Доклади от научни форуми

/не публикувани в сборници от форумите/

Мирчев, М. (2004)  Семейството и бракът. Раждаемостта и възпроизводството на населението. Демографската ситуация и перспективите. Основен доклад пред конференция: „Демографската ситуация и предизвикателствата пред България”, София, НДК, 16 октомври 2004. Интернет публикация: www.assa-m.com, Октомври 2004. 

Младежите във и на България. Нужната нова политика. Обзорен анализ от емпирични данни и основен доклад пред конференция, 10 декември 2004, НДК, София. Интернет публикация: www.assa-m.com, Декември 2004.

Мирчев, M. (2005)  Социални детерминанти на моралните трансформации в съвременната българска политика. Доклад пред Втора нац. конф. по етика на Институт по философия при БАН „Моралът в българската политика”, 4 април 2005.

Мирчев, M. (2006)  Аморалните дилеми и бъдещите млади на България. Доклад пред Трета национална конференция по етика на Институт по философия при БАН „Морал и социализация на децата и младежите в България”, 25 април 2006.

Мирчев, M. (2006)  Човешкият капитал – социологическа структура. Доклад пред международна конференция в УНСС „Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от Балканските страни”. София, УНСС, 28 септември 2006.

Мирчев, M. (2008). Емиграцията от България към Запад. Нагласи и реалности. Обществени, социални и икономически проекции. 2007. Доклад от ЕСИ по поръчка на МТСП. Интернет публикация: www.assa-m.com, 2008.

Mirchev, M. and K. Mihailova. (2009) Sexual Values and Behaviour as a Factor for Generation Gap. Presented at the ESF Exploratory workshop: „Beyond  the mainstream: understanding sexuality in Europe„, Turin 30 Sept. – 4 Oct. 2009. Интернет публикация: www.assa-m.com, 2009.

Мирчев, М. (2009)  Българската социология в спиралата на общественото развитие: предизвикателствата пред социологията като публична наука. Доклад пред XII конгрес на БСА (14 ноември 2009). Интернет публикация: www.bsa-bg.org, www.assa-m.com. Ноември 2009.

Mirchev, M. (2011) Electoral Research and Predictions in Bulgaria: Contextual and Methodological Challenges. Key-note talk at the 1st European Conference for Comparative Electoral Research “The state of the art in comparative electoral research”, 1-3 December 2011, UNWE, Sofia. Интернет публикация: www.true-european-voter.eu, www.assa-m.com. Януари 2012.