Силвия Цветкова Терезова

Доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 601
Кабинет: 2126
Консултации: Онлайн консултации: Сряда 14.00-16.00

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Силвия Цветкова Терезова
Заглавие: Продажбите на дребно в условията на Covid-19
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове Том 2/2021
Страници от-до: 295-308
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Свищов

Организатор: катедра "Търговски бизнес" - СА "Д. Ценов", Свищов

Автор/и: Силвия Цветкова Терезова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 17

Дата на провеждане: 13.05.2011

Дата на публикуване: 13.05.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие, “Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникации между наука и практика”

Тема: Модел на DuPont – възможности и ограничения за прилагане при управление на категориите

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Силвия Цветкова Терезова

Година на публикуване: 2009

Заглавие: Методи и модели за управление на стоковите категории в търговията

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 68

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Силвия Терезова

Година на публикуване: 2009

Заглавие: Бизнес план на търговска фирма (финансови аспекти)

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 5-120

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-4/2007

Наименование: Конкурентни предимства на търговки вериги

Ръководител: проф.д-р Й. Владимирова

Колектив: проф. Й. Владимирова, С. Терезова

Описание: изследване

Начало: 20,03,2007

Край: 15,05,2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: Силвия Терезова

Година на публикуване: 2009

Заглавие: Стратегически ресурсен модел и управление на категориите

Име на списание/издателство: Европейски акценти

Място на публикуване: Европейски институт за правни и икономически изследвания

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 3-17

Забележка: