концепция и действащ прототип на Единен регистър на вътрешните актове в УНСС (ЕРВА) и осигуряване на надлежно функциониране, включително в електронна среда.
Начало (година): 2015
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2016-1-LV01-KA203-022660
Наименование: Онлайн обучителна платформа по медиация
Ръководител: доц. д-р Гергана Боянова
Колектив: Илонка Кирилова Пешева-Горанова, Юлия Бранимирова Раданова, Елиза Николаева Николова
Описание: Създаване на онлайн обучителна платформа по медиация
Начало (година): 2016
Начало (месец): 0109
Край (година): 2019
Край (месец): 3004
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Национална конференция "Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие"
Място на провеждане: София, УНСС, зала "Тържествена"
Организатор: Катедра "Икономикс"
Автор/и: Илонка Пешева-Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: "Относно мерките от страна на държавата и възложителите за улесняване на достъпа на малките и средните предприятия до обществени поръчки"
Забележка: ISBN 978-954-644-834-7

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 13.03.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: "Публичноправни науки"
Доказателство: Заповед и протокол от изпит
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 30.11.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: "Публичноправни науки"
Доказателство: Заповед и протокол от изпит
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 19.10.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: "Публичноправни науки"
Доказателство: Заповед и протокол от изпит
Брой: 1
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научна конференция "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба" по повод 25 години ЮФ при УНСС
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Юридически факултет и Алумни клуб
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 11
Тема: "По някои проблеми на нормативната уредба, регулираща дейността на независимите оценители в Република България"
Забележка: 24.11.2016

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-20/2016
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Юридически факултет и Алумни клуб
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационен комитет
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: Научна конференция "Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба" по повод 25 години ЮФ при УНСС
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научна конференция "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев"
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Юридически факултет и Алумни клуб
Автор/и: гл. ас. д-р Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: "Видове критерии за възлагане, предвидени в проекта на нов Закон за обществените поръчки"
Забележка: 27.11.2015

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Илонка Горанова
Заглавие: "Относно някои правни проблеми във връзка с оценяването и съпоставянето на оферти при възлагането на обществени поръчки"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Търговско и облигационно право", 2015, кн. 11
Страници от-до: 68-79
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1313-8133

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна кръгла маса "ПРОБЛЕМИ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРАВО"
Място на провеждане: УНСС - гр. София
Организатор: Юридически факултет
Автор/и: гл. ас. д-р Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 05
Тема: "Възможности за допълнително практическо обучение на студенти от спец. Право. Добри практики, въведени в ЮФ на УНСС"
Забележка: НП-14-2016

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Илонка Горанова
Заглавие: "Видове критерии за възлагане, предвидени в проекта за нов Закон за обществените поръчки"
Наименование на сборник: "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев"
Страници от-до: 318-323
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-954-644-848-4

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-1-20/2015
Наименование: "Изготвяне на концептуален модел и създаване, устройство и организация на дейността на Единен регистър на вътрешните актове /ЕРВА/ в УНСС"
Ръководител: доц. д-р Иван Цветанов Иванов
Колектив: доц. д-р Вълчин Даскалов, гл.ас. д-р Илонка Горанова, ас. д-р Златка Вангелова, докторант Атанас Петров
Описание: Създаване на регистър на вътрешните актове на УНСС
Начало (година): 2015
Начало (месец): 05
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Илонка Пешева-Горанова
Заглавие: "Относно мерките от страна на държавата и възложителите за улесняване на достъпа на малките и средните предприятия до обществени поръчки"
Наименование на сборник: "Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие"
Страници от-до: 72-78
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-954-644-834-7

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Илонка Горанова
Заглавие: "Относно някои правни проблеми във връзка с оценяването и съпоставянето на оферти при възлагането на обществени поръчки"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Търговско и облигационно право", 2015, кн. 11
Страници от-до: 68-79
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "Труд и право"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1313-8133

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Илонка Горанова
Заглавие: "Изискването за мотивиране на административния акт - гаранция за неговата законосъобразност"
Наименование на сборник: "Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление"
Страници от-до: 233-237
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-954-644-828-6

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-8/2015
Наименование: Научна конференция "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев"
Ръководител: доц. д-р Захари Торманов
Колектив: гл. ас. д-р Илонка Горанова, гл. ас. д-р Павел Смолички, докторант Стефан Радев
Описание: научна конференция
Начало (година): 2015
Начало (месец): 03
Край (година): 2016
Край (месец): 03
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : НИД НП-2/2014
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Катедра "Международни икономически отношения и бизнес", УНСС
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 369-377
Дата на провеждане: 03.10.2014
Дата на публикуване: 08.04.2015
Наименование на научния форум: "Членството на България в ЕС: седем години по-късно"
Тема: "Предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове"
Забележка: ISBN 978-954-644-753-1

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : НИД НП-12/2014
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Юридически факултет
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 60-66
Дата на провеждане: 21.11.2014
Дата на публикуване: 12.03.2015
Наименование на научния форум: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа"
Тема: "Относно изискванията към кандидатите и участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки след законодателните промени от 2014 г."
Забележка: ISBN 978-954-644-739-5

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-12/2014
Място на провеждане: УНСС - гр. София
Организатор: Юридически факултет
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационен комитет
Дата на провеждане: 21.11.2014
Наименование на научния форум: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа"
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: "Нарушаване на забраната за изменение на договор за обществена поръчка"
Име на списание/издателство: "ЗОП " бр. 2/2014
Място на публикуване: гр. София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 18-33
Забележка: ISSN 1314-7730

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: "Нови моменти във връзка с решението за промяна по член 27а от Закона за обществените поръчки"
Име на списание/издателство: "Фондове, програми, проекти" бр. 6/2014
Място на публикуване: гр. София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5-6
Забележка: ISSN 1313-3349

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : НИД НП-7/2013
Място на провеждане: София, УНСС, Голяма конферентна зала
Организатор: Катедра "Международни икономически отношения и бизнес", УНСС
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 125-132
Дата на провеждане: 11.10.2013
Дата на публикуване: 03.10.2014
Наименование на научния форум: "Членството на България в ЕС: шест години по-късно"
Тема: "Държавната политика в областта на обществените поръчки шест години след присъединяването на България към Европейския съюз"
Забележка: ISBN 978-954-644-665-7

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-12-2014
Наименование: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа"
Ръководител: доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
Колектив: гл. ас. д-р Гергана Боянова, гл. ас. д-р Илонка Горанова, ас. д-р Пресиян Марков
Описание: научен форум
Дата на подаване: 20.03.2014
Вх. №: НП-12-2014
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : НИД НП-2/2013
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Юридически факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 91-96
Дата на провеждане: 17.10.2013
Дата на публикуване: 11.03.2014
Наименование на научния форум: БОБЧЕВИ ЧЕТЕНИЯ: ПРАВНАТА НАУКА В ЧЕСТ НА ЮРИСТА ПРОФЕСОР СТЕФАН БОБЧЕВ
Тема: "Бракът и Българската православна църква"
Забележка: ISBN 978-954-644-558-2

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 5
Място на провеждане: София, УНСС, Голяма конферентна зала
Организатор: Катедра "Международни икономически отношения и бизнес", УНСС
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 220-238
Дата на провеждане: 15.10.2012
Дата на публикуване: 08.01.2014
Наименование на научния форум: "Членството на България в ЕС: пет години по-късно"
Тема: "За изискванията към кандидатите и участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки"
Забележка: ISBN 978-954-644-534-6

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "За понятието възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки"
Име на списание/издателство: AUREA Златни правила, бр. 6/2013
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 54-73
Забележка: ISSN 1313-6607

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : ISBN 978-954-644-453-0
Място на провеждане: УНСС - Голяма конферентна зала
Организатор: УНСС - катедра "МИО и бизнес"
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 148-155
Дата на провеждане: 03.10.2011
Дата на публикуване: 10.10.2013
Наименование на научния форум: "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПО-КЪСНО"
Тема: "Държавната политика в областта на обществените поръчки четири години след присъединяването на България към Европейския съюз"
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 978-954-423-874-2
Място на провеждане: Пловдив
Организатор: Юридически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Автор/и: гл. ас. д-р Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 61-67
Дата на провеждане: 29.09.2012
Дата на публикуване: 01.10.2013
Наименование на научния форум: "ПРАВОТО - ИЗКУСТВО ЗА ДОБРОТО И СПРАВЕДЛИВОТО"
Тема: "Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка"
Забележка: ISBN 978-954-423-874-2

