Снежанка Александрова Башева

Проф. д-р Снежанка Александрова Башева

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: Вторник 14.00-16.00 ч., онлайн консултации след предварителна уговорка по електрона поща

2023 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Башева,С.Пожаревска,Р
Заглавие: Обучение на студентите от специалност „Счетоводство“ при УНСС – състояние и перспективи.
Наименование на сборник: Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности
Страници от-до: от 47-62
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически университет – Варна.
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2023 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : PROMOTING ENIERPRENEVRSHIP
Наименование: PROMISING INNOVATIVE IDEAS TROUGH PRE INCUTING MECHANISM CO WORKING
Ръководител: ПРОФ. ЩЕРЕВ
Колектив: ПРОФ.ЩЕРЕВ И КОЛЕКТИВ
Описание: участиие като лектор
Начало (година): 2018
Начало (месец): 01
Край (година): 2023
Край (месец): 12
Забележка:

2023 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : BG05M20P001-2016-0004-C01
Наименование: ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Ръководител: ПРОФ.ДИМИТРОВ
Колектив: ПРОФ.ДИМИТРОВ И ДР.
Описание: участиие като изследовател
Начало (година): 2022
Начало (месец): 01
Край (година): 2023
Край (месец): 12
Забележка:

2023 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ -21/2023/А
Наименование: СЪВМЕСТНИЯТ ОДИТ В БЪЛГАРИЯ-ПРЕДИЗВИКАТЕЛСКТВА И РЕАЛНОСТ
Ръководител: ДОЦ.ПЕТРОВА
Колектив: ДОЦ.ПЕТРОВА,ГЛ.АС БАШЕВ И ДР.
Описание: учстие като член на изследователския колектив
Начало (година): 2023
Начало (месец): 01
Край (година): 2024
Край (месец): 11
Забележка:

2023 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-1.002-0002
Наименование: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ
Ръководител: проф.Кисимов
Колектив: проф.Кисимов,проф.Стефанова и др.
Описание: учстие като член на изследователския колектив
Начало (година): 2019
Начало (месец): 01
Край (година): 2023
Край (месец): 11
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Башева,С.Пожаревска,Р
Заглавие: Нормативната уредба на счетоводството в РБългария в годините на преход,
Наименование на сборник: Счетоводството наука ,образование, практика,
Страници от-до: от 47 до 61
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: CEOOL https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=1060116

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Башева,С.Пожаревска,Р
Заглавие: Новите счетоводни обекти от права върху интелектуална собственост на предприятията в ерата на цифровизация
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС,том.1/2022
Страници от-до: от 223 до 233
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: научни трудове

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Башева,С.Пожаревска,Р
Заглавие: Закономерности и проблеми на съвременната счетоводна нормативна уредба на Р България,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): колективна монография, ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСОВ КОНТРОЛ,ИК на УНСС,2022
Страници от-до: от 211 до 236
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: CEOOL https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=1043286

2021 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Счетоводство и дикитализация
Място на провеждане: РБ
Организатор: катедра "Счетоводство и анализ"
Автор/и: Башева Сн.
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 12
Тема: Организация на изпитите в Дистанционно форма
Забележка: Пленарен доклад на кръгла маса

2021 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2021 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2021
Място на провеждане: РБ
Университет: УНСС
Факултет: ФСФ
Катедра: "Счетоводство и анализ"
Доказателство: Председател и протоколи от изпити
Брой: 4
Забележка:

2021 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Участие в екпертни съвети към ИДЕС
Място на провеждане: РБ
Организатор: ИДЕС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на експертния съвет по изпити
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 09
Забележка: Член на УС на ИДЕС

2021 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Работна група към МФ Счетоводна политика РГ 7
Място на провеждане: България
Организатор: МФ
Роля в проявата /доказателства за участие/: Участие в разработването на документи които се приемат в ЕС
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 01
Забележка: Експертен съмвет към МФ

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Башева Сн., Пожаревска Р.
Заглавие: Нематериалните активи в ерата на цифровизацията нао бизнеса и на счетоводството
Наименование на сборник: Счетоводство и дикитализация
Страници от-до: 57-65
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): РБ
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Сн.Башева, Пожаревска Р.
Заглавие: Прилагане на счетоводни правила в условията на Ковид-19
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономиката на България и ЕС: Финанси, счетоводство, финасов контрол
Страници от-до: 20-31
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): РБ
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Колективна монография

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД-НИ-20/2018
Наименование: Оценка и ефективност
Ръководител: Кавалджиева К.
Доказателство: резензия
Забележка: Краен етап

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД-6/2018
Наименование: Вариативни подходи на третиране на финансовите отчети - оценки, представяне, превенции на измами
Ръководител: Савова К.
Доказателство: РЕЦЕНЗИЯ
Забележка: Краен етап

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Башева Сн.
Заглавие: Organisation et reglementation de la comptabilite en Republigue de Bulgarie pendant les annees de transition (1991-2019)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Management & Gounvernance Entreprises - Territoires - Societes
Страници от-до: 87-102
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Sommaire
Място на публикуване (град, държава): Гренобъл, Франция
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Башева Сн.
Заглавие: Катедра Счетоводство и анализ - 100 години основни звено на УНСС
Наименование на сборник: Приносите на счетоводството в икономическата наука
Страници от-до: 11-21
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Башева Сн.
Заглавие: Концептуални основи на счетоводната теория-счетоводни правила
Наименование на сборник: Приносите на счетоводството в икономическата наука
Страници от-до: 51-64
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Башева, С
Заглавие: Концептуални основи на счетоводната теория-счетоводни правила
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи бр. 3
Страници от-до: 97-108
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София Балгария
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 5
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Башева С. колектив
Заглавие: Концептуални основи на счетоводната теория-счетоводни правила
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сборник Международна-научна конференция Счетоводството-наука, образование, практика бр.1
Страници от-до: 107-121
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София Балгария
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 5
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Башева, С
Заглавие: Accounting Policy of a bank in insolvency - a step for creative managemnt
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): M anaqement of innovative development the economic entities
Място на публикуване (град, държава): Полша
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 01
Общ брой страници: 200
Страници от-до: 1-30
Процент участие в съавторство: 5
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 2
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Башева, С
Заглавие: Данъчно-правни последици при облагането на предприятия в несъстоятелност и ликвидация
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономика на България и ЕС в глобалния свят
Страници от-до: 1-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Башева, С
Заглавие: Съвременни проблеми на хармонизацията и стантартизацията в счетоводството
Издание (наименование,том/кн./бр.№): lodz University of Technology,2017 ISBN 978-83-7283-834-6
Страници от-до: 1-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Lutsk
Място на публикуване (град, държава): Лутцк, Украйна
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Башева, С
Заглавие: Accounting models in the reorganization through splitting,takeover and merger according to the regulatory framework in the RB
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Lvov Litva ,/v.1
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): lodz University of Technology
Място на публикуване (град, държава): Litva
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Башева, Сн.
Заглавие: Данъчни аспекти при преобрадзуване на тръговски дружества
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ИК УНСС
Страници от-до: 481-500
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: част от монографично изследване

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Башева, Сн.
Заглавие: Счетоводни модели при преобразуване на дружества
Издание (наименование,том/кн./бр.№): издателство на Лодз
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): университет на Лодз
Място на публикуване (град, държава): Лодз, Полша
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: част от монографично изследване

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Башева, Сн.
Заглавие: Basheva,Sn&Radulov,A (2016)"The new law on accounting meaningful aspects and problematic ones" a report to the 12th International Conference of Young Scientists, ISBN 978-954-8590-41-9
Наименование на сборник: Сборник от доклади
Страници от-до: 15-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Башева Сн.
Заглавие: Basheva,Sn. (2016)Basic requirements of Directive 2014/56 and Regulation EU 537/2014 and problems in their transposition in Bulgaria, a collection of research papers, World Economy, ISBN 978-965-644-852-1
Издание (наименование,том/кн./бр.№): УНСС
Страници от-до: 20-25
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Башева Снежана
Заглавие: Влияние на счетоводните креативи върху счетоводната нормативна база в РБ
Наименование на сборник: 11-та международна конференция на младите учени "Икономиката на България и ЕЪ - конкуретноспособност и иновации"
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): гр.София България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Башева, С
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Учет, анализ и контроль: Теория методолотия, практика
Списание/издателство/издание: Лутцкии Технически Университет
Място на публикуване (град, държава): Украйна
Процент участие в съавторство: 10
Страници от-до: 1-20
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: конкурс за професор
Автор/и: Фесчиян, Д
Доказателство: рецензия
Забележка:

2014 Проекти

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Номер : 2
Място на провеждане: София, България
Организатор: ФСФ
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на програмен съвет
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 13.11.2014
Наименование на научния форум: 10-та юбилейна конференция на младите учени
Забележка:

2014 Проекти

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Номер : 1
Място на провеждане: София, България
Организатор: УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заседания
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.03.2014
Наименование на научния форум: програмен съвет на НИД
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Проф. д-р Снежана Башева
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Приложение на способа на оценката при отчитането на нематериалните активи
Име на списание/издателство: ВУЗФ годишник на научни трудове
Място на публикуване: ВУЗФ
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 70
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на ДМА
Автор/и: Доц. д-р Даниела Фесчиян
Доказателство: рецензия
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Номер : НИД НИ 1-25/2011
Наименование: Възможности за развитието и организацията и нормативната уредба на счетоводството в България
Ръководител: Проф.д-р Стоян Стоянов
Доказателство: рецензия
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 9
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ФСФ
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на програмен съвет
Дата на провеждане: 20.10.2013
Наименование на научния форум: Девета международна конференция на млади научни работници
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1- 20

Място на провеждане: Истамбул -Турцишя

Организатор: 2-ра Балканска конференция по счетоводство и одит

Автор/и: Проф. д-р Снежанка Башева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10-20

Дата на провеждане: 15.09. 2011г.

Дата на публикуване: 10.01.2012г.

Наименование на научния форум: 2-ра балканска конференция по счетоводство и одит

Тема: Proposed accouting Frameword for disclosing human capital into the notes of tke financial statemens

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Съвет по качеството на одиторските услуги към ИДЕС

Място на провеждане: ИДЕС гр. София

Организатор: ИДЕС и Комисия по публичен надзор на одиторите

Роля в проявата /доказателства за участие/: зам. председател

Дата на провеждане: 3.02. 2012 г.

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 3

Място на провеждане: УНСС

Организатор: УНСС

Роля в проявата /доказателства за участие/: член

Дата на провеждане: 22.03. 2012 г.

Наименование на научния форум: Програмен по НИД

Забележка: заседанията на програмния съвет се провеждат всяка седмица

Година: 2011 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 04.05.2011

Място на провеждане: катедра "Счетоводство и анализ" - каб.1039

Университет: УНСС

Факултет: ФСФ

Катедра: катедра "Счетоводство и анализ"

Доказателство: изпитни протоколи

Забележка:

Брой: 5

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Съвременни методи и подходи за представяне на финансовите отчети на инвестиционние компаниши /взаимните фондове/

Автор/и: Юлиян Гиков

Доказателство: представена рецензия пред научно жури

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Системата на счетоводството и управлението на пенсионните фондове

Автор/и: Венета Йорданова

Доказателство: представена рецензия пред научно жури

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Башева, Сн

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Концептуални основи и насоки на развитие на стандартизацията в счетоводството

Име на списание/издателство: УИ Стопанство УНСС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 340

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Башева, Сн

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Концепсуални основи на счетоводството

Име на списание/издателство: Годишник на ИДЕС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 70

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Башева; Сн.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Конвергенцията в счетоводството - същност и проблеми

Име на списание/издателство: Годишник на ИДЕС - 2010 г.

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 30

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Башева, Сн

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Специфики при отчитането на хеджирането на паричен поток и справедлива стойност при използването на валутни форурдни контракти

Име на списание/издателство: сп. Български счетоводител бр. 3-4 2010 г.

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1- 10

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Башева, Сн

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Особености при отчитане хеджирането на паричен поток и справедлива стойност чрез използването на опции

Име на списание/издателство: сп. Български счетоводител бр. 5-6 2010 г.

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1 - 10 стр.

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 1

Наименование: Предизвикателства и проекции в счетоводството на кредитните институции при въвеждане на капиталовите стандарти Базел ІІ за страните от ЕС

Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов

Колектив: проф. д-р Снежана Башева, доц. д-р Даниела Фесчиян

Описание: университетски проект

Начало: 01. 2007

Край: 12. 2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : 21.03.-1 /2009 г. -

Наименование: Проблеми и насоки за развитието на счетоводната система на предприятията от публичния сектор в процеса на интегрирането на България в ЕС

Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов

Доказателство: представена писмена рецензия в отдел НИД

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НП -17/2009 г.

Наименование: Приложна математика и статистика - съвреченни подходи и методи

Ръководител: проф. д-р Веселка Павлова

Доказателство: представена писмена рецензия в отдел "НИД"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НП - 13/2009 г.

Наименование: Счетоводството - наука, практика, независимост

Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов

Доказателство: представена писмена рецензия в отдел "НИД"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД 21.03. - 61/2009 г.

Наименование: Приложни аспекти и прпоблеми на счетоводството при управлението на ТБ след присъединяването на България към ЕС

Ръководител: гл.ас. д-р Лилия Рангелова

Доказателство: представена писмена рецензия в отдел "НИД"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД 21.03. - 60/ 2009 г.

Наименование: Усъвършенстване на финансовия бизнес анализ на предприятията в Р.България в съответствие с Европейските системи и стандарти

Ръководител: доц. д-р Марко Тимчев

Доказателство: представена писмена рецензия в отдел "НИД"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1 2010

Място на провеждане: Истамбул турция

Организатор: 2-ра балканска конференция по счетоводство и одит

Автор/и: проф. д-р Снежана Бяашева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10-20

Дата на провеждане: 15.09.2010

Дата на публикуване: 1.10. 2010

Наименование на научния форум: балкансдка конференция по счетоводство и одит

Тема: Peroposed accounting frameworg for disclosing human capital into the notes of tke financial statements

Забележка: