Студии

1.Раковска, М., Управление на снабдяването и операциите в логистичните системи на производствените предприятия в България, сп. „Икономически изследвания“, Икономически институт на Българска академия на науките, кн. 1, 2016.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=340719

2. Раковска, М., Характеристики на управлението на глобалните вериги на доставките, сп. “Икономически изследвания”, Икономически институт на Българска академия на науките, кн. 1,  2010, с. 61-100.

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=79d70775-a26b-4e48-9694-bd79798c2d45&articleId=dac1b260-bfdc-4d9a-9696-ebe51cc7b1ab

3. Раковска, М., Теоретични аспекти на управлението на веригата на доставките, Научни трудове на УНСС, том 2, Университетско издателство “Стопанство”, C., 2009, с. 247-290.

http://research.unwe.bg/br17/6.pdf