По-важни публикации на доц. д-р Цветана Стоянова

Монографии и научни студии:

  1. Стоянова, Цветана. Конкурентните предимства на българските бизнес организации във фокуса на стратегическото управление. Монография, Издателство Авангард Прима, София, 2011, 150 стр.

В монографията на първо място са изследвани теоретичните основи на конкурентните предимства. Анализирани са възгледите на М. Портър, на представителите на ресурсно-базираната теория, на представителите на т.нар. „Делта теория”.  На второ място са представени особеностите на различните видове иновации в условия на икономика „базирана на знанията”, като са изведени методическите и организационните аспекти на провежданото изследване. На трето място са анализирани възможностите за разширяване и ефективно използване на иновациите, компетенциите, знанията и уменията като основополагащи за увеличаване на конкурентните предимства на предприятията.


2. Харизанова, М., Ламбовска, М., Миронова, Н., Стоянова, Цв. и др. „Управлението на знанията като инструмент за интегриране на България в европейската икономика, базирана на знание – методологични и практически проблеми“, УИ „Стопанство”, София, 2011.

В монографията е извършено проучване на теоретичните и практически аспекти на управлението на знанията. На тази база е изработена теоретична концепция и са изведени проблемите пред българските предприятия при внедряване на системи за управление на знанията като инструмент на интегрирането им в европейската икономика, основана на знанията. Проучени са методики за изследване на проблема и е разработена съответна обща методика на изследването. Методиката е приложима както за настоящето изследване, така и за бъдеща оценка на процесите и тенденциите в управлението на знанията. Извършено е емпирично проучване съгласно възприетия подход и методика. Анализирани са
резултатите от проучването и са изведени приложими препоръки за оптимизиране на системите и внедряване на добри практики в областта на управлението на знанията.

3.  Стоянова, Цветана. Систематизация на основните подходи за стратегически конкурентни предимства в управлението на бизнеса. Научни трудове на УНСС, том 2, 2010, УИ „Стопанство”, с. 237-275

 В студията се прави опит да бъдат разкрити основните понятия и подходи, разглеждащи стратегическото превъзходство на едни бизнес организации над други; да се сравнят и обобщят тези подходи; да се посочат възможностите за тяхната адаптация за специфичните български условия. Разкрити са особеностите и видовете стратегически конкурентни  предимства. Чрез фактора време е оценена динамиката на средата: риск, печалба и превъзходство в дейността. Изяснена е същността и особеностите на съвременните мрежови организации, динамиката на връзката им с елементите на външната среда и начинът на взаимовръзка с управлението на вътрешнофирмените ресурси. На тази основа е изведена матрица на взаимодействието, която представлява „обобщен модел на стратегическото управление”, чрез който може да се формира и поддържа стратегическо предимство.

Научни статии и доклади:

4.     Stoyanova, Ts. Strategic orientation of the Bulgarian companies in the integration process to the European  structures//Integration Processes in Europe, Nish, Yugoslavia, 2010. pp.  53-61

 Интегрирането на българските фирми в структурите на ЕС диктува потребността от адаптация на бизнесполитиките към по-конкурентния, по-взискателния, но и по-перспективен европейски пазар. Ефективен инструмент за по-бързото приобщаване към неговите изисквания са съвременните подходи и процедури за стратегическа ориентация на българските фирми. Това следва да се разглежда като част от общия процес на усъвършенстване на фирменото управление в българската бизнеспрактика. В тази връзка в публикацията се разкриват стратегическите принципи в управлението на фирмите при крупни интеграционни процеси. Обосновават се конкретни направления и избор в предмета на дейност на различни типове организации при навлизането в ЕС. Извеждат се и съответни техники за стратегически избор.

 5.     Stoyanova, Tsvetana. The Innovation potential of the Bulgarian business // VII May Conference on Strategic Management, Zaječar, Serbia, 2011, с. 99-110

 Публикацията представя резултати от проучване за наличието на фирмена стратегия и обвързването й със стратегията, основана на знанието в български бизнес организации. Изследвана е иновационната активност на бизнеса по отношение на трите вида иновации – продуктови, процесни и организационно-управленски и са дадени препоръки за нейното повишаване Изследвани са и основните източници на иновации, начина на финансиране на иновациите, факторите за създаване на иновационна система, добавената стойност на продуктите/услугите и системата за споделяне на знания в организацията.