2013 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 23.04.2013
Място на провеждане: УНСС - нов корпус
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Публичноправни науки
Доказателство: Заповед и протоколи
Забележка: "Общинско право"
Брой: 1

2013 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 23.04.2013
Място на провеждане: УНСС - нов корпус
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Публичноправни науки
Доказателство: Заповед и протоколи
Забележка: "Правен режим на държавната служба"
Брой: 1

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : НИД НП-7/2012
Място на провеждане: гр. София - УНСС
Организатор: УНСС - Финансово-счетоводен факултет
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 252-255
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 05.03.2013
Наименование на научния форум: Осма международна научна конференция на младите научни работници "Икономиката на България - съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес"
Тема: "Изменението на договор за обществена поръчка като основание за търсене на юридическа отговорност от възложителя"
Забележка: ISSN 978-954-644-432-5

2013 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 11.02.2013
Място на провеждане: УНСС - нов корпус каб. 1103
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Публичноправни науки
Доказателство: Заповед и протоколи
Забележка:
Брой: 2

2013 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 04.03.2013
Място на провеждане: УНСС - нов корпус каб. 1103
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Публичноправни науки
Доказателство: Заповед и протоколи
Забележка:
Брой: 5

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : НИД НП-4/2012
Място на провеждане: гр. София
Организатор: УНСС - Юридически факултет
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 223-228
Дата на провеждане: 30.11.2012
Дата на публикуване: 05.03.2013
Наименование на научния форум: "ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ - ПРАВНИ АСПЕКТИ"
Тема: "Относно някои правни особености на решенията на възложителите, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки"
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 5
Наименование: "Европейското бъдеще на България - правни аспекти"
Ръководител: проф. д-р Христина Балабанова, доц. д-р Иван Цветанов, доц. д-р Борис Ланджев
Колектив: доц. д-р Константин Танев, гл. ас. д-р Илонка Горанова, гл. ас. д-р Захари Торманов, гл. ас. д-р Павел Смолички
Описание: научна конференция с външно участие
Начало: 30.11.2012
Край: 30.11.2012
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 7
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС, Финансово-счетоводен факултет
Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 460-463
Дата на провеждане: 18.10.2011
Дата на публикуване: 18.10.2012
Наименование на научния форум: Седма международна научна конференция на младите научни работници "Икономиката на България - пътят към еврото"
Тема: "Обществените поръчки - механизъм за усвояване на финансови средства от фондовете на Европейския съюз"
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : ISBN 978-954-680-838-7
Място на провеждане: Благоевград
Организатор: Правно-исторически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Автор/и: гл. ас. д-р Илонка Горанова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 220-226
Дата на провеждане: 16.05.2012
Дата на публикуване: 16.05.2012
Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Право, управление и медии през XXI век"
Тема: "Решението за промяна по чл. 27а от Закона за обществените поръчки"
Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Горанова

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Нарушаване на забраната по чл. 25, ал. 7 от Закона за обществените поръчки

Име на списание/издателство: Юридическо списание на НБУ, бр. 1

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 28-36

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова - гл.ас. д-р

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Относно някои правни особености на договора за обществена поръчка

Име на списание/издателство: AUREA Златни правила 4/2010, Университетско издателство "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 30-44

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : Договор № НИД 21.03.НП - 3/2010

Място на провеждане: гр. София

Организатор: УНСС - катедра "Частноправни науки"

Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова - гл.ас. д-р

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 122-124

Дата на провеждане: 06.12.2010 г.

Дата на публикуване: 17.10.2011 г.

Наименование на научния форум: Световната криза и България - правни аспекти

Тема: Отражението на световната криза върху пазара на обществени поръчки в България

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД НП-7/2011

Място на провеждане: УОБ - Равда

Организатор: Юридически факултет - УНСС

Автор/и: гл.ас. д-р Илонка Горанова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 88-92

Дата на провеждане: 31.03.2011

Дата на публикуване: 31.03.2011

Наименование на научния форум: "Българското общество и законодателството"

Тема: "Производство по обжалване на решенията на възложителите на обществени поръчки след законодателните промени от 2010 г."

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Илонка Кирилова Пешева-Горанова - гл.ас. д-р

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Административно обжалване на решението за определяне на изпълнител на обществена поръчка по ЗОП

Име на списание/издателство: AUREA Златни правила 3/2010, Университетско издателство "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 123-141

Забележка: