30 години ДДС в България

Днес (01.04.2024 г.) се навършват 30 години от въвеждането на данъка върху добавената стойност в България. Данъкът е въведен със Закона за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 90 от 22.10.1993 г., в сила от 01.04.1994 г.), в замяна на съществуващия данък върху оборота. На основание Параграф 16 от преходните и заключителните разпоредби на закона, министърът на финансите издава Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 17 от 25.02.1994 г.).

75 г. от писмото на Харолд Хотелинг до Директора на Службата за националните паркове в Министерството на вътрешните работи на САЩ

В това писмо американският математик и статистик Харолд Хотелинг (1895 – 1973 г.) лансира своята оригинална идея за непряка пазарна оценка на ползите от публични инвестиционни проекти за изграждане и поддръжка на паркове. На нейна основа през 60-те години на ХХ век Марион Клаусън и Джак Кнеч разработват добре познатия и широко използван днес метод на разходите за пътуване (Clawson, M., and J. Knetsch, Economics of Outdoor Recreation, The John Hopkins Press for Resources for the Future, Inc., 1966).

Облагородяване на плоския данък в България

Доклад на Международната научно-практическа конференция „Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век – тенденции и предизвикателства“, посветена на 85-та годишнина на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов, 8 – 9 ноември 2021 г. (Том I, стр. 75 – 82).

Виж: https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/4505

100 години личен подоходен данък в България

През миналата 2020 г. българският личен подоходен данък отпразнува своя 100-годишен юбилей. В тази връзка публикувах научна статия със заглавие „100 години личен подоходен данък в България“ (сп. Икономическа мисъл, кн. 1/2021, стр. 53 – 71).

Виж: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=255 

Моя статия в памет на проф. А. Алън Шмид

Преди близо половин век (1969 г.) проф. Алфред Алън Шмид поставя първия камък в концептуалните основи на съвременната оценка на въздействието. На 5 април 2017 г. проф. Шмид напусна този свят. В негова памет публикувах научна статия със заглавие „Генезис и развитие на оценката на въздействието“ (сп. Икономическа мисъл, кн. 1/2018). Статията е качена на електронната страница на Центъра за регулаторна ефективност – влиятелен мозъчен тръст във Вашингтон.

Виж: http://www.thecre.com/forum8/?p=1690