Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на търговията"
Силвия Цветкова Терезова

Доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

Служебен E-mail: sterezova@unwe.bg
Личен E-mail: silvia_terezova@mail.bg
Телефон: (02) 8195 224
Кабинет: 2128
Консултации: понеделник 17.30 - 19.30четвъртък 16.00 - 18.00

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Свищов

Организатор: катедра "Търговски бизнес" - СА "Д. Ценов", Свищов

Автор/и: Силвия Цветкова Терезова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 17

Дата на провеждане: 13.05.2011

Дата на публикуване: 13.05.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие, “Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникации между наука и практика”

Тема: Модел на DuPont – възможности и ограничения за прилагане при управление на категориите

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Силвия Цветкова Терезова

Година на публикуване: 2009

Заглавие: Методи и модели за управление на стоковите категории в търговията

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 68

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Силвия Терезова

Година на публикуване: 2009

Заглавие: Бизнес план на търговска фирма (финансови аспекти)

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 5-120

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-4/2007

Наименование: Конкурентни предимства на търговки вериги

Ръководител: проф.д-р Й. Владимирова

Колектив: проф. Й. Владимирова, С. Терезова

Описание: изследване

Начало: 20,03,2007

Край: 15,05,2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: Силвия Терезова

Година на публикуване: 2009

Заглавие: Стратегически ресурсен модел и управление на категориите

Име на списание/издателство: Европейски акценти

Място на публикуване: Европейски институт за правни и икономически изследвания

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 3-17

Забележка: