Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Проф. д-р Снежана Башева
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Приложение на способа на оценката при отчитането на нематериалните активи
Име на списание/издателство: ВУЗФ годишник на научни трудове
Място на публикуване: ВУЗФ
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 70
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на ДМА
Автор/и: Доц. д-р Даниела Фесчиян
Доказателство: рецензия
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Номер : НИД НИ 1-25/2011
Наименование: Възможности за развитието и организацията и нормативната уредба на счетоводството в България
Ръководител: Проф.д-р Стоян Стоянов
Доказателство: рецензия
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 9
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ФСФ
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на програмен съвет
Дата на провеждане: 20.10.2013
Наименование на научния форум: Девета международна конференция на млади научни работници
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1- 20

Място на провеждане: Истамбул -Турцишя

Организатор: 2-ра Балканска конференция по счетоводство и одит

Автор/и: Проф. д-р Снежанка Башева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10-20

Дата на провеждане: 15.09. 2011г.

Дата на публикуване: 10.01.2012г.

Наименование на научния форум: 2-ра балканска конференция по счетоводство и одит

Тема: Proposed accouting Frameword for disclosing human capital into the notes of tke financial statemens

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Съвет по качеството на одиторските услуги към ИДЕС

Място на провеждане: ИДЕС гр. София

Организатор: ИДЕС и Комисия по публичен надзор на одиторите

Роля в проявата /доказателства за участие/: зам. председател

Дата на провеждане: 3.02. 2012 г.

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 3

Място на провеждане: УНСС

Организатор: УНСС

Роля в проявата /доказателства за участие/: член

Дата на провеждане: 22.03. 2012 г.

Наименование на научния форум: Програмен по НИД

Забележка: заседанията на програмния съвет се провеждат всяка седмица

Година: 2011 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 04.05.2011

Място на провеждане: катедра "Счетоводство и анализ" - каб.1039

Университет: УНСС

Факултет: ФСФ

Катедра: катедра "Счетоводство и анализ"

Доказателство: изпитни протоколи

Забележка:

Брой: 5

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Съвременни методи и подходи за представяне на финансовите отчети на инвестиционние компаниши /взаимните фондове/

Автор/и: Юлиян Гиков

Доказателство: представена рецензия пред научно жури

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Системата на счетоводството и управлението на пенсионните фондове

Автор/и: Венета Йорданова

Доказателство: представена рецензия пред научно жури

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Башева, Сн

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Концептуални основи и насоки на развитие на стандартизацията в счетоводството

Име на списание/издателство: УИ Стопанство УНСС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 340

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Башева, Сн

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Концепсуални основи на счетоводството

Име на списание/издателство: Годишник на ИДЕС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 70

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Башева; Сн.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Конвергенцията в счетоводството - същност и проблеми

Име на списание/издателство: Годишник на ИДЕС - 2010 г.

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 30

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Башева, Сн

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Специфики при отчитането на хеджирането на паричен поток и справедлива стойност при използването на валутни форурдни контракти

Име на списание/издателство: сп. Български счетоводител бр. 3-4 2010 г.

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1- 10

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Башева, Сн

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Особености при отчитане хеджирането на паричен поток и справедлива стойност чрез използването на опции

Име на списание/издателство: сп. Български счетоводител бр. 5-6 2010 г.

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1 - 10 стр.

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 1

Наименование: Предизвикателства и проекции в счетоводството на кредитните институции при въвеждане на капиталовите стандарти Базел ІІ за страните от ЕС

Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов

Колектив: проф. д-р Снежана Башева, доц. д-р Даниела Фесчиян

Описание: университетски проект

Начало: 01. 2007

Край: 12. 2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : 21.03.-1 /2009 г. -

Наименование: Проблеми и насоки за развитието на счетоводната система на предприятията от публичния сектор в процеса на интегрирането на България в ЕС

Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов

Доказателство: представена писмена рецензия в отдел НИД

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НП -17/2009 г.

Наименование: Приложна математика и статистика - съвреченни подходи и методи

Ръководител: проф. д-р Веселка Павлова

Доказателство: представена писмена рецензия в отдел "НИД"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НП - 13/2009 г.

Наименование: Счетоводството - наука, практика, независимост

Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов

Доказателство: представена писмена рецензия в отдел "НИД"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД 21.03. - 61/2009 г.

Наименование: Приложни аспекти и прпоблеми на счетоводството при управлението на ТБ след присъединяването на България към ЕС

Ръководител: гл.ас. д-р Лилия Рангелова

Доказателство: представена писмена рецензия в отдел "НИД"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД 21.03. - 60/ 2009 г.

Наименование: Усъвършенстване на финансовия бизнес анализ на предприятията в Р.България в съответствие с Европейските системи и стандарти

Ръководител: доц. д-р Марко Тимчев

Доказателство: представена писмена рецензия в отдел "НИД"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1 2010

Място на провеждане: Истамбул турция

Организатор: 2-ра балканска конференция по счетоводство и одит

Автор/и: проф. д-р Снежана Бяашева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10-20

Дата на провеждане: 15.09.2010

Дата на публикуване: 1.10. 2010

Наименование на научния форум: балкансдка конференция по счетоводство и одит

Тема: Peroposed accounting frameworg for disclosing human capital into the notes of tke financial statements

Забележка: