Цветана Александрова Стоянова

Проф. д-р Цветана Александрова Стоянова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 962 34 73; (02) 8195 406
Кабинет: 1021
Консултации: Сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч. в каб. 1021

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Маргарита Харизанова, Мая Ламбовска, Надя Миронова, Цветана Стоянова, Татяна Кичева, Ангел Марчев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Управлението на знанията като инструмент за интегриране на България в европейската икономика, базирана на знание - методологични и практически проблеми

Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 40

Брой страници от-до: 7;9-26;39-59;91-107;146

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Цветана Стоянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Конкурентните предимства на българските бизнес организации във фокуса на стратегическото управление

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-147

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Стратегическо управление

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Созопол

Организатор: Технически университет - София

Автор/и: Цветана Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 314-322

Дата на провеждане: 18.06.2011

Дата на публикуване: 20.06.2011

Наименование на научния форум: Международна конференция "Мениджмънт и инженеринг"

Тема: Проектиране на компетентностен модел за оценка на човешкия капитал

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: София

Организатор: УНСС-София, катедра "Информационни технологии и комуникации"

Автор/и: Цветана Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 157-164

Дата на провеждане: 02.12.2011

Дата на публикуване: 03.12.2011

Наименование на научния форум: Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието

Тема: Знанието в стратегическото развитие на българските бизнес организации

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Zaječar, Serbia

Организатор: University of Bor, Serbia

Автор/и: Tsvetana Stoyanova

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 99-110

Дата на провеждане: 05.2011

Дата на публикуване: 05.2011

Наименование на научния форум: VII May Conference on Strategic Management

Тема: The Innovation potential of the Bulgarian business

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Стоянова, Цв.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Систематизация на основните подходи за стратегически конкурентни предимства в управлението на бизнеса.

Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС

Място на публикуване: УИ "Стопанство", София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: с.237-275

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Стоянова, Цв.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Критични фактори за успех на българските бизнес организации.

Име на списание/издателство: Общество, човек, природа, бр. 3-4

Място на публикуване: ЛТУ, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 39-44

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 8

Място на провеждане: Созопол

Организатор: Технически университет, София

Автор/и: Стоянова, Цв.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: с. 673-683

Дата на провеждане: 17.06.2010

Дата на публикуване: 17.06.2010

Наименование на научния форум: Осма международна научна конференция, “Мениджмънт и инженеринг”

Тема: Стратегията „смесено предприятие” – инструмент за повишаване конкурентната способност на българските фирми в условията на криза

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 10

Място на провеждане: гр.Русе

Организатор: Русенски университет, "А. Кънчев",

Автор/и: Стоянова, Цв.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: с.306-312

Дата на провеждане: 29.10.2010

Дата на публикуване: 01.02.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция

Тема: Стратегията на диверсификация в управлението на българските фирми

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-13/2008

Наименование: Управление на знанията като инструмент за интегриране на България в Европейската икономика, базирана на знания. Методологични и практически проблеми.

Ръководител: проф. д-р Маргарита Харизанова

Колектив: гл.ас. д-р Цветана Стоянова, доц. д-р Надя Миронова, гл.ас. Ангел Марчев, ас. Татяна Щетинска

Описание: Изследване практиката на българските предприятия в управлението и използването на знания.

Начало: 01.06.2008

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: