Научни доклади на конференции и симпозиуми

1. Раковска, М., Триъгълник на знанието в областта на логистиката – добри практики в Европа, В: Благоева, С. (ред.), Съвременната логистика – бизнес и образование, Издателство „Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2017, сс. 38 – 50.

2.Раковска, М., Логистичната ефективност в България: международно и вътрешно измерение, В: Тодоров, Ф. (ред.), Логистиката в променящия се свят, С., Издателски комплекс – УНСС, 2016, с. 15-27

3. Раковска, М., Логистични практики за реализиране на стратегията на диференциация, В: Тодоров, Ф., Логистиката – възможности и предизвикателства, С., Издателски комплекс – УНСС, 2015, с. 13-26.

http://balbg.com/index.php/academic-publications

4. Раковска, М., Малешевска, М, Възможности за подобряване на професионалната реализация на завършилите специалност „Стопанска логистика“, В: Тодоров, Ф., Логистиката – възможности и предизвикателства, С., Издателски комплекс – УНСС, 2015, с. 233-245.

5. Раковска, М., Изследване на международната оценка на ефективността на логистиката в България, Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международна участие „Времена на несиурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 7-8 ноември 2014 г., сс.192-200.

6. Rakovska, М., Logistics Aspects of Firms’ Capabilities to Increase International Competitiveness, Proceedings of the 14th International Scientific Conference “Business Logistics in Modern Management”, Faculty of Economics, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek,October, 2014, Croatia, pp.123-130.

7.Rakovska, М., The Role and Place of Logistics in Globalization Processes: The Case of Bulgarian Exporting Enterprises, XII International Scientific Conference on the Service Sector, Ohrid, 2013.

8. Раковска, М., Управление на веригата на доставките в България в контекста на световните тенденции, В: Димитров, П., М. Раковска (ред.),  Логистиката – настояще и бъдеще, С., ИБИС, 2011, с. 37-49.

http://balbg.com/index.php/academic-publications/68-upravlenie-na-verigata-na-dostavkite

9. Раковска, М., Мерки за повишаване на сигурността във веригата на доставките, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, София 2011.

http://balbg.com/index.php/academic-publications/78-sigurnost-i-upravlenie-na-riska-v-logistikata

10. Rakovska, М., Differences in Supply Chain Management in International and Bulgarian Supply Chains, Луганск Віснику Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля №5 (135), 2009, с. 95-100.

11. Раковска, М., Взаимовръзка между бизнес стратегия, управление на веригата на доставките и резултати от дейността на производствените предприятия, В: Димитров, П. (ред.),  Логистиката в теорията и практиката, С., ИБИС, 2008, с. 39-50.

http://balbg.com/index.php/academic-publications/68-upravlenie-na-verigata-na-dostavkite

12. Раковска, М., Управление на материалните и информационни потоци във веригата на доставките, В: Димитров, П. (ред.),  Логистиката в действие, С., ИБИС, 2005, с. 24-36.

http://balbg.com/index.php/academic-publications/68-upravlenie-na-verigata-na-dostavkite

13.  Раковска, М., Управление на веригата на доставките за повишаване на конкурентоспособността, сп.”Железопътен транспорт”, Nо 6, 2005, с. 18-19.

14. Раковска, М., Интеграция на дейностите във вътрешнофирмената верига на доставките в българската стопанска практика, В: Димитров, П. (ред.),  Логистиката в националното стопанство и фирмата, С., ИБИС, 2004, с. 215-227.

http://balbg.com/index.php/academic-publications/68-upravlenie-na-verigata-na-dostavkite