Радко Асенов Радев

Доц. д-р Радко Асенов Радев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 412
Кабинет: 4044А
Консултации: Сряда: 12,45-14,00 часа

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Радко Асенов Радев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Усъвършенстване на дистрибуционното планиране – необходимо условие за устойчиво нарастване на продажбите на Бързо оборотни потребителски стоки (БОС)/

Име на списание/издателство: Управление и устойчиво развитие, ЛТУ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 125-130

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 9

Място на провеждане: Трявна

Организатор: Асоциация на преподавателите по икономика и управление на индустрията

Автор/и: Радко Радев и Ивелина Жечева

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 54-59

Дата на провеждане: 16.04.2011

Дата на публикуване: 16.04.2011

Наименование на научния форум: Управление на проекти

Тема: Усвояването на средствата по оперативните програми: предизвикателство пред бизнеса и институциите в България.

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Варна

Организатор: Съюз на учените - Варна и Варненски технически съюз

Автор/и: Радко Радев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 264-269

Дата на провеждане: 08.10.2011

Дата на публикуване: 08.10.2011

Наименование на научния форум: Научно-приложна конференция с международно участие “Инвестиции в бъдещето"

Тема: Факторна обусловеност на фирмения растеж от усъвършенстване на процеса на планиране на продожбите в сектора на бързооборотните стоки

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 10

Място на провеждане: Свищов

Организатор: Стопанска академия "Д.А.Ценов"

Автор/и: Радко Радев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 401-409

Дата на провеждане: 9.11.2011

Дата на публикуване: 9.11.2011

Наименование на научния форум: Икономика и управление в ХХІ век - решения за стабилност и растеж

Тема: Класификация и оценка на проектните възможности – основна предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на бизнес организациите

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 7

Място на провеждане: София

Организатор: Катедра "Стопанска логистика"

Автор/и: Радко Радев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 161-170

Дата на провеждане: 18.11.2011

Дата на публикуване: 18.11.2011

Наименование на научния форум: Логистика - настояще и бъдеще

Тема: Процес на планиране на изходящата логистика – необходима предпоставка за изпълнение на маркетинговия план и достигане на продажбените цели във фирмите от БОС сектора

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 7

Място на провеждане: Русе

Организатор: Русенски университет "Ангел Кънчев"

Автор/и: Радко Радев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 134-138

Дата на провеждане: 29.10.2011

Дата на публикуване: 29.10.2011

Наименование на научния форум: Научна конференция

Тема: Подходи на планиране във фирмите от сектора на бълзооборотни стоки (БОС) в България

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 5

Място на провеждане: София

Организатор: Финансово-счетоводен факултет, УНСС-София

Автор/и: Радко Радев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 9

Дата на провеждане: 18.10.2011

Дата на публикуване: 18.10.2011

Наименование на научния форум: Икономиката на България - Пътят към еврото

Тема: 8. Радев, Р., Подходи на планиране на маркетинговия бюджет във фирмите от сектора на бързооборотни стоки(БОС) в България

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 6

Място на провеждане: Шумен

Организатор: Шуменски университет

Автор/и: Радко Радев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7

Дата на провеждане: 14.09.2011

Дата на публикуване: 14.09.2011

Наименование на научния форум: "40 години Шуменски университет 1971-2011"

Тема: Ценово планиране – основна предпоставка за изпълнение на маркетинговите цели и стратегии за нарастване продажбите в сектора на бързо оборотните стоки (БОС

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 7

Място на провеждане: Созопол

Организатор: Стопански факултет, ТУ-София

Автор/и: Радко Радев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 22.06.2011

Дата на публикуване: 22.06.2011

Наименование на научния форум: ІХ Международна научна конференция „Мениджмънта и инженеринг”

Тема: Усъвършенстване на планирането на продуктовия микс – основна предпоставка за устойчив растеж на фирмите производители на напитки в България

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 2-7/2011

Наименование: Подходи на фирмено планиране в условията на динамично променяща се среда

Ръководител: Радко Радев

Колектив: Индивидуален проект

Описание: Изследва подходите на планиране във фирмите в услвията на динамично променяща се среда

Начало: 30.03.2011

Край: 10.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 23-2011

Наименование: Усъвършенстване на системата за оценяване по специалните дисциплини в специалности “Бизнес-икономика” и “Икономика на индустрията

Ръководител: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: Доц. Николай Щерев, доц. Донка Андреева и др.

Описание: Усъвършенстване на системата за оценяване по специалните дисциплини в специалности “Бизнес-икономика” и “Икономика на индустрията

Начало: 01.04.2011

Край: 10.12.2012

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: "Маркетинговото планиране като фактор за повишаване на пазарния потенциал на индустриалните предприятия"(На примера на предприятията от сектор безалкохолни напитки и минерални води)

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 11.03.2010 г.

Забележка: Успешна защита

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-25/2009 г.

Наименование: "Антикризисно управление на индустриалните фирми"

Ръководител: Проф. д-р ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: Проф. Сава Савов, доц. Георги Попов, доц. Яким Каменов, доц. Донка Андреева, доц. Николай Щерев и др.

Описание: Участие в разработването на методологичната част, провеждане на емпиричното проучване и участие в научни прояви свързани с проекта

Начало: 21.03.2009

Край: 09.12.2010

Забележка: Привличане на външен консултант

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: с.Равда

Организатор: Катедра "Индустриален бизнес"

Автор/и: Радко Радев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10 стр., и 1/3, с. 66-77

Дата на провеждане: 11.09.2009

Дата на публикуване: 11.12.2009

Наименование на научния форум: "Функциониране на индустриалните фирми в условията на криза"

Тема: "Маркетингови стратегии за успешно преодоляване на кризата"

Забележка: Проявата е във връзка с изследователски проект на катедра "Индустриален бизнес, като на кръглата маса присъстваха представители на бизнес организации.

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Радко Радев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: "Маркетинговото планиране като фактор за повишаване на пазарния потенциал на индустриалните предприятия"(На примера на предприятията от сектор безалкохолни напитки и минерални води)

Име на списание/издателство: "Докторантски етюди"

Място на публикуване: гр. София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: стр. 30, с. 189 - 219

Забележка: Проект BG051PO001/07/3.3 - 02/71

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 1-2010

Наименование: Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми

Ръководител: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: Проф. Младен Велев, Проф. Георги Мишев и др.

Описание: Изследва се влиянието на икономическата криза върху експортноориентираните фирми

Начало: 01.04.2010

Край: 10.12.2011

Забележка: