Научни интереси: Бизнес логистика, управление на дистрибуцията, моделиране на логистичните процеси във веригата на доставките, управление на риска във веригата на доставките, обучение по логистика и вериги на доставките, приложение на логистичната концепция в енергийната верига на доставките