Статии

1. Hausladen I., Dachsel B., Haas A., Rakovska M., Supply chain stress: analysis of supply chain influences, HHL Working Paper 161. Leipzig: HHL Leipzig Graduate School of Management, 2017.

https://www.researchgate.net/publication/313895884_Analysis_of_Supply_Chain_Influences

2. Раковска, М. Логистичните услуги, техника и софтуер в България през призмата на производствените и търговските предприятия и тяхната конкурентна стратегия, сп. Икономически и социални алтернативи, бр. 2, 2017 г., с. 22-38.

http://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/2_IA_br_2%202017_BG.pdf

3. Rakovska, М., The Impact of Strategy and Logistics on Performance: The case of Bulgaria, Research in Logistics&Production, 2016, 6, No. 6, pp. 499–512, DOI: 10.21008/j.2083-4950.2016.6.6.2

http://www.research.logistyka-produkcja.pl/images/stories/Numer_26/10.21008j.2083-4950.2016.6.6.2.pdf

4. Rakovska M., Characteristics of Logistics Outsourcing in Bulgaria: The Perspectives of the Logistics Service Providers and their Customers, Logistics & Sustainable Transport. Volume 7, Issue 1, Pages 18–27, ISSN (Online) 2232-4968, DOI: 10.1515/jlst-2016-0002, October 2016.

https://www.degruyter.com/view/j/jlst.2016.7.issue-1/jlst-2016-0002/jlst-2016-0002.xml?format=INT

5. Rakovska M., Evaluation of distribution and customer service in the logistics systems of manufacturing companies in Bulgaria, Economic Thought, book 4, 2016,  pp. 63-84.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=414749

6. Ivanov, Ts., Rakovska, М. SEE – Europe’s emerging logistics hotspot, Top 100 SEE, Southeast Europe’s Biggest Companies, Eighth Annual Edition, SeeNews, 2015, pp. 50-52.

http://logisticsjobs.bg/uploads/article-photos/f75c318c490c1822b61dad6f9999e50c-SeeNewsTOP100SEE-2015.pdf

7. Rakovska, M., Logistics in Manufacturing and Trading Companies in Bulgaria – State and Development in the Period 2000-2013, Economic Alternatives, Issue 4, 2014, pp. 49-63.

http://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/5_Rakovska.pdf

8. Раковска, М., М. Малешевска, Как се реализират логистиците в България?, сп. Логистика, бр. 7, 2014 г., сс. 60-64

http://www.logistika.bg/bg/menu//post/12405/Kak-s%D0%B5-r%D0%B5alizirat-logisticit%D0%B5-v-Bylgariq

9. Rakovska, М., The Impact of Strategy and Logistics on Performance: A Methodological Framework, Research in Logistics&Production, No 3, 2013, pp. 213-223;

http://research.logistyka-produkcja.pl/images/stories/Numer_10/5.pdf

10. Rakovska, М., Characteristics of Supply Chain Management in Bulgaria, Research in Logistics&Production, Vol. 1, No 2, 2011, pp. 93-104 .

http://www.research.logistyka-produkcja.pl/images/stories/Numer_2/Paper_2.pdf

11. Раковска, М., Практики на управление на веригата на доставките за постигане на лидерство в разходите, сп. Инфраструктура и комуникации, № 1,  2010, с. 107-115.

12. Раковска, М., Предпоставки за управление на международните и българските вериги на доставките, Бизнес управление, Стопанска академия „Д.А. Ценов”, Висша бизнесшкола, №4, 2009, с. 71-86.CEEOL Article

13. Rakovska, М., Guidelines for Improving Supply Chain Management at Bulgarian Enterprises, Economic Alternatives, Issue 1, 2009, pp. 10-24.

http://alternativi.unwe.bg/alternativi/br35/02.pdf

14. Раковска, М., Моделът на приложение на управлението на веригата на доставките в българската стопанска практика, сп. Икономически алтернативи, № 5 (82), 2007, с. 62-76.

http://alternativi.unwe.bg/alternativi/br20/05.pdf

15. Раковска, М., Влияние на управлението на веригата на доставките върху резултатите от дейността на стопанските организации, Годишник на Военна академия “Г.С. Раковски”, С., бр.3, 2007 г., с. 178-188